Alkusanat

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn tehtävä on valvoa ja edistää jäsentensä etuja aktiivisella taide- ja kulttuurialojen edunvalvonnalla ja vaikuttamistyöllä, tarjoamalla erilaisia jäsenpalveluja koulutuksista suosituksiin sekä tuottamalla ja välittämällä tietoa kulttuurialan ammattilaisten työelämän erityiskysymyksistä.

Tämä näkyy myös järjestön toiminnassa: TAKUn toiminnan perustan muodostivat myös vuonna 2021 edunvalvonta, monipuoliset jäsenpalvelut tapahtumineen ja koulutuksineen sekä aktiivinen viestintä eri kanavissa.

Koronakriisi riepotteli taide- ja kulttuurialaa yhä voimakkaasti vuonna 2021. Vaikka koronakriisin liittynyt edunvalvonta työllisti ja vei paljon huomiota, katsottiin TAKUssa kuitenkin myös vahvasti tulevaan ja kehitettiin omaa toimintaa. Aktiivisen edunvalvonnan ja monipuolisen jäsenpalvelun lisäksi TAKUssa toteutettiin vuoden 2021 aikana kolme suurempaa kehittämishanketta: laaja yhteistyössä Goforen kanssa tehty jäsensegmentointii, iso verkkosivu-uudistus sekä ensimmäistä kertaa toteutettu TAKUn oma mentorointiohjelma.

Vuosi 2021 oli TAKUlle myös erityisen vahva medianäkyvyden vuosi. TAKUn kannanotot taide- ja kulttuurialan koronakriisin aikaiseen kohteluun, alaa uhanneisiin rahoitusleikkauksiin, opiskelijoiden tilanteeseen sekä freelancereiden asemaan saivat hyvin medianäkyvyyttä.

Järjestön jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 3369 jäsentä.

Vuosi 2021 oli TAKUn 46. toimintavuosi.

Vuosi 2021 lukuina

TAKUn jäsenet

jäseniä 3369

TAKUn jäsenmäärän kasvu

varsinaisten jäsenten jäsenmäärän kasvu 7,3 prosenttia

TAKUn jäsenmaksukertymä

jäsenmaksukertymän kasvu 8,2 prosenttia

TAKUn kannanotot

15 julkista kannanottoa

TAKUn koulutukset

24 TAKUn omaa koulutusta ja jäsentapahtumaa

TAKUn jäsentapahtumien kasvu

TAKUn omissa jäsentapahtumissa 589 osallistujaa (kasvua 138%)

TAKUn kampanja

yksi kuntavaalikampanja

TAKUn mentorointi

yksi mentorointiohjelma, jossa

 • hakijoita 65
 • mukaan pääsi 36
 • mentoreita 6
TAKUn mediaosumat

lukuisia mediaosumia

TAKUn kulttuurikahvit

yksi uusi Kulttuurikahvit-tapahtumasarja

TAKU_icon_7

7 yhteistyöhanketta

TAKU_icon_4

4 aluetoimintapaikkakuntaa

TAKUn opiskelijatilaisuudet

13 opiskelijatilaisuutta

Olen Humanisti

yksi Olen humanisti -kampanja

TAKU_icon_2

kaksi yhdistyksen sääntömääräistä kokousta

TAKUn jäsensegmentit

yksi iso jäsensegmentointiprojekti, jonka lopputuloksena
15 jäsensegmenttiä

TAKUn verkkosivusto

yksi iso verkkosivu-uudistus

TAKUn jäsenkirje

11 jäsenkirjettä

TAKUtuki

2 TAKUtuki-palkittua (hakemuksia 42)

TAKUn palkinto

3 työelämäpalkintoa

TAKUn some

4 sosiaalisen median kanavaa, joista kaikissa seuraajamäärien kasvua

 • Instagramissa 47% (742 -> 1089)
 • LinkedInissä 59% (803 -> 1277)
 • Twitterissä 14% (1024 > 1172)  ja
 • Facebookissa 11% (4136 > 4610)
TAKUn toimisto

henkilöstömäärä 3

Neljä pisaraa

Edunvalvonta

TAKU on taide- ja kulttuurialan edunvalvonnan vahva asiantuntija, joka valvoo alan ammattilaisten etuja välittämällä tietoa alan erityiskysymyksistä muun muassa lainsäätäjille, keskusjärjestöön ja kulttuurialan toimijoille.

TAKUn jäsenet työskentelevät kaikilla mahdollisilla eri sektoreilla. TAKU tekee edunvalvontaa valtio-, kunta-, korkeakoulu- yksityissektorilla. Palkansaajien edunvalvonnan lisäksi olemme aktiivisia myös itsensätyöllistäjien, yrittäjien sekä opiskelijoiden edunvalvonnassa.

Tehtävämme on olla jäsentemme eli taide- ja kulttuurikentän asiantuntijoiden ääni kaikkialla, missä alamme asiantuntijoita työskentelee. TAKUn edunvalvonnan toimintakenttä on etenkin järjestön kokoon suhteutettuna hyvin laaja.

TAKU tekee kannanottoja ja keskustelunavauksia sekä viestii edunvalvontatavoitteistaan aktiivisesti sekä julkisesti että suoraan päättäjille, viranomaisille ja asiantuntijoille. Merkittävä osa TAKUn edunvalvontatyöstä tapahtuu myös suorana vaikuttamisena eri verkostojen kautta. Tärkeässä asemassa on lisäksi yhteistyössä Akavan Erityisalojen kanssa tehty vaikuttamistyö: TAKU toimii aktiivisesti muun muassa eri sektoreiden neuvottelu- ja toimikunnissa.

TAKUn edunvalvonnassa painottuivat vuoden 2021 aikana koronakriisin vaikutukset taide- ja kulttuurialaan, taide- ja kulttuurialan rahoitus sekä kuntasektorin asiantuntijoiden arvostuksen nostaminen yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa kuntavaalien alla toteutetun kampanjan myötä.

