Vuoden 2021 TAKUtuen saajat on valittu. TAKUtuki myönnettiin kahdelle opinnäytetyön tekijälle. Valintakriteereinä painotettiin tutkimusaiheen kiinnostavuutta, uudenlaisia toimintatapoja, rakenteita kehittäviä ideoita sekä merkitystä taide- ja kulttuurialalle.

TAKUtukea haki ennätysmäärä opiskelijoita tai vastavalmistuneita - saimme kaiken kaikkiaan 45 hakemusta. Hakijoissa oli 26 pro gradun, 16 AMK-opinnäytetyön ja kolme YAMK-opinnäytetyön tekijää. Hakemuksia saimme kymmenestä yliopistosta ja viidestä ammattikorkeakoulusta.

Hakemusten taso oli korkea ja joukossa oli monipuolisia, kekseliäitä ja laajasti TAKUn edustamia aloja käsitteleviä töitä. Palkittujen töiden aiheet ovat TAKUlle läheisiä ja kiinni tässä ajassa - niissä tuodaan esiin kulttuurin hyödyntäminen lähiöiden kehityksessä ja taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön merkitys kaikille yhteiskuntaryhmille.

TAKUn hallituksen jäsenistä koostunut raati valitsi anonyymisti tuen (á 1 000 €) saajiksi seuraavat jäsenemme:

Miika Hakala
Jyväskylän yliopisto, Musiikkitiede

Jaakko Salo
Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Kulttuurituotanto

Tutustu palkittuihin opinnäytetöihin ja tutkimusaiheisiin

Miika Hakalan opinnäytetyö Yleisötyö suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona on laatuaan ensimmäinen, koko suomalaisen sinfoniaorkesterikentän (yli 30 muusikon orkesterit) kattava moniaineistoinen yleisötyötutkimus. Hakala toivoo, että tutkimuksesta hyötyvät sekä yleisötyötä tekevät kulttuurialan toimijat että tutkijat.

Työ palkitaan TAKUtuella sen ainutlaatuisen teeman vuoksi. Opinnäytetyöllä on potentiaalia lisätä ymmärrystä yleisötyöstä suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona sekä vahvistavan yleisötyön roolia osana taide- ja kulttuurilaitosten toimintaa. Hakala on uskaliaasti tarttunut alitutkittuun aihepiirin ja jo valmistunut tutkimus tarjoaa hyvän pohjan yleisötyön kehittämiseen muissakin kulttuurilaitoksissa.

Opinnäyte on luettavissa täällä. Tutkimuksen myötä Hakala aloitti keväällä työn Jyväskylä Sinfonian Orkesteri kylässä -yleisötyöhankkeen parissa.

***

Jaakko Salon opinnäytetyö Lähiötapahtuma sosiaalisen pääoman rakentajana - Case: Koivukylän Vallaton Yö 2018 on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä tutkimus, jossa puretaan ennakkoluuloja kulttuuritapahtumien vaikutuksesta järjestyshäiriöiden lisääntymiseen.

Tutkimus selvittää kulttuurityön näkökulmasta Vallaton Yö -tapahtuman vaikutuksia Vantaan Koivukylässä. Opinnäytetyötä varten Salo on haastattelut Koivukylän asukasaktiiveja, kaupungin työntekijää, turvallisuusalan ammattilaista sekä alueella toimivaa poliisia.

Työ palkitaan TAKUtuella sen yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien vuoksi. Työllä on tulevaisuushorisonttia ja parhaimmillaan tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muissakin kaupungeissa. Konkreettisia toimenpiteitä kehittämällä voidaan kitkeä kaupunginosissa ilmenevää eriarvoisuutta ja sen sijaan luoda uutta yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja saavutettavuutta kulttuurin keinoin.

Opinnäyte on luettavissa täällä.

 

Kiitos kaikille TAKUtuen hakijoille ansiokkaista hakemuksista ja mielenkiintoisista tutkimusaiheista sekä onnittelut hiljattaisen tai lähitulevaisuudessa häämöttävän valmistumisen johdosta!

 

Lue lisää TAKUtuesta ja tutustu edellisvuosien palkittuihin.

TAKUtuella palkitut 2021