Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkatietoa

Viisi pisaraa

Tietoa taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkatasosta

Millainen on taide- ja kulttuurialan asiantuntijatyötä tekevien palkkataso? Ovatko eri sektoreiden väliset erot suuria? Miltä näyttää alan palkkakehitys? Toteutuuko palkkatasa-arvo? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksen tältä sivulta. 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU on kerännyt tietoa edistääkseen alan palkkatilanteen kehittämistä, mutta tietoperusta toimii myös alan asiantuntijoiden palkkaneuvotteluiden tukena. Tiedot perustuvat kyselyyn, jonka TAKU suuntasi työelämässä oleville jäsenilleen syksyllä 2022 (n= 752, vastausprosentti 23 %). Kysely on tarkoitus uusia noin 3-4 vuoden välein. 

Tällä sivulla:


Tunnetko taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden vähimmäispalkkasuositukset?
Katso lisää >>
Tarvitseko palkkaneuvontaa? Jos olet jäsenemme, ota yhteys: taku@taku.fi

Alan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden mediaanikuukausipalkka

Kokoaikaista työtä tekevien taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden mediaanikuukausipalkka on 3075 euroa. Taulukosta ilmenee koulutustasokohtainen erottelu sekä vertailu muiden alojen korkeakoulutuksen saaneisiin (ks. vertailuluvut: palkkarakennetilasto, Tilastokeskus 2023).

Pääsääntöisesti mediaanipalkka on korkeampi vanhemmilla, pidempään työelämässä olleilla, vastuullisessa asemassa olevilla sekä suuremmilla työnantajilla työskentelevillä. Nuoret, vähän aikaa alalla olleet, määräaikaisessa työsuhteessa olevat, kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevät sekä työntekijät ja toimihenkilöt jäävät mediaanipalkalla mitattuna keskitason alle.

Jos mediaanikuukausipalkkaan lasketaan mukaan myös osa-aikaista työtä tekevät tai 0-tuntisopimuksella työskentelevät, on taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden mediaanikuukausipalkka 2957 euroa.

Huom. Keskiarvo on lukujen summa jaettuna lukujen määrällä vrt. mediaani on suuruusjärjestykseen järjestettyjen lukujen keskimmäinen tai kahden keskimmäisen keskiarvo.

Työnantajasektori määrittää palkkatasoa

Palkkataso vaihtelee eri työnantajasektoreiden välillä. Mediaanipalkka on korkeampi valtiolla ja säätiöissä, kun taas kunnissa ja kuntayhtymissä jäädään keskitason alle.  

Asema työssä vaikuttaa palkkatasoon

Tehtävänkuva ja asema työssä vaikuttavat palkkaan, joka kasvaa vastuun myötä.

Johtavassa asemassa olevat ja esimiehet ansaitsevat paremmin kuin työntekijät (esim. assistentit) tai toimihenkilöt (esim. asiantuntijat). Työntekijöiden palkkatasossa näkyy myös, että tähän ryhmään kuuluu keskimääräistä enemmän nuoria ja vasta vähän aikaa alalla olleita, joiden työhön voivat kuulua esim. asiakastyö ja muut toimistotehtävät.

Esihenkilötyössä ja johtajatehtävissä mediaanipalkka on puolestaan huomattavasti keskitasoa korkeampi – ja työurat usein jo pidempiä.

Työtehtävän ja toimenkuvan vaikutus palkkatasoon

Työtehtävillä ja vastuualueilla on oma merkityksensä palkkatason kehityksessä. Asiakastyössä, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä muissa toimistotehtävissä palkka jää selvästi keskitason alle. Esihenkilötyössä ja johtajatehtävissä mediaanipalkka on huomattavasti keskitasoa korkeampi. Myös konsultoinnissa ja opetus-/koulutustehtävissä noustaan keskitason yläpuolelle

Koulutustaustan vaikutus palkkaan

Koulutustausta ja ylin suoritettu tutkinto vaikuttavat jossain määrin palkkaan. Tohtori- tai lisensiaattitutkinto sekä ylempi ammattikorkeakoulututkinto johtavat keskimääräistä korkeampaan palkkaan. Kyselyyn vastanneiden YAMK-tutkinnon suorittaneiden määrä oli vähäinen (29 henkilöä), joten tulos on tältä osin lähinnä suuntaa antava. YAMK-tutkinnon suorittaneiden korkeampaa palkkatasoa näyttäisi selittävän ennen muuta vastaajien pitkä, 10 vuotta ylittävä, työura. 