Vuodelle 2021 valitut edunvalvonnan teemat olivat:

 1. Koronakriisin pahoin koetteleman taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan työskentely- ja toimintaedellytysten turvaamiseksi tehtävä vaikuttamistyö.
  #tuenkulttuuria #tuentapahtumia
 2. Kunnissa työskentelevien taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden tekemän työn arvostuksen nostaminen sekä palkkauksen korjaaminen vastaamaan työn vaativuutta.
  #taustaltanäkyväksi
 3. Taide- ja kulttuurialan rahoituksen turvaaminen kunnissa, jotka ovat alan merkittävin rahoittaja Suomessa – kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluista sekä taiteen perusopetuksesta leikkaaminen nyt olisi erittäin lyhytnäköistä.
  #elämäsikuntaan
 4. Itsensätyöllistäjien eli freelancereiden, ammatinharjoittajien, yksinyrittäjien ja apurahalla työskentelevien saaminen työlainsäädännön piiriin.

Toinen koronavuosi – kannanottoja ja medianäkyvyyttä

TAKUn edunvalvonnan painopisteenä pysyi myös vuoden 2021 ajan yhä jatkunut koronakriisi. Taide- ja kulttuuriala kärsi lähes koko vuoden kohtuuttomista rajoituksista ja epäjohdonmukaisesta päätöksenteosta. Myös rahoitusten kohdentumisessa alan toimijoille oli haasteita.
Koronakriisin ohella TAKU nosti esiin taide- ja kulttuurialan rahoitusta. Esimerkiksi arpajaislain muutoksen eteneminen ja sen aiheuttamat haasteet taiteen ja kulttuurin rahoitukselle näkyvät TAKUn edunvalvonnassa koko vuoden ajan.

TAKU nosti tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja esiin omilla kannanotoillaan vähintään kerran kuussa, usein kannanottoja ilmestyi kuukaudessa useampi. Kaikki kannanotot löytyvät kootusti TAKUn verkkosivuilta. Virallisten kannanottojen lisäksi edunvalvonnan teemoja nostettiin runsaasti sosiaalisessa mediassa ja niistä viestittiin kohdistetusti myös tiedostusvälineille sekä päättäjille. TAKUn edunvalvontatyö, kannanotot sekä edunvalvonnan teemoihin liittyvät somenostot saivatkin vuoden 2021 aikana erityisen hyvin medianäkyvyyttä. Lisäksi vuoteen mahtui useampi ministeri- ja päättäjätapaaminen, muun muassa kuntaministeri Paateron ja tiede- ja kulttuuriministeri Kurvisen sekä eri ministeriöiden virkamiesten kanssa.

Vuoden 2021 aikana TAKU

Kuntavaalikampanjassa esillä taiteen ja kulttuurin arvostus ja asiantuntijoiden palkkaus

TAKU toteutti vuoden 2021 kuntavaalikampanjan yhteistyössä Akavan Erityisalojen kanssa. Yhteisiä tavoitteitamme olivat muun muassa taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkauksen nosto työn vaativuutta vastaavaksi sekä taide- ja kulttuurialan rahoituksen turvaaminen kunnissa.

TAKUn ja Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat vuonna 2021 olivat:

 1. Elinvoimaa ja hyvinvointia kulttuuripalveluista
 2. Hyvä hallinto on toimivien kuntapalvelujen edellytys
 3. Kulttuurin ja hallinnon resurssit kuntoon - panostusta työpaikkoihin, tasa-arvoa palkkaukseen

TAKU kampanjoi kuntavaalien alla nostamalla TAKUlaisia ehdokkaita esiin sekä sosiaalisessa mediassa että verkkosivuilla, muistuttamalla kuntien kulttuuripalveluiden rahoituksesta ja vaatimalla tarkistusta kunnissa työskentelevien taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkatasoon.

Lisäksi yhteistyössä Akavan Erityisalojen kanssa toteutettiin laaja kunnissa työskenteleviä asiantuntijoita esittelevä Taustalta näkyväksi -viestintäkampanja, jossa myös TAKUn jäseniä oli näkyvästi esillä.

Sidosryhmäyhteistyö

TAKU on hyvin aktiivinen erilaisissa yhteistyö- ja sidosryhmäverkostoissa.

TAKU tekee tiivistä yhteistyötä kattojärjestönsä Akavan Erityisalojen sekä muiden Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyö on vuoden ollut samoissa toimitiloissa toimivien Kieliasiantuntijat ry:n sekä Museoalan ammattiliitto ry:n kanssa.

TAKUlla oli vuonna 2021 aktiivinen edustus Akavan Erityisalojen kaikissa neuvottelu- ja toimikunnissa sekä hallituksessa. Lisäksi TAKU on edustettuna Opetushallituksen Koulutus, kulttuuri ja viestintä -ennakointiryhmässä ja Esittävien taiteiden työelämätoimikunnassa.

Tärkeimpiä yhteistyöryhmiä ovat vuoden 2021 aikana olleet eri kulttuurialan ammattijärjestöjen muodostama Kulttuurialojen neuvottelukunta sekä itsensätyöllistäjien työmarkkina-aseman parantamista ajava ITSET-ryhmä.

Kulttuurialojen neuvottelukuntaan kuuluvat TAKUn lisäksi Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto sekä Suomen Journalistiliitto. Neuvottelukuntaa luotsaa SAK. Kulttuurialojen neuvottelukunta julkaisi vuoden 2021 aikana yhteisiä kannanottoja taide- ja kulttuurialan asemasta koronakriisissä ja sai yhteiselle edunvalvontatyölleen myös hyvin medianäkyvyyttä.

ITSET-ryhmään kuuluvat puolestaan TAKUn lisäksi Akava, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM, SAK, Suomen freelance-journalistit, Suomen Journalistiliitto, STTK, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME, Tieteentekijöiden liitto sekä Toimihenkilöliitto ERTO. Ryhmän tavoitteena on muun muassa saada itsensätyöllistäjille neuvotteluvaltaa työnteon ehtoihin ja palkkoihin sekä itsensätyöllistäjät osaksi työlainsäädäntöä.

