Hetki sitten voimaan astunut perhevapaauudistus huomioi sekä perheiden että työmuotojen moninaisuuden entistä paremmin. Uudistus on viety keväällä 2022 julkisen sektorin työehtosopimuksiin. Useamman yksityisen sektorin työehtosopimusten osalta neuvottelut on tarkoitus käydä syksyn 2022 aikana.

Tasa-arvoa vanhempien ja erilaisten perheiden välille

Perhevapaauudistuksen tavoitteena on varmistaa, että perhevapaat ja lasten hoitovastuu jakautuvat tasaisemmin vanhempien kesken. Jatkossa molemmilla vanhemmilla on oikeus yhtä pitkiin palkallisiin perhevapaisiin. Samalla on haluttu lisätä sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä sekä vähentää sukupuolten välisiä palkkaeroja. Perhevapaauudistus tähtää siihen, että perheet ja lapset tulevat kohdelluiksi yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta.

Työehtosopimuksiin neuvotellut uudet perhevapaamääräykset ovat merkittäviä myös sateenkaariperheille. Olennaista on perheiden moninaisuuden huomioiminen ja termien neutraalius. Palkallinen perhevapaa ei ole enää korvamerkitty vain ”äidille” tai vain ”isälle”, joten lapsen vanhemmat, sukupuolestaan riippumatta, ovat oikeutettuja palkallisiin perhevapaisiin. Palkallisen perhevapaan kannalta merkitystä ei ole enää myöskään sillä, onko kyseessä biologinen vai adoptiolapsi. Synnyttävä vanhempi on kuitenkin oikeutettu palkalliseen raskausvapaaseen