Taide työhyvinvoinnin elementtinä innosti TAKUn jäseniä ja muita aiheesta kiinnostuneita monipuoliseen ja avartavaan keskusteluun vuoden ensimmäisillä Kulttuurikahveilla 23.3.2022.

Osallistujat aiheeseen johdattivat Niina Oinas, osallistavan ja soveltavan taiteen asiantuntija, väitöskirjatutkija ja TAKUn hallituksen jäsen sekä taiteilija-kehittäjä Krista Petäjäjärvi, jonka työn keskiössä ovat taiteen mahdollisuudet työelämän organisaatioissa, kestävässä kehityksessä ja yhteiskunnallisessa muutoksessa. 

Organisaation herättely taidesuhteeseen

Työpaikan terveysosaaminen, ymmärrys työoloista ja aktiivinen keskustelu toimivat edellytyksenä sille, että työhyvinvoinnin kehittämisen paikat tunnistetaan organisaation sisällä. Kokemusta taidelähtöisen toimijuuden merkityksestä ja sen työhyvinvointia parantavasta vaikutuksesta onkin nähty mm. hoitotyössä. Toive saman yhteyden tunnistamisesta ja käyttöönotosta on tarpeen myös muilla toimialoilla.

Krista Petäjäjärven mukaan työn ja toiminnan ytimessä on taiteilija ja organisaatio, joiden arvot kohtaavat. Kun organisaatiossa on tunnistettu tarve työhyvinvoinnin kehittämiselle, joskus vain yhden henkilön kiinnostus taiteen tarjoamiin mahdollisuuksiin riittää saamaan uudet toiminnot liikkeelle. Kontakti taiteilijaan syntyy useimmiten ystävien tai verkostojen kautta. Joskus mukana on välittäjäorganisaatio, joka auttaa tunnistamaan taiteilijoiden osaamisen ja soveltumisen tehtävään.

Tavoite on saada osallistujien taidekäsitys auki - taide kuuluu kaikille.
-Niina Oinas

 

Niina Oinas on havainnut hankkeiden ja projektien myötä, kuinka muutostyö lähtee useimmiten kehitystarpeen tunnistavasta esihenkilöstä, joka alkaa muodostaa toimivaa yhteistyön mallia taiteilijan kanssa. Taideperustaisten menetelmien jalkauttamista erilaisiin työyhteisöihin on syytä voimistaa monesta syystä. Henkilöstön kokemus ja oikeanlainen resursointi voivat tuoda uusia ajatuksia esimerkiksi isomman organisaation johtoryhmän jäsenille, joilla taas on mahdollisuus vaikuttaa työyhteisön tulevaisuuteen. Aktiivisen toiminnan myötä tieto leviää ja menetelmät tulevat tutummaksi koko henkilöstölle, joka pääsee taas vahvistamaan omaa ymmärrystään ja uusien toimintatapojen vastaanottamista osaksi arkista työtä.

Miten muutosta voi edistää?

Viime vuosina ajatus siitä, että taide voi tapahtua uusissa ympäristöissä on vahvistunut. Sille haetaan jatkuvasti uusia näkökulmia ja laajemman yleisön keskuudessa oivalletaan, mikä on taiteen merkitys. Taiteen tarkoitusperien ymmärtäminen auttaa eteenpäin siinä, että työyhteisöt osaavat kestävällä ja merkittävällä tavalla etsiä muutosta taiteesta.

Taiteen merkitys yhteiskunnassa laajenee. Yksi ilmentymä on se, miten taidetta ja kulttuuria tuodaan sotealalle tai millaisen roolin taide saa julkisessa tilassa.
- Krista Petäjäjärvi

Prosessien luominen ja työn tavoitteiden asettaminen tukee suotuisan työympäristön syntymistä. Petäjäjärvi muistuttaa, että taiteilijaa ei tulisi nielaista osaksi organisaation sen hetkistä toimintaa. Sen sijaan luovan tilan mahdollistaminen ja oikeanlaisen puhunnan vahvistaminen on keino muutokseen. Tästä muotoutuva yhteinen arvopohja antaa toimintaedellytykset taiteilijan ja organisaation väliselle yhteistyölle. Koska kyse on useimmiten yksittäisten taiteilijoiden osaamisesta ja työtavoista, selkeä riskien kartoittaminen ja ennakko-oletuksia murtava toiminta vaikuttaa siihen, voidaanko muutosta edistävän taso saavuttaa.

Taideperustaisten menetelmien ottaminen osaksi työhyvinvoinnin tukemista ei tarkoita pelkkää virkistäytymistä. Jos yhteistä työskentelyaikaa on liian vähän tai se käsittää vain yhden tai kaksi työpajaa, muutostarve kapenee ja koko organisaation läpileikkaava kehittämistyö hiipuu. Sekä Oinas että Petäjärvi tietävät, että kiinnostavimmat asiat tapahtuvat niin, että taiteellisen vapauden syntymiselle on riittävästi aikaa ja työyhteisö osaltaan kertoo, mihin suuntaan voidaan mennä.

Avoimuus ja aika tuovat muutosvoimaa. Jotta muutosta saadaan aikaiseksi, tulee sekä taiteilijoiden, välittäjien että organisaatioiden tutustua verkostoihin, vaihtaa mielipiteitä kollegoiden kanssa ja liittyä osaksi laajempaa keskustelua työhyvinvoinnin ja taideperustaisten menetelmien ympärillä.

 


TAKUn Kulttuurikahveilla sukelletaan tasaisin väliajoin taide- ja kulttuurialan ajankohtaisiin teemoihin. Tilaisuudet ovat aina kaikille avoimia ja maksuttomia. Seuraavan kerran yhteiset aamukahvit hörpätään keskiviikkona 18.5. Seuraa TAKUn viestintää niin saat ensimmäisenä tiedon ilmoittautumisesta.