Hankeyhteistyö

TAKU on tällä hetkellä yhteistyökumppanina mukana seitsemässä hankkeessa:

 • HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä (Itä-Suomen yliopisto),
 • TOSI –Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita (THL),
 • EEVI – elpyminen, elinvoima ja verkostot luovilla aloilla (Metropolia),
 • Vevent – Boosting the Virtual Event Industry (Humak),
 • Future Artpreneurship (Aalto EE),
 • Eloisa − Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä (Metropolia) ja
 • Lookout - osaamisen uudet suunnat: täsmävalmennus luovan alan ammattilaisille koronakriisistä selviytymiseen (Humak, JKL)
 1. Itä-Suomen yliopiston ESR-hanke HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanke pyrkii parantamaan humanistisilla koulutusaloilla opiskelevien ja niiltä valmistuneiden työelämäyhteyksiä erityisesti Itä-Suomessa. Hanke kestää kolme vuotta ja päättyy syksyllä 2022. TAKU on ollut hankkeessa mukana kumppanina pienellä rahoitusosuudella ja tuottamillaan asiantuntijasisällöillä, joista yhteistyössä kollegajärjestöjen kanssa vuonna 2021 toteutettiin seuraavat:
   • Työpaja: Erottuva cv ja hakukirje – näin teen vaikutuksen työnantajaan 22.4.2021
   • Haku päälle 7 – Humanistien työelämäviikko 15.–19.11.2021
   • Blogikirjoitus ”Olen freelancer.” Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? 23.9.2021
   • Työelämäinfo: Humanistin suuntautumismahdollisuudet työelämässä ja − CV ja työnhaku kuntoon -työpaja 9.12.
 2. TAKU toimii nuorten pitkäaikaistyöttömien osallisuutta taidelähtöisellä toiminnalla tukevan TOSI-hankkeen (Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita TOSI) ohjausryhmässä. Hankkeen tavoitteena on myös edistää taiteilijoiden työllistymistä eri toimialoille ja vahvistaa maakunnallisia kulttuurihyvinvointipalveluja. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä Kulttuurikeskus PiiPoon ja Tampereen kaupungin kasvu- ja työllisyyspalveluiden kanssa.
 3. TAKU on mukana myös EEVI-hankkeen (Elpyminen, elinvoima ja verkostot luovilla aloilla EEVI) ohjausryhmässä. Hankkeen tavoitteena on 1) vahvistaa ja tukea luovan alan ammatinharjoittajia ja yrittäjiä koronakriisistä toipumisessa, 2) vahvistaa verkostojen hyödyntämistä liiketoiminnassa sekä 3) kehittää käytännöllisiä ja ketteriä välineitä resilienssin ja taloudellisen iskunkestävyyden turvaamiseksi sekä toimintaympäristöä koskevan tiedon hyödyntämiseen. Metropolia Ammattikorkeakoulun hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto.
 4. TAKU toimii virtuaalitapahtumien tuotantoa kulttuurialalla edistävän Vevent-hankkeen (Vevent - Boosting the Virtual Event Industry 2021-22) kumppanina ja ohjausryhmässä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista, tietoa ja verkostoja, jotka mahdollistavat virtuaalitapahtumat liiketoimintana erityisesti sellaisille kulttuurialan toimijoille, jotka eivät ole aiemmin hyödyntäneet virtuaaliteknologioita tai XR-teknologiaa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK.
 5. Aalto EE:n hallinnoima Future Artpreneurship -hanke, jonka ohjausryhmään TAKU kuuluu, muodostaa kuvan luovan alan nykyisistä kompetensseista ja luovan alan tulevaisuuden tarpeista. Tavoitteena on luoda luoville aloille muutos, joka vahvistaa alan osaamista ja taitoja osana monitieteistä yhteiskuntaa. Hanketta rahoittaa Saastamoisen Säätiö ja Nordplus Horizontal sekä toteuttaa laaja ja kansainvälinen asiantuntijakumppaniryhmä.
 6. ELOISA-hanke, jonka ohjausryhmässä TAKU on mukana, tukee pandemiasta kärsineiden työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöiden arkeen.  Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Päätoteuttajana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu.
 7. TAKU toimii loppuvuodesta 2021 käynnistyneessä Lookout-hankkeessa ohjausryhmän jäsenenä. Hankkeen tarkoituksena on vastata koronan aiheuttamaan luovan alan liiketoiminnan laskuun Keski-Suomessa. Hanke keskittyy erityisesti loppuvaiheen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymismahdollisuuksien tukemiseen ja siinä pyritään avaamaan verkostoja muihin luovan alan opiskelijoihin ja toimijoihin sekä laajentamaan osallistujien ymmärrystä oman osaamisensa soveltamisesta yhdystoimialaloille. Hankkeen päätoteuttajana toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK.

Yhteistyöhankkeiden lisäksi TAKU on asiantuntijana mukana Tampereen ylipiston Poikkeustila ja resilienssi tapahtumatalouden organisaatioissa -tutkimusprojektissa.

TAKUn työelämäpalkinnot ja muut ansiomerkit

Taide- ja kulttuurialan työelämäpalkinnot jaettiin vuonna 2021 kolmatta kertaa.  Palkintojen  saajat julkaistiin TAKUn syyskokouksen yhteydessä 19.11.2021. Tällä kertaa kunnianosoituksilla haluttiin nostaa esiin ansiokas kunnan kulttuuritoimen kehitystyö ja vaikuttaminen, näyttävä ja kunnioitusta herättävä mielenilmaus sekä yhdenvertaisuutta korostava alusta ja tulevaisuuden taideinstituutio.

Vuoden taide- ja kulttuurialan asiantuntijana palkittiin Arja Huotari Oulusta, tekona Mitta on täysi -mielenilmaus ja työnantajana UrbanApa.

