Tietoa jäsenistöstä

Laajaa taide- ja kulttuurikentän osaamista

TAKUn jäsenistö on monipuolisesti koulutettua ja työskentelee laajasti erilaisissa tehtävissä, jotka kattavat taide- ja kulttuurialan koko kirjon ja vielä vähän päälle.

Suurimpia amk-tutkinnon suorittaneita jäsenryhmiämme ovat muun muassa kulttuurituottajat, kuvataiteilijat, medianomit, artenomit ja muotoilijat. Yliopistopuolella HuK- ja FM-tutkintojen pääaineista yleisimpiä ovat kulttuurien tutkimus, kulttuurihistoria, taidehistoria ja taidekasvatus, kirjallisuuden tutkimus sekä musiikkitiede. Myös lisensiaatin ja tohtorin jatkotutkinnot suorittaneita löytyy jäsenistämme.

Koska koulutustausta ei kuitenkaan ole ainoa peruste TAKUn jäsenyyden valinnalle, ammatti-identiteettinsä pohjalta jäsenistöömme on löytänyt tiensä vielä värikkäämpi joukko. Takulaisista löytyy nimittäin esimerkiksi ekonomeja, diplomi-insinöörejä, fyysikoita, teologeja ja valtiotieteiden maistereita!

TAKUn jäsenistä noin kolmasosa työskentelee yksityissektorilla, jossa yleisiä työnantajia ovat muun muassa erilaiset tapahtumatuotannon yritykset ja festivaaliorganisaatiot sekä järjestöala. Julkisella sektorilla takulaisia on töissä pääasiassa valtion virastoissa, kunnallishallinnossa ja korkeakouluissa. Itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä toimiminen on viime aikoina ollut kasvussa myös TAKUn jäsenten keskuudessa, ja monet jäsenet toimivat päätyönsä ohella taide- ja kulttuurialan freelancerina.

Tämä jäsenistön monimuotoisuus ja laaja-alainen ammattitaito on etu myös jäsenille, sillä takulaisten joukosta löytyy yhteistyökumppaneita ja verkostoja koko kulttuurikentälle.

Esimerkkejä tutkinnoista ja tehtävistä

Sisällön tuottajat ja taiteen keskiö:
• Taiteen maisteri (esim. kuvataidekasvatus, audiovisuaalinen mediakulttuuri ja mediatutkimus, graafinen suunnittelu)
• Kuvataiteilija
• Muotoilija
• Artenomi
Välittäjät, mahdollistajat:
• Kulttuurituottaja
• Läänintaiteilija
• Kunnan kulttuurityöntekijä
• Ohjaustoiminnan artenomi

Hallinto, organisointi, asiantuntijat, tutkimus:
• FM kirjallisuus, musiikki-, teatteri- ja uskontotiede, kulttuurintutkimus, taidehistoria ja muut historia-aineet
• Kuntien kulttuurihallinnon tehtävät
• Taide- ja kulttuurialan järjestöjen ja säätiöiden asiantuntija- ja hallintotehtävät

Yleisimmät tutkinnot:

 • Filosofian maisteri ja tohtori, FM ja FT
 • Taiteen maisteri, TaM
 • Humanististen tieteiden kandidaatti HuK
 • Kulttuurituottaja AMK
 • Kuvataiteilija AMK
 • Medianomi AMK
 • Artenomi AMK
 • Kulttuurisihteeri

Jäsenten tyypillisimmät työtehtävät

 • kulttuuri- ja taidealojen asiantuntijatehtävät
 • hallinto- ja johtotehtävät
 • kehittämis-, opetus- ja tutkimustehtävät
 • kulttuuripalvelujen tuotanto- ja viestintätehtävät
 • suunnittelu-, koordinointi- ja projektityö
 • monialaiset kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut

Työnantajat

 • kunnat ja kuntayhtymät
 • valtio
 • yksityiset yritykset, kuten asiantuntija-, festivaali- ja tapahtumaorganisaatiot sekä kolmas sektori

Sisältöosaamista ja asiantuntijuutta

Taide- ja kulttuurialan työssä tarvitaan laaja-alaista kokonaisuuksien hallintaa, yleissivistystä sekä runsaasti taustatietoja eri aloilta. Tehtävät edellyttävät aktiivista ajankohtaisten tapahtumien ja lainsäädännön seuraamista, jatkuvaa itsensä kehittämistä ja yhteistyökykyä.

Ominaisuuksista ratkaisevia ovat organisointikyky, oma-aloitteisuus sekä viestintä- ja johtamistaidot. Erityisosaamista edellyttävä työ vaatii tekijältään idearikkautta sekä kirjallista, visuaalista ja teknistä luovuutta. Myös hyvä kielitaito on eduksi taide- ja kulttuurialalla työskenneltäessä.