OKM:n työryhmä: Väestön moninaistuminen huomioitava kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa

TAKU on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmässä, jonka tehtävä oli valmistella linjauksia ja toimia, joilla Suomen taide- ja kulttuuripolitiikka huomioi vastaisuudessa paremmin kulttuurista moninaisuutta ja rakentaa yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa taide- ja kulttuurikenttää.

Työryhmä esittää valtiosihteeri Tuomo Puumalalle 20.1.2021 luovutetussa raportissaan kolme läpileikkaavaa linjausta ja 40 konkreettista toimenpide-ehdotusta.

Työryhmä painottaa, että väestön moninaistuminen on otettava valtavirtaistettuna huomioon kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Keskeisiä läpileikkaavia periaatteita kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä ovat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen, kulttuurien välisen keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen sekä laaja-alaisen osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen.

Taiteen rahoitusta on kehitettävä strategisesti huomioiden kulttuurisen moninaisuuden kasvava yhteiskunnallinen merkitys. Onnistunut valtavirtaistaminen tarkoittaa maahanmuuttajien yhdenvertaisempaa osallistumista taide- ja kulttuurielämään.

Monikielisyys ja monipuolinen kulttuurinen osaaminen on tärkeä nähdä inhimillisenä voimavarana ja kiinteänä osana suomalaista kulttuurielämää. Tarvitaan uudenlaista ymmärrystä monikielisyyden ja eri kulttuurien tuntemuksen merkityksestä taiteen ja kulttuurialan työyhteisöissä.

Taide- ja kulttuuriorganisaatioiden pitää tunnistaa syrjivät rakenteet sekä rekrytointikäytännöt ja tunnustaa niiden eriasteinen olemassaolo omassa toiminnassaan. Taide- ja kulttuurialan organisaatioissa on kehitettävä kulttuuriseen moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvää osaamista.

Kulttuuritoimijoiden on tietoisesti monipuolistettava ohjelmistoaan ja välittää myös eri kulttuuriperinnöistä sekä esteettisistä käsityksistä nousevia sisältöjä.

Työryhmä ehdottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriössä laaditaan työryhmän linjaukset ja toimenpide-ehdotukset huomioon ottava ohjelma, joka konkreettisin toimin edistää kulttuurista moninaisuutta maahanmuuton näkökulmasta kulttuuripolitiikassa sekä suomalaisessa taide- ja kulttuurielämässä.

Lisätietoja: Nea Leo, toiminnanjohtaja TAKU ry