Työelämäpalkintojen saajat valitsi TAKUn hallituksen jäsenistä koostuva raati, jonka puheenjohtajana toimi Juha Isotalo ja jäseninä olivat Viivi Koljonen ja Johanna Lipponen.

Tarkemmat palkintoperustelut ja lisätietoja työelämäpalkinnoista voi lukea täältä.

Myös TAKUlaisia muistettiin vuoden 2021 aikana ansiomerkeillä ja kunnianosoituksilla: Mari Lankiselle myönnettiin Akavan Erityisalojen kultainen ansiomerkki, Mikael Kinaselle Akavan pronssinen ansiomerkki sekä Outi Järviselle Akavan yrittäjäpalkinnon kunniamaininta.

Viisi pisaraa

Tutkimus- ja selvitystoiminta

TAKUtuki

TAKUtuki jaettiin viidettä kertaa keväällä 2021. Vuosittain myönnettävän TAKUtuen tavoitteena on tukea taide- ja kulttuurialaa opiskelevien opinnäytetöitä, kannustaa tutkimuksen pariin ja lisätä alan tunnettuutta sekä tutkimustoimintaa. Valintakriteereinä painotettiin aiheen kiinnostavuutta sekä merkitystä taide- ja kulttuurialalle.

Vuonna 2021 TAKUtukea haki 45 TAKUn jäsentä. TAKUtuki-raati, johon kuuluivat hallituksen jäsenet Mirja-Riitta Sjöholm, Niina Oinas, Kersti Tainio, Johanna Lipponen ja Anni Hurme, arvioi hakemukset ja valitsi palkittavat työt anonyymisti.

Vuoden 2021 TAKUtuki-palkitut olivat:

Lue lisää TAKUtuesta ja palkituista töistä.

TAKUn jäsensegmentointi

TAKUn vuonna 2019 valmistuneessa strategiassa tavoitteiksi asetettiin muun muassa vahva takulaisten (jäsenten) yhteisö sekä kestävä jäsenkasvu. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi TAKU tarvitsi täsmällistä tietoa jäsenistään.

TAKUn erittäin laajan jäsenistön toiveet, tarpeet ja odotukset omaa ammattijärjestöä kohtaan ovat hyvin erilaiset. Jotta TAKU pystyy palvelemaan jäseniään parhaalla mahdollisella tavalla, kehittämään toimintaansa ja palveluitaan oikeaan suuntaan ja toisaalta kohdentamaan edunvalvontaansa tarkoituksenmukaisesti, oli selvitettävä tarkemmin, keitä TAKUn jäsenet ovat ja millaisia odotuksia heillä ammattijärjestölleen on.

Jäsensegmentoinnin tavoite oli TAKUn jäsenymmärryksen lisääminen. Jäsensegmentoinnin ja sitä kautta lisääntyneen jäsenymmärryksen avulla palveluja on mahdollista suunnitella tulevaisuudessa kohdennetummin ja käytettävissä olevien resurssien kannalta tarkoituksenmukaisemmin. Tämän taas oletettavasti parantaa jäsenpitoa sekä lisää tehokkuutta uusjäsenhankinnassa.

TAKUn hallitus valtuutti työjaoston etsimään ja kilpailuttamaan yhteistyökumppanin jäsensegmentointiin. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Gofore, jossa projektin yhteyshenkilönä oli Petri Takala. Aineistona jäsensegmentoinnissa käytettiin TAKUn vuonna 2021 toteuttamaa laajaa jäsenkyselyä, jonka yhteistyössä toimiston kanssa laati ja tulokset kokosi Anni Hurme. Jäsenkysely lähetettiin kaikille TAKUn jäsenille ja siihen vastasi 21 prosenttia TAKUn jäsenistä.

Gofore analysoi aineistoa datalähtöisen luokittelun avulla. Analyysityöhön osallistettiin myös hallitusta sekä henkilökuntaa erilaisissa työpajoissa syksyn aikana. Jäsenkyselyn perusteella kerätyn aineiston avulla oli lopulta tunnistettavissa useita, erilaisia jäsenryhmiä, joiden työ-, ura- ja elämäntilanteet sekä palvelujenkäyttö ja arvot olivat keskenään erilaisia. Lopputuloksena TAKUn jäsenistö jaettiin 15 keskenään erilaiseen segmenttiin, joiden kokoluokat kuitenkin vaihtelevat: neljä suurinta segmenttiä kattaa jo yli 40 prosenttia vastanneista.

Kuusi pisaraa

Koulutukset ja tapahtumat

TAKU järjesti vuonna 2021 yhteensä 24 omaa koulutusta ja tapahtumaa sekä viisi tapaamista ja verkostoitumistilaisuuden sisältäneen TAKUn ensimmäisen, oman mentorointiohjelman. Uutena tapahtumasarjana käynnistyivät kaikille avoimet Kulttuurikahvit -aamutilaisuudet.

Koulutuksia ja tapahtumia toteutettiin sekä yksin että yhteistyössä kollegajärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. TAKUn koulutukset kohdennettiin erityisesti taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden työelämän erityiskysymyksiin. Jäsenillä oli lisäksi mahdollisuus hyödyntää myös Akavan Erityisalojen runsasta koulutustarjontaa, jossa painottuivat puolestaan yleisemmät työelämäaiheiset teemat.

TAKUn järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistui vuoden 2021 aikana 589 jäsentä.

Koulutusten ja jäsentilaisuuksien järjestäminen webinaareina on kasvattanut osallistujamääriä selvästi: kasvua edelliseen vuoteen oli 138 prosenttia eli osallistujia oli reilusti yli kaksinkertainen määrä.

Uusien jäsentilaisuuskonseptien sekä pääsääntöisesti webinaarimuotoon siirtyneiden tapahtumien myötä TAKUn jäsenpalvelut ovat nyt valtakunnallisesti entistä saavutettavampia ja osallistuminen tilaisuuksiin ja koulutuksiin on vaivattomampaa.

