Vuoden 2023 TAKUtuki-palkinnon saajat on valittu. Tuki myönnettiin kahdelle valmistuvalle TAKUn opiskelijajäsenelle. Valintakriteereinä painotettiin muun muassa opinnäytetyön tutkimusaiheen kiinnostavuutta sekä työn merkitystä taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alalle.

TAKUtukea haki yhteensä 31 lukuvuoden 2022–2023 aikana valmistunutta tai valmistuvaa opiskelijaa. Hakijoita oli monipuolisesti eri oppilaitoksista ympäri Suomen sekä yksi hakija ulkomaalaisesta oppilaitoksesta: yhteensä 17 pro gradu -tutkielman, 13 AMK-opinnäytetyön ja 1 YAMK-opinnäytetyön tekijää. Hakijoiden opintotaustoissa näkyvät laajasti TAKUlaiset koulutusohjelmat, mm. kulttuurituotanto, kirjallisuudentutkimus, teatteritiede, taidehistoria, kuratointi, kuvataide, kuvataidekasvatus ja kulttuurintutkimuksen alat.

Hakemusten taso oli korkea, ja töiden aiheina on lukuisia ajankohtaisia teemoja sekä kiinnostavia uusia tulokulmia. Hakijoiden opinnäytetöissä käsitellään mm. luontoon ja kestävään taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alaan, paikallisidentiteettiin, sukupuolen moninaisuuteen ja kauneusihanteisiin, posthumanismiin ja eläinrepresentaatioihin, alan kansainvälisyyteen ja verkostoitumiseen, taiteen rooliin yhteiskunnallisten teemojen kuvaajana ja esiin nostajana sekä saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Palkittavat työt kytkeytyvät konkreettisesti taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan työelämäkysymyksiin – taideorganisaatioiden asenteelliseen saavutettavuuteen sekä etätapahtumien luomiin mahdollisuuksiin alan kansainvälisessä viennissä ja ammatillisessa verkostoitumisessa.

Raati kiittää ansiokkaista hakemuksista ja toivottaa lämpimät onnittelut kaikille tänä lukuvuonna valmistuville TAKUlaisille opiskelijoille!

TAKUn hallituksen jäsenistä koostunut raati valitsi anonyymisti tuen (á 1 000 €) saajiksi seuraavat jäsenemme:

Anni Leino:
Unveiling motivations and unlocking opportunities: Leveraging online showcases for performing arts promotion.

Estonian Academy of Music and Theatre, Master of Arts in Cultural Management.

Laura Suhonen:
Hyppy museokynnyksen yli – Empiirinen tutkimus taidemuseoiden asenteellisesta saavutettavuudesta sekä kuulumisen kokemuksista.

Jyväskylän yliopisto, Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma, taidekasvatus.

 

Tutustu palkittuihin opinnäytetöihin ja tutkimusaiheisiin

Anni Leinon opinnäytetyö “Unveiling motivations and unlocking opportunities: Leveraging online showcases for performing arts promotion” käsittelee esittävien taiteiden online-showcasetapahtumien kautta etäosallistumismahdollisuuksien roolia kansainvälisessä viennissä ja ammatillisessa verkostoitumisessa.

Etäosallistumismahdollisuudet ovat tulleet osaksi työelämää koronapandemian seurauksena etätyön yleistyessä, mutta myös tarpeesta vähentää turhaa matkustusta ja säästää resursseja. Samalla muutos on tehnyt kansainvälisestä yhteistyöstä saavutettavampaa. Toisaalta onlinetapahtuma-alustat ovat viime vuosina ottaneet valtavia kehitysaskelia ja luoneet uudenlaisia mahdollisuuksia mm. esittävän taiteen levittämiseen ja ammatilliseen verkostoitumiseen. Leinon opinnäytetyö tutkii, miten online-showcasetapahtumat pystyisivät entistä paremmin palvelemaan keskeisiä kohderyhmiä, festivaali- ja teatterijohtajia sekä taiteilijoita. Työn taustalla on kvantitatiivinen kyselytutkimus, johon vastasi yli 100 alan ammattilaista ympäri maailmaa.

Opinnäytetyö palkitaan TAKUtuella sen ajankohtaisuuden ja tulevaisuuteen suuntaavan katseen vuoksi. Korona-aika osoitti, että etäyhteydet ovat luoneet uusia mahdollisuuksia, mutta myös teknisiä tarpeita taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alalle. Kriisin jälkeisessä ajassa kansainvälisyyden tukeminen on pinnalla. TAKUtuen raati uskoo Leinon tavoin, että verkkotapahtumilla on valtava potentiaali edistää taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan kansainvälistä vientiä sekä verkostoitumista livetapahtumien ja -kohtaamisten rinnalla. Tätä potentiaalia olisi mahdollista hyödyntää esittävien taiteiden lisäksi myös muilla toimialoilla.

Opinnäytetyö valmistuu toukokuussa 2023.

 

Laura Suhosen opinnäytetyö Hyppy museokynnyksen yli – Empiirinen tutkimus taidemuseoiden asenteellisesta saavutettavuudesta sekä kuulumisen kokemuksistakäsittelee taidemuseoiden asenteellisen saavutettavuuden, eli taidemuseoihin kohdistuvien ennakkoasenteiden vaikutusta saavutettavuuteen ja kuulumisen kokemuksiin.

Suhonen haluaa työllään edistää taidemuseoiden yhdenvertaista yleisötyötä ja tuottaa tietoa käyttöön sovellettavaksi. Tutkielma kysyy, kokevatko ihmiset itsensä tervetulleiksi taidemuseoihin ja millaisia konkreettisia keinoja taidemuseoilta toivotaan, jotta ne olisivat vastaisuudessa helpommin lähestyttäviä. Tutkielman taustalla on Suhosen oma taidekasvatuksellisten ohjaustehtävien kautta saatu havainto taidemuseoiden kävijöiden tietynlaisesta keskiluokkaisuuden odotuksesta. Osana tutkielmaa Suhonen toteutti kyselyn, jolla kartoitti 20–45-vuotiaiden Keski-Suomessa asuvien ja vierailevien ennakkoasenteita yleisellä ja paikallisella tasolla.

Opinnäytetyö palkitaan TAKUtuella aiheen merkittävyyden ja käytännön sovellettavuuden vuoksi. Taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille taustaan katsomatta, ja yleisötyö voi toimia tärkeänä siltana taideorganisaatioiden sekä uusien yleisöjen välillä. Tutkielma antaa tietoa taidemuseoiden asenteellisen saavutettavuuden nykytilasta sekä keinoja purkaa taideorganisaatioihin liittyviä asenteellisia esteitä. Työ on ajankohtainen, sillä juuri kuluneena vaalikeväänä on käyty keskustelua siitä, onko taide- ja kulttuuri vain harvojen luksuspalvelu. Asenteellisen saavutettavuuden näkökulma on tuore alalla käytävässä yhdenvertaisuuskeskustelussa ja laajennettavissa taidemuseoista myös muihin taideorganisaatioihin.

Opinnäytetyö valmistuu heinäkuussa 2023.

 

Lue lisää TAKUtuesta ja tutustu edellisvuosien palkittuihin.