Kulttuurialan asiantuntijatyön vaatimukset huomioitava palkassa

Rakkaudesta lajiin, jota muutkin rakastavat etenkin juhlapuheissa? Taide- ja kulttuurialan korkeakoulutetut asiantuntijat arvostavat omaa työtään ja tuntevat sen merkityksen. Mutta miten on palkan laita? Jopa 57 % sanoo, ettei palkka vastaa työn vaativuutta.

Taide- ja kulttuurialalla työskentelevät tuntevat oman työnsä merkityksen. Usein alalla työskennellään pohjimmiltaan rakkaudesta lajiin – lajiin, jota muutkin rakastavat etenkin juhlapuheissa. Eri alojen välinen yhteiskunnallinen palkkatasa-arvokuilu on kuitenkin huomiota vaativa tosiasia: taide- ja kulttuurialan korkeakoulutetut asiantuntijat ovat palkkakuopassa.

Korkeakoulutettujen taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden työtehtävät mm. hallinnon, kehittämisen ja tuotannon parissa ovat laaja-alaisia, moniosaamista, joustavuutta, vastuunkantoa sekä ongelmanratkaisukykyä vaativia. Alalla työskentelevät kertovat myös korostuneesta vuorovaikutusosaamisen tarpeesta.

Kuitenkin palkkataso on jopa 30 prosenttia alhaisempi kuin muilla aloilla vastaavissa tehtävissä.

Jopa 57 prosenttia TAKUn kyselyyn vastanneista sanoo, ettei palkkataso vastaa työn vaativuutta (TAKU 2022).

"Eniten tämä korostuu kuntasektorilla, järjestötyössä sekä johtavassa asemassa työskentelevien keskuudessa", kertoo TAKUn yhteisösuunnittelija Vilja Byström tehtyyn kyselyyn perustuen ja lisää:

"Myös useat itsensätyöllistäjät ja yrittäjät kertovat, ettei heidän saavuttamansa tulotaso vastaa työn vaativuutta."

Byströmin mukaan pienissä organisaatioissa työntekijän on usein vastattava toiminnan eri tasoista todella laajasti ja tehtävä kaikki ne työt, joihin isommissa organisaatioissa on omat osaajansa. Työn vaatimustaso saattaa olla kokonaisuudessaan hyvin haastava.

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat kannattelevat merkittävää yhteiskunnallista pääomaa

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn jäsenistö työskentelee monipuolisissa asiantuntijatehtävissä kaikilla sektoreilla. Usein juuri tämä asiantuntijatyö on oleellinen lenkki kulttuurialan toimintaketjussa: elämää rikastuttavat kulttuurielämykset eivät löydä yleisön luokse yksin. Tarvitaan tuotantorakenteita, tuottajia, markkinoinnin ja viestinnän osaajia, kuraattoreita, toiminnanjohtajia ja monia muita osaavia avainhenkilöitä.

Näin TAKUn jäsenet kertovat työstään:

“Haluan vaikuttaa työpanoksellani siihen, että maailmasta tulee kaikille parempi paikka elää ja toteuttaa itseään. Saan olla toteuttamassa kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita, kampanjoita, tapahtumia ja teemaviikkoja.”

“Meidän tulisi nähdä taide- ja kulttuurialan ammattilaiset ja asiantuntijat moniosaajina, jotka pystyvät työskentelemään laajassa kirjossa yhteiskunnallisia tehtäviä.”

“Tässä työssä on paljon sosiaalista pääomaa myös yhteiskunnallisesti merkittävien aiheiden, kuten identiteettikysymysten käsittelyyn. Näen vahvasti, että kulttuuri on osa ratkaisua kohti parempaa tulevaisuutta pyrittäessä, ja sitä on mahtavaa olla rakentamassa.”

“Tärkeintä olisi ymmärtää jatkuvassa työnmurroksessa, että tulevaisuuden työpaikoilla tarvitaan monialaisia osaajia, joiden taidot eivät rajaudu yksittäisiin tehtäviin ja työmetodeihin.”

“(…) laajaa näkymää taiteen ja kulttuurin merkityksestä yhteiskunnan kehittämisessä. Arkityöhöni julkishallinnossa kuuluu paljon kokouksia, erilaisia aiheita ja aineistoja, tiedon tuottamista ja valmistelutyötä, viestintää sekä käytännön asioita.”

Korkeakoulutetun taide- ja kulttuurialan asiantuntijan työ edellyttää:

  • Useiden erilaisten osaamisalueiden hallintaa
  • Laajaa tietojen hallintaa
  • Itsenäistä ja tavoitteellista vastuunkantamista
  • Päätöksentekoa vaihtelevissa harkintatilanteissa
  • Yhteistyötaitoja vaihtelevissa vuorovaikutustilanteissa

(TAKU 2022, palkkakysely)

”Se, että palkka ei vastaa työn vaativuutta, näyttää olevan valitettavan yleinen epäkohta alalla”, sanoo Vilja Byström, joka kehottaa rohkeasti palkkaneuvotteluihin:

”Kannattaa myös huomata, että työ on voinut muuttua vähitellen vaativammaksi ja vastuita on voinut tulla lisää. Oman osaamisen perusteleminen on aina hyvä lähtökohta.”

Millaisia ovat taide- ja kulttuurialan työn voimavaratekijät

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijatyöhön liittyvistä voimavaroista työpaikan yhteisöllisyys sekä työn vapaus ja monipuolisuus nousevat selkeästi esille. Tärkeänä pidetään myös työn tarjoamaa mahdollisuutta henkilökohtaiseen kasvuun sekä uuden oppimiseen. (TAKUn jäsenkysely 2021)

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat arvostavat omaa työtään ja ovat ylpeitä työstään. Asiantuntijatyöstä on maksettava sen vaativuutta ja koulutustasoa vastaava palkka.