Koulutukset

TAKUn omissa jäsenkoulutuksissa teemoina olivat yhdenvertaisuus, osaamisen kehittäminen sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Lisäksi yhdessä kollegajärjestöjen kanssa toteutettu esihenkilöille suunnattu Pomoverkosto -koulutuskokonaisuus jatkui keväällä kolmella koulutuksella.

 • 28.1. Pomoverkosto: Resilienssin kehittäminen
 • 17.3. Reclaiming boundaries. Dialogue on inappropriate behavior in Finnish arts & culture sector
 • 18.3. Pomoverkosto: Psykologinen turvallisuus
 • 13.4. Pitchaus haltuun
 • 27.4. Pysähtyminen jaksamisen äärelle – näkökulmia ja työkaluja oman henkisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi tässä ja nyt
 • 6.5. Pomoverkosto: Näin onnistun johtajana
 • 19.5. Oman osaamisen hinnoittelu taide- ja kulttuurialoilla
 • 7.9. Johdatus yhdenvertaisuuden teemoihin – tunnista normit meissä ja yhteisössä
 • 15.9. Lempeä yin-jooga
 • 4.11. Miten yhdenvertaisuus ohjaa suunnittelutyötä – näkökulmia kuntasektorille ja järjestöille
 • 23.11. Asahi-terveysliikunta

Tapahtumat ja jäsentilaisuudet

Koulutusten lisäksi vuoden 2021 aikana toteutettiin myös liuta muita jäsentilaisuuksia.

Toista kertaa tuotetussa, 11.2 järjestetyssä yhteistyötapahtuma Johtajuusseminaarissa kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja johtamisen haasteista ja onnistumisista koronapandemian keskellä – ja tulevaisuudessa. Omat näkemyksensä ja kokemuksensa keskusteluun toivat vieraat yrittäjä, organisaatiopsykologi ja tutkija Jaakko Sahimaa, Ruisrockin vastaava tuottaja Piia Lääveri sekä Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

TAKU käynnisti vuonna 2021 myös uuden, kaikille avoimen Kulttuurikahvit -tapahtumasarjan, jossa sukelletaan tasaisin väliajoin alan ajankohtaisiin teemoihin ja työelämäkysymyksiin.

Ensimmäisen vuoden Kulttuurikahveilla aiheina olivat kuntavaalit, työnantajan vastuullisuuskysymykset, työelämän kansainvälisyyden edistäminen sekä yhdenvertaisempi musiikkiala:

 • 17.2. Tulevaisuutta rakentamassa! Kulttuuri edellä kuntavaaleihin
 • 17.3. Työnantajan vastuullisuus kulttuuriorganisaatioissa
 • 14.4. Työelämän kansainvälisyyden edistäminen
 • 27.10. Kohti yhdenvertaisempaa musiikkialaa – artistituotannon rooli

Aluetoiminta

TAKUn aluetoiminta jatkui vuoden 2021 aikana Oulun, Rovaniemen, Joensuun ja Jyväskylän seuduilla. Tapahtumia järjestettiin vuoden aikana yhteensä seitsemän: Oulussa, Rovaniemellä ja Jyväskylässä kaksi, Joensuussa yksi. Lisäksi TAKUn jäsenet kokoontuivat syksyllä myös Porissa.

 • 12.2. Lapin aluetapahtuma
 • 8.10. Aamiaistreffit Jyväskylässä
 • 15.10. Rovaniemen aluetapahtuma
 • 18.10. Lounastreffit Oulussa
 • 9.12. Illanvietto Joensuussa
 • 9.12. After work Jyväskylässä
 • 14.12. Pikkujoulut Oulussa

TAKUn oma mentorointiohjelma

Yksi vuoden suurista ponnistuksista ja uusista avauksista oli TAKUn ensimmäinen mentorointiohjelma taide- ja kulttuurialan asiantuntijoille. Pilottivuonna 2021 TAKU suuntasi mentorointiohjelman omille jäsenilleen, mentoreilta jäsenyyttä ei edellytetty. Mukaan haki 65 henkilöä, joista ohjelmaan valittiin 36. Mentorointiryhmiä perustettiin kuusi, joista jokaisessa oli kuusi aktoria ja mentori.

Ryhmämentorointina toteutetussa ohjelmassa oli mukana mm. kulttuurituottajia, muotoilijoita, medianomeja, taiteen sekä filosofian maistereita. Osallistujat edustivat monipuolisesti erilaisia elämäntilanteita, uran vaiheita ja eri paikkakuntia, joten mentorointiohjelma avasi varsin laajoja näköaloja taide- ja kulttuurialan työelämän ajankohtaisiin teemoihin.

Mentorointiohjelman osallistujat pääsivät kehittämään ajatteluaan, työstämään itselle tärkeää ura-askelta sekä vahvistamaan omaa ammatillista identiteettiään taide- ja kulttuurialan moniosaajina! Keskeisiä elementtejä ohjelmassa olivat oman osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen, keskinäisen vertaistuen ja verkostojen mahdollistaminen sekä jäsenten urasuunnittelun tukeminen. Ryhmät tapasivat kevään aikana viidesti, lisäksi syksyllä järjestettiin vielä erillinen verkostoitumistilaisuus.

Tutustu ensimmäisen mentorointiohjelman yhteenvetoon.

Neljä pisaraa

Opiskelijatoiminta ja oppilaitosyhteistyö

TAKUn opiskelijatoiminnassa keskityttiin räätälöityihin työelämäaiheisiin oppilaitosluentoihin sekä erilaisiin markkinointitempauksiin.

Jäsensuhdetta opiskelijoihin ylläpidettiin yleisten jäsenpalveluiden ja viestinnän lisäksi valmistuville opiskelijoille suunnatulla TAKUtuella ja opiskelijoille kohdennetulla viestinnällä, muun muassa kaksi kertaa vuodessa lähetetyllä opiskelijoiden uutiskirjeellä.

Yhteistyötä opiskelijatapahtumien osalta on tehty erityisesti Museoalan ammattiliitto MALn ja Kieliasiantuntijoiden kanssa.