Organisaation ja paikkakunnan koko näkyvät palkassa

Palkkataso vaihtelee työnantajaorganisaation ja työssäkäyntipaikkakunnan koon mukaan.  Mediaanipalkat ovat yleisesti ottaen korkeampia isommissa organisaatioissa kuin pienissä. Palkat ovat korkeimmillaan 500–999 työntekijän organisaatioissa, mutta yli 3000 hengen organisaatioissa palkka on keskitasoa. Vastaavasti kooltaan ja elinkustannuksiltaan suuremmissa kaupungeissa maksetaan yleisesti ottaen parempia palkkoja kuin pienillä paikkakunnilla. Korkeimmillaan mediaanipalkka on Helsingissä ja Oulussa.

Palkkatasa-arvossa on parannettavaa

Palkkatasa-arvon ongelmat näkyvät myös taide- ja kulttuurialalla. Naisten ja miesten välisissä palkoissa on selvä ero miesten eduksi; miesten mediaanipalkka on 150 euroa korkeampi kuin naisilla. Prosentuaalisesti naisten mediaanipalkka alan asiantuntijatyössä on 4,69 % pienempi kuin miesten. Miehet ovat hieman useammin työssä yksityisissä yrityksissä ja korkeakouluissa, mutta muuten naisten ja miesten vastaajaprofiileissa ei ole palkkaeroja selittäviä tekijöitä. 

Matka- ja ylityökorvaukset

TAKUn palkkakyselyyn vastanneista 7 % ei saa mitään korvausta ylitöistään ja 49 % ei saa korvausta työhön liittyvästä matka-ajasta.

Luontoisedut

TAKUn palkkakyselyn vastaajista 34 % kertoi, ettei työsuhteeseen sisälly lainkaan luontaisetuja. Tämä koski etenkin alle 30-vuotiaita sekä järjestötyötä tekeviä.

Palkkakehitys viimeisimmän vuoden aikana

Yli puolet vastaajista (53 %) sanoo oman kokonaisansiotasonsa nousseen elokuusta 2021 elokuuhun 2022.  Nousun syynä oli useimmiten yleiskorotus (63 % vastaajista), mutta joissain tapauksissa taustalla oli henkilökohtaiseen suoritukseen tai työn vaativuuden arviointiin perustuva korotus. Uuden työnantajan palvelukseen siirtyminen toi myös monelle palkankorotuksen samoin kuin uusi asema tai tehtävä aiemman työnantajan palveluksessa.

Joka neljäs vastaajista sanoo palkan pysyneen ennallaan viimeisen vuoden ajan. Tässä vastaajaryhmässä on keskimääräistä enemmän 56–60-vuotiaita, itsensä työllistäviä ja korkeakouluissa työskenteleviä sekä alle 10 hengen organisaatioissa työssä olevia.  

TAKUn jäsenille suunnattu kysely tehtiin syyskuussa 2022. Kyselyyn vastasi 752 työelämässä mukana olevaa TAKUn jäsentä, vastausprosentti 23 %. Kyselyn aineistoa voi pitää koko jäsenistöä hyvin edustavana. Kyselyn suunnittelusta ja tiedonkeräämisestä vastasi Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestön TAKU ry ja tulosten analysoinnista Infontain Oy. Tutustu tulosten yhteenvetoon >>

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkakyselyn tulokset julkaistu (14.3.2023), lue uutinen >>

Tutustu TAKUn palkkasuosituksiin

Voit hyödyntää TAKUn tekemiä taide- ja kulttuurialan vähimmäispalkkasuosituksia esim. palkkaneuvotteluissasi, katso lisää >>

Voit myös hyödyntää muiden Akavan Erityisalojen toimialojen palkkasuosituksia, mikäli olet työssä näillä aloilla, katso lisää >>

Saman ammattinimikkeen alla voi esiintyä suurtakin vaihtelua työnantajan sektorista, sijainnista ja työntekijän omasta työkokemuksesta riippuen. Voit kuitenkin käyttää näitä tietoja lähtökohtana omaa palkkatoivetta miettiessäsi.

Tarvitsetko palkkaneuvontaa?

Tarjoamme jäsenillemme tilastollista, vähimmäispalkkasuosituksiin sekä työehtosopimuksiin perustuvaa henkilökohtaista palkkaneuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse: taku@taku.fi.