Rakennamme vaikuttavuutta aktiivisella toiminnalla.

Kuusi pisaraa

Laaja yhteistyö tukena tavoitteiden saavuttamisessa

Toimimme aktiivisesti erilaisissa yhteistyö- ja sidosryhmäverkostoissa sekä hanketyöryhmissä. Tämä mahdollistaa ammattijärjestömme tavoitteiden laajan edistämisen ja hyvän yhteyden ympäröivään toimintakenttään sekä vaikuttajana että tiedon välittäjänä ja kerääjänä.

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat mm. alan korkeakoulut, muut ammattijärjestöt, taide- ja kulttuurialan järjestöt, valtion- ja kuntien hallinto sekä päättäjät. Yhteistyö vaihtelee tapaamisista yhteisiin kannanottoihin, isojen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen, yhteistyöhankkeisiin sekä esimerkiksi erilaisissa työryhmissä työskentelyyn.

Viime vuosina TAKU on tehnyt tiivistä yhteistyötä esim. Taiteen edistämiskeskuksen (Taike), Suomen Taiteilijaseuran, Globe Art Pointin (GAP) sekä eri oppilaitosten kanssa. Ministeriöistä yhteistyötä on ollut säännöllisesti muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalojen kanssa.

Yhteistyötä taide- ja kulttuurialan edunvalvonnassa

Tärkeimpiä edunvalvonnan yhteistyöryhmiä ovat itsensätyöllistäjien työmarkkina-aseman parantamista ajava ITSET-ryhmä sekä Kulttuurialojen neuvottelukunta.

ITSET-ryhmään kuuluvat TAKUn lisäksi Akava, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM, SAK, Suomen freelance-journalistit, Suomen Journalistiliitto, STTK, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME, Tieteentekijöiden liitto sekä Toimihenkilöliitto ERTO. Ryhmän tavoitteena on mm. saada itsensätyöllistäjille neuvotteluvaltaa työnteon ehtoihin ja palkkoihin sekä itsensätyöllistäjät osaksi työlainsäädäntöä.

Kulttuurialojen neuvottelukuntaan kuuluvat TAKUn lisäksi Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME sekä Suomen Journalistiliitto. Neuvottelukuntaa luotsaa SAK.

Hyvinvointia, osallisuutta ja innovaatioita edistämässä

Olemme mukana useassa taide- ja kulttuurialan työelämää, asiantuntijoiden osaamista sekä alan asemaa vahvistavassa hankkeessa.

Tällä hetkellä TAKU toimii nuorten pitkäaikaistyöttömien osallisuutta taidelähtöisellä toiminnalla tukevan TOSI-hankkeen ohjausryhmässä (Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita TOSI). Hankkeen tavoitteena on myös edistää taiteilijoiden työllistymistä eri toimialoille ja vahvistaa maakunnallisia kulttuurihyvinvointipalveluja. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä Kulttuurikeskus PiiPoon ja Tampereen kaupungin kasvu- ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Lue lisää hankkeesta

Vastaavasti TAKU on mukana myös EEVI-hankkeen ohjausryhmässä (Elpyminen, elinvoima ja verkostot luovilla aloilla EEVI). Hankkeen tavoitteena on 1) vahvistaa ja tukea luovan alan ammatinharjoittajia ja yrittäjiä koronakriisistä toipumisessa, 2) vahvistaa verkostojen hyödyntämistä liiketoiminnassa sekä 3) kehittää käytännöllisiä ja ketteriä välineitä resilienssin ja taloudellisen iskunkestävyyden turvaamiseksi sekä toimintaympäristöä koskevan tiedon hyödyntämiseen. Metropolia Ammattikorkeakoulun hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto.