Oppilaitosluennot ja opiskelijatapahtumat

Yhteistyössä korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa painotettiin aktiivista läsnäoloa koronasta huolimatta. Vuonna 2021 TAKU piti yhteensä 13 opiskelijatilaisuutta ympäri Suomen, joista suurin osa toteutettiin etänä.

Opiskelijatilaisuuksien ja TAKU-infojen lisäksi TAKU tuotti maaliskuussa webinaarina ison Humanisti huipulle -yhteistapahtuman, jossa jaettiin inspiraatiota ja keskusteltiin humanistien työuran ajankohtaisista teemoista. Asiantuntijavieraina tilaisuudessa olivat teologi, rahoitustieteilijä, konsultti Mikko Leskelä sekä Workday Designersin perustaja ja työpäivämuotoilija Paula Helle. Vierailimme myös kahdesti Itä-Suomen yliopiston HUMUS-hankkeen tapahtumissa.

Olen humanisti -kampanja

Olen humanisti -kampanja toi syksyllä kolmatta kertaa esiin humanistien osaamista ja merkitystä työelämälle.

Kampanjan tavoitteena on parantaa humanististen tutkintojen arvostusta yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Tänä vuonna perinteisten humanistitarinoiden lisäksi nostettiin esille monialaisia työympäristöjä. Kampanjassa puhututtikin erityisesti ystävyys ja humanistien osaamisen tunnistaminen työpaikoilla, joissa tehdään poikkitieteellistä yhteistyötä.

Tarkemmin kampanjaan ja humanistien uratarinoihin voi tutustua Olen humanistin omilla verkkosivuilla.

Opiskelijajärjestöjen tukeminen

TAKU on vuoden 2021 aikana tukenut alamme ainejärjestöjen tai opiskelijayhteisöjen hankkeita, kuten lehtijulkaisua tai tapahtumia.

TAKUlla oli lisäksi voimassa olevat yhteistyösopimukset valtakunnallisten kattojärjestöjen Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry:n ja HOL – Historian opiskelijain liiton kanssa.

Viisi pisaraa

Viestintä

TAKU viesti vuonna 2021 taide- ja kulttuurialan työelämään liittyvistä kysymyksistä niin medialle, päättäjille, suurelle yleisölle kuin jäsenistölleen. Toimintaa ohjasivat viestintästrategia, -suunnitelma ja vuosikello.

Vuoden 2021 aikana TAKU oli näkyvästi ja aktiivisesti esillä useissa
eri kanavissa erityisesti koronakriisiin ja alan rahoitukseen liittyen. TAKU vaati ennen kaikkea eri alojen yhdenvertaista kohtelua koronarajoitusten keskellä ja toi esiin ammattilaisten kykyä järjestää tapahtumia terveysturvallisesti. TAKU puolusti myös alan rahoitusta ja vaati alaa koskettavien rahoitusleikkausten perumista. TAKU kasvatti tätä kautta asemaansa alan tunnettuna sekä erityisosaamista omaavana taide- ja kulttuurialan työelämän edunvalvojana ja loi vahvan kontaktin paitsi omaan jäsenkuntaansa myös suureen yleisöön, mediaan ja päättäjiin.

TAKUn kannanotot ja viestit saavuttivat myös valtakunnan mediaa ja verkkolehtiä (mm. YLE, Helsingin Sanomat, Kaleva, Ilta-Sanomat, Aamulehti, Kaleva). Vahvaa medianäkyvyyttä voidaan pitää onnistumisena, jolla on vaikutusta myös tulevaan.  Poimintoja TAKUn medianäkyvyydestä voi käydä katsomassa TAKUn verkkosivuilla.

TAKUn viestintäkanavat ja jäsenviestintä

Suunnitelman mukaisen jäsenviestinnän tasolla TAKU tavoitti jäsenensä kuukausittain lähetetyllä uutiskirjeellä (11 kpl, avausprosentti n. 40–60 välillä, vastaanottajia n. 3300).

Jäseniä eniten kiinnostaneet uutiskirjeiden sisällöt vaihtelivat paljon, mutta usein esiin nousseita kärkiä olivat jäsenedut, edunvalvonta, uratarinat sekä jäsenkoulutukset. TAKU lähetti myös jäsenkirjeen englanninkielisille jäsenilleen syksyllä 2021 (avausprosentti n. 80) ja jäsenkirjeen pelkästään opiskelijajäsenilleen sekä keväällä 2021 (avausprosentti n. 68) että syksyllä 2021 (avausprosentti n. 45).

Lisäksi jäsenistölle lähetettiin vuoden aikana jäsenkirjeitse kutsut syys- ja kevätkokoukseen ja useita kutsuja TAKUn alueellisiin tapahtumiin sekä muuta kohdennettua tiedotusta esim. pyyntöä osallistua TAKUn jäsentutkimukseen.

TAKU julkaisi verkkosivuillaan aktiivisesti jäsenryhmille suunnattua tiedotusta, artikkeleita sekä edunvalvontaa koskevia uutisia, jotka jaettiin jäsenten uutiskirjeen sekä sosiaalisen median kanavien kautta. Yhteisöämme tuotiin esille niin ikään verkkosivuilla julkaistulla TAKUn jäsenten uratarinoiden sarjalla.

Verkkosivuilla oli keskimäärin 2120 kävijää kuukaudessa. Suurin määrä kävijöitä vieraili sivustolla maaliskuussa, jolloin sivulla vieraili yhteensä 3144 kävijää. Vuositasolla eniten kävijöitä kerännyt sivu on TAKUn etusivu (14 560 kävijää), tämän jälkeen ”Jäsenyys ja palvelut”-sivu (2556 kävijää) ja kolmanneksi suosituin sivu ”Suositukset ja oppaat” -sivu (2022 kävijää). Suurinta kiinnostus oli maaliskuussa, jolloin sivuston näyttökertoja oli yhteensä 10 086.

