Vuoden 2022 TAKUtuen saajat on valittu. TAKUtuki myönnettiin kahdelle opinnäytetyön tekijälle. Valintakriteereinä painotettiin muun muassa tutkimusaiheen kiinnostavuutta sekä aiheen merkitystä taide- ja kulttuurialalle.

TAKUtukea haettiin innokkaasti – saimme kaiken kaikkiaan 29 hakemusta lukuvuoden 2021–2022 aikana valmistuvilta opiskelijoilta. Hakijoissa oli 19 pro gradun, 7 AMK-opinnäytetyön ja 3 YAMK-opinnäytetyön tekijää. Hakemuksia saimme 11 yliopistosta ja 5 ammattikorkeakoulusta. Mukana oli monipuolisesti hakijoita erilaisista TAKUn edustamista koulutusohjelmista.

Hakemusten taso oli korkea ja töiden aiheet olivat monipuolisia ja idearikkaita. Palkitut työt edustavat TAKUn eri puolia – tutkivaa taiteellista työskentelyä ja käytännönläheistä työelämänäkökulmaa.

Kuvassa Cynthia Blanchette ja Karolina Lillvis
Cynthia Blanchette & Karolina Lillvis

TAKUn hallituksen jäsenistä koostunut raati valitsi anonyymisti tuen (á 1 000 €) saajiksi seuraavat jäsenemme:

Cynthia Blanchette
Aalto-yliopisto, Visual Cultures, Curating and Contemporary Art (ViCCA), master’s program

Karolina Lillvis
Metropolia, Creativity and Arts in Social and Health fields (CRASH), master's program

 

Tutustu palkittuihin opinnäytetöihin ja tutkimusaiheisiin

Cynthia Blanchetten opinnäytetyö “Strayscapes: Porous boundary making through the eye of the bog” on poikkitieteellinen tutkimus, jossa taiteellinen työskentely kulkee käsi kädessä teoreettisen lähestymistavan kanssa. Blanchette tutkii suota mm. käsitteellisellä tasolla, kulttuurihistoriallisena paikkana ja rajatilana täynnä merkityksiä. Osana työtä Blanchette suoritti kenttäjakson, jonka aikana hän tutki suon mikroskooppisia tapahtumia. Työn tuloksena syntyi myös eräänlainen suopuku tekstiilisuunnittelun ohjelmassa. Blanchette aikoo jatkaa työskentelyä aiheen parissa biotaiteen ja tekstiilitaiteen keinoin.

Opinnäytetyö palkitaan TAKUtuella sen laadukkuuden ja innovatiivisuuden vuoksi. Työn teemat ovat kiinni ajassa, ja tutkimuksen vaikuttavuus on kansainvälinen. Suohon kytkeytyvät merkitykset laajenevat kysymyksiksi ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta, siitä mitä arvostamme ja miksi. Opinnäytetyö on hieno alku aiheen parissa biotaiteen ja tekstiilitaiteen keinoin.

Opinnäytetyö on luettavissa täällä.

 

Karolina Lillvisin opinnäytetyö “The role of attending cultural events in increased well-being” käsittelee kulttuuritapahtumien hyvinvointivaikutuksia sekä tapahtumallisuutta osana kulttuuritoimintaa ja hyvinvointipalveluja. Kirjallisuuskatsaukseen ja haastatteluihin nojaava tutkimus esittelee menetelmiä kulttuurihyvinvointiin liittyvä datan tuottamiseen ja analysoimiseen. Työ osoittaa, että tapahtumat ovat oleellinen osa kulttuuria, johon investoiminen lisää hyvinvointivaikutuksia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Osana monitieteisen CRASH-koulutusohjelman lopputyötä syntyy myös toimenpidesuositus kulttuuritoiminnan kehittämiseen.

Opinnäytetyö palkitaan TAKUtuella sen ajankohtaisuuden ja käytännönläheisyyden vuoksi. Kulttuurin hyvinvointivaikutusten tutkiminen on merkittävässä roolissa tulevaisuuden kulttuurintutkimuksessa, ja kulttuuritapahtumien merkitys hyvinvoinnille on keskeistä huomioida mm. tuoreiden hyvinvointialueiden toiminnassa. Työssä on oivallettu tapahtumien arvo kulttuurin luojana ja yhteisöllisyyden lisääjänä.

Opinnäytetyö valmistuu touko-kesäkuussa 2022.

 

Kiitos kaikille TAKUtuen hakijoille ansiokkaista hakemuksista ja mielenkiintoisista tutkimusaiheista sekä onnittelut hiljattaisen tai lähitulevaisuudessa häämöttävän valmistumisen johdosta!

 

Lue lisää TAKUtuesta ja tutustu edellisvuosien palkittuihin.