Lue lisää hankkeesta

TAKU toimii myös Lookout-hankkeessa ohjausryhmän jäsenenä. Hankkeen tarkoituksena on vastata Keski-Suomessa koronan aiheuttamaan luovan alan liiketoiminnan laskuun. Hanke keskittyy erityisesti loppuvaiheen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymismahdollisuuksien tukemiseen ja siinä pyritään avaamaan verkostoja muihin luovan alan opiskelijoihin ja toimijoihin sekä laajentamaan osallistujien ymmärrystä oman osaamisensa soveltamisesta yhdystoimialaloille. Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus ja toteuttaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lue lisää hankkeesta

Aalto EE-hanke, jonka ohjausryhmään TAKU kuuluu, muodostaa kuvan luovan alan nykyisistä kompetensseista ja luovan alan tulevaisuuden tarpeista. Tavoitteena on luoda luoville aloille muutos, joka vahvistaa alan osaamista ja taitoja osana monitieteistä yhteiskuntaa. Hanketta rahoittaa Saastamoisen Säätiö ja Nordplus Horizontal sekä toteuttaa laaja ja kansainvälinen asiantuntijakumppaniryhmä.

Lue lisää hankkeesta

ELOISA-hanke, jonka ohjausryhmässä TAKU vaikuttaa, tukee pandemiasta kärsineiden työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöiden arkeen.  Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Päätoteuttajana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu.

Lue lisää hankkeesta

Humanistinen osaaminen tunnetuksi

Osana Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston HUMUS-hanketta TAKU tarjoaa asiantuntijuuttaan alojen opiskelijoille ja osallistuu erilaisiin työelämätaitoja tukeviin tapahtumiin sekä seminaareihin. Hankkeessa kehitetään mm. ratkaisumalleja humanistikoulutuksen ja yritysmaailman väliseen kohtaanto-ongelmaan. Tavoitteena on myös tuoda esiin humanistisen kieli- ja kulttuuriosaamisen mahdollisuuksia liiketoiminnassa. ESR-rahoitteisessa hankkeessa mukana on useita Itä-Suomen alueen yrityksiä ja muita työelämän vaikuttajia. Kolmivuotinen hanke käynnistyi syksyllä 2019.

Lue lisää hankkeesta

Virtuaalisia tulevaisuuden ratkaisuja mahdollistamassa

TAKU toimii myös virtuaalitapahtumien tuotantoa kulttuurialalla edistävän Vevent-hankkeen kumppanina (Vevent - Boosting the Virtual Event Industry 2021-22).

Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista, tietoa ja verkostoja, jotka mahdollistavat virtuaalitapahtumat liiketoimintana erityisesti sellaisille kulttuurialan toimijoille, jotka eivät ole aiemmin hyödyntäneet virtuaaliteknologioita tai XR-teknologiaa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK.

Lue lisää hankkeesta

Lataa 'Planning and Creating Virtual Events -kirja'

Pitkäjänteistä työtä ja kampanjointia

Edellä esiteltyjen yhteistyömuotojen rinnalla TAKU edistää tavoitteitaan teemoittain kohdennettujen kampanjoiden kautta.

Kaksi vuotta ahdingossa ollut taide- ja kulttuuriala tarvitsee tukea jälleenrakennukseen

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdinko ei pääty mahdolliseen rajoitustoimista luopumiseen. Kaksi vuotta heittopussina ollut ala on ajettu ahdinkoon, josta toipuminen tulee viemään pitkään. Tarvitsemme selkeän suunnitelman ja rahoitusta toiminnan uudelleenkäynnistämiseen, kriisistä toipumiseen ja jälleenrakennukseen.

Poimintoja TAKUn medianäkyvyydestä

Miten Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry on näkynyt mediassa viime aikoina? Kokosimme listan kiinnostavimmista artikkeleista.

Suomi tarvitsee humanisteja

Humanististen oppiaineiden asemaa on vahvistettava suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Yhteiskuntamme tarvitsee tulevaisuudessa yhä kipeämmin kieli-, taide-, kulttuuri- ja historia-alojen osaajia.