Yksittäiset jäseniä kiinnostaneet sisällöt olivat ”Hae TAKUtukea (523 kävijää), ”Mitta on täysi” -mielenilmaus (317 kävijää), ”Oman työn hinnoittelu” -artikkeli (350 kävijää) ja ”Kulttuurin rahoitusleikkaukset on peruttava” -kannanotto (304 kävijää).

Sosiaalisen median kanavissa saavutettiin seuraajamäärien huomattavaa kasvua vuoden aikana etenkin Instagramissa (742 -> 1089, n. 47 prosenttia), ja LinkedInissä (803 -> 1277, n. 59 prosenttia). Twitterin (1024 >1172, n. 14 prosenttia) ja Facebookin (4136 > 4610, n.11 prosenttia) seuraajamäärissä kasvu on ollut maltillisempaa. Tämä on luonnollista, koska LinkedIn ja Instagram on otettu TAKUssa myöhemmin käyttöön.

Some-kanavista etenkin Facebook ja Instagram on selkeämmin suunnattu jäsenviestintään ja Instagram etenkin nuorten ja opiskelijoiden tavoittamiseksi. Twitter toimii vaikuttamisen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen kanavana, jonka kautta TAKU on tavoittanut poliitikkoja, päättäjiä, mielipidevaikuttajia ja mediaa sekä TAKUn organisaatiotilin kautta, mutta myös suoraan toiminnanjohtajan tililtä. LinkedIn toimii puolestaan taide- ja kulttuurialan ammatillisten kohtaamisten ja sisältöjen kanavana.

Somessa suurimman sitoutuneisuuden saavuttavat usein edunvalvontaa koskevat julkaisut ja kannanotot sekä muut alan erityisosaamista esiin tuovat julkaisut, mutta myös TAKU-yhteisön ihmisiin liittyvät julkaisut ja yksittäisinä tapahtumina esimerkiksi TAKUn Kulttuurikahvit ovat herättäneet kiinnostusta.

Akavan Erityisalojen viestintäkampanjoita hyödynnettiin sosiaalisessa mediassa sekä verkkoviestinnässä niiltä osin kuin niiden katsottiin tukevan TAKUn strategiaa sekä tavoitteita.

Verkkosivu-uudistus

Vuoden 2021 aikana toteutettiin myös TAKUn verkkosivu-uudistus. Uudistuksen tavoitteena oli lisätä entisestään TAKUn läpinäkyvyyttä, tuoda TAKUn palveluita ja aktiivista vaikuttamistyötä paremmin esiin sekä lisätä sivuston toiminnallisuutta eri jäsenryhmiä ajatellen.

Lähtökohtana oli, että verkkosivuston tulee tarjota tietoa sekä kiinnostavaa ja sitouttavaa sisältöä TAKUn nykyisille ja tuleville jäsenille. Verkkosivujen yhtenä tavoitteena on vahvistaa TAKUn yhteisöä ja kasvattaa yhteisöllisyyttä ja rikastaa alan ammattilaisten identiteettiä.

TAKUn uudet sivut saivat hienon vastaanoton. Kun uudet verkkosivut julkaistiin 17.6., TAKUn verkkosivuilla oli vuoden korkein päivittäinen kävijäpiikki (1152 kävijää). Uuden sivuston kehittämistyötä jatketaan edelleen.

Kuusi pisaraa

Hallinto

Toimisto

Yhdistyksen toimisto sijaitsi Helsingissä osoitteessa Mikonkatu 8 A. Vuoden lopussa yhdistys muutti keskustasta Pasilaan osoitteeseen Ratavartijankatu 2 A.

Henkilöstö

Yhdistyksen palveluksessa työskenteli vuonna 2021 kokopäiväisesti kolme henkilöä.

Koko vuoden 2021 TAKUssa työskentelivät toiminnanjohtaja Nea Leo ja yhteisösuunnittelija Vilja Byström.

Järjestöasiantuntija Mari Kettunen oli perhevapaalla 1.8.2021 saakka. Hänen sijaisenaan työskenteli elokuun 2021 alkuun saakka viestintäsuunnittelija Riikka Harmaala.

Lisäksi María Paloma Velázquez työskenteli TAKUssa osa-aikaisena korkeakouluharjoittelijana kolmen kuukauden ajan alkuvuodesta 2021.

Talous

Tulot

Yhdistyksen tulopuolella merkittävintä on jäsenmaksukertymän tasainen kasvu, joka on heijastunut TAKUn talouteen vahvistavasti. Jäsenmaksutuottojen kasvu on jatkunut tasaisena, vaikka koronapandemia vaikutti taide- ja kulttuurialaan voimakkaasti myös vuonna 2021. TAKUn jäsenmaksutuotto kasvoi vuoden aikana 8,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

TAKUn varsinaisten jäsenten jäsenmäärä kasvoi vuoden 2021 aikana 7,3 prosenttia. Sen sijaan kokonaismäärä laski 1,1 prosenttia: Akavan Erityisalat nosti yhdistysten erotettavien listalle pitkään opiskelijajäsenenä olleet jäsenet, joiden valmistumisaika oli ylittynyt ja joita ei tavoitettu. Myös TAKU joutui erottamaan suuren joukon vanhoja opiskelijajäseniä, mikä näkyi valitettavasti kokonaisjäsenmäärän laskuna loppuvuodesta 2021.

Järjestön jäsenmaksu oli 1,3 prosenttia jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta. Tästä Akavan Erityisaloille menevä osuus oli 0,75 prosenttia.

TAKUn sijoitukset

TAKUn sijoitustoiminnan tavoitteena on turvallisen, mutta tuottavan sijoitustoiminnan järjestäminen. Järjestön varallisuutta on sijoitettu koti- ja pohjoismaisiin asunto-, liikekiinteistö- ja metsärahastoihin. Yhteistyökumppanina neuvontaa yhdistyksen varallisuuden sijoittamisesta on antanut UB Pankkiiriliikkeen sijoitusjohtaja, KTM Marja Valkeinen.

Vuonna 2021 TAKUlla oli sijoituksia seuraavissa rahastoissa: FIM Asuntotuotto (nykyisin S-Pankki Asunto A), eQ Liikekiinteistöt, UB Metsä ja UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt.

Rahastojen hankinta-arvo on ollut alun perin yhteensä 288 000 euroa ja niiden markkina-arvo vuoden 2021 lopussa (31.12.2021) oli 342 091,95 euroa.

Menot

Menopuolella ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstö-, vuokra- ja hallintokulujen lisäksi TAKUn menoissa näkyvät ydintoiminnot: jäsenpalvelu jäsentapahtumineen ja koulutuksineen, opiskelijatoiminta, edunvalvonta sekä aktiivinen viestintä.

Tulos

Yhdistyksen tulos oli 125 901,41 euroa ylijäämäinen. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien tulostilille.

TAKUn vuoden 2021 taseen loppusumma on 698 442,54 euroa.

Yhdistyksen hallinto

TAKU ja Akavan Erityisalat

TAKUlla oli aktiivinen edustus kattojärjestönsä Akavan Erityisalojen hallituksessa, valtion-, kunnan- ja yksityissektorin neuvottelukunnissa sekä ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnassa, korkeakoulutoimikunnassa ja opiskelijatoimikunnassa.

TAKUn puheenjohtaja Juha Isotalo oli Akavan Erityisalojen hallituksen jäsen sekä varapuheenjohtaja. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä oli Viivi Koljonen.

TAKUn vuosikokoukset

TAKUn sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Helsingissä 7.5.2021. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kokoukseen osallistui 20 TAKUn jäsentä. Kevätkokouksessa testattiin ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia eli kevätkokoukseen osallistuvat saivat äänestää, mihin TAKU käyttää 2 000 euron suuruisen osuuden budjetistaan. Jäsenet äänestivät käyttökohteeksi TAKUn tilaisuudessa esiintyvän taiteilijan/ taiteilijaryhmän palkkion. Kevätkokouksessa juhlistettiin myös vuoden TAKUtuki-stipendillä palkittuja opinnäytetyön tekijöitä. Vuonna 2021 stipendin saivat Miika Hakala (musiikkitiede, Jyväskylän yliopisto) sekä Jaakko Salo (kulttuurituotanto, Humanistinen ammattikorkeakoulu).

Yhdistyksen syyskokous ja -seminaari järjestettiin hybridikokouksena 19.11.2021. Varsinaiseen syyskokoukseen osallistui 32 yhdistyksen jäsentä. Syyskokouksen yhteydessä julkistettiin TAKUn työelämäpalkinnot: vuoden taide- ja kulttuurialan työntekijänä palkittiin Arja Huotari, vuoden tekona Mitta on täysi -mielenilmaus sekä vuoden työnantajana UrbanApa. Illan päätti muusikko Hulda Huiman keikka.

Syyskokous valitsi TAKUn puheenjohtajaksi Piia Lääverin. Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2022–2023 valittiin Juha Isotalo, Mikael Kinanen, Netta Norro ja Niina Oinas. Piia Lääveriltä vapautuneelle hallituspaikalle valittiin loppukaudeksi eli vuodeksi 2022 Henna Karhapää. Varajäseniksi kaksivuotiskaudelle 2022–2023 valittiin äänestyksen jälkeen Johanna Lipponen ja Kersti Tainio.

Hallituksessa kauttaan 2021–2022 jatkavat Salla Mistola, Gurmann Saini ja Henna Salo sekä varajäseninä Mirja-Riitta Sjöholm ja Tero Uuttana.

Opiskelija-asiantuntijaksi vuodeksi 2022 valittiin Nadine Labib ja hänen varajäsenekseen Emmi Keski-Nikkola.

TAKUn hallitus 2021

TAKUn hallituksen kokouksia järjestettiin kymmenen: 9.2., 10.3., 6.4.–9.4. (sähköpostikokous), 20.4., 7.6., 18.8., 6.10., 26.–28.10. (sähköpostikokous), 3.11. ja 15.12. Lisäksi 11.9. järjestettiin erillinen hallituksen työpajapäivä.

Hallituksen kokousten lisäksi työjaosto (toiminnanjohtaja ja puheenjohtajat) kokoontui kahdeksan kertaa: 22.1., 5.2., 23.4., 14.6., 27.8., 4.10., 8.10. ja 5.11.

Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti

Hallituksen varsinaiset jäsenet kaudella 2021:

 • Juha Isotalo, puheenjohtaja 10/10
 • Viivi Koljonen (2020–2021), varapuheenjohtaja 9/10

Jäsenet: 

 • Johanna Lipponen (2020–2021) 10/10
 • Piia Lääveri (2021–2022) 9/10
 • Salla Mistola (2021–2022) 8/10
 • Netta Norro (2020−2021) 9/10
 • Gurmann Saini (2021–2022) 9/10      
 • Henna Salo (2021–2022) 9/10
 • Kersti Tainio (2020−2021) 8/10

Hallituksen varajäsenet kaudella 2021                  

 • Virpi Immonen (2021) 7/10
 • Niina Oinas (2020–2021) 9/10
 • Mirja-Riitta Sjöholm (2021–2022) 7/10
 • Tero Uuttana (2021–2022) 9/10

Opiskelija-asiantuntija 

 • Anni Hurme  (2021) 5/10

Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet vuoden aikana esittelijöinä vastuualueidensa mukaisesti TAKUn henkilökunnasta Vilja Byström, Riikka Harmaala, Mari Kettunen ja Nea Leo. Hallituksen ja työjaoston sihteerinä toimi Nea Leo.

Tilin- ja toiminnantarkastajat

Vuoden 2021 varsinainen tilintarkastaja on KHT Jonas Sandell AuditPlan Oy:stä ja hänen varajäsenenään tilintarkastusyhteisö AuditPlan Oy. Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2021 on syyskokouksessa 202o valittu Raisa Karttunen.

Neljä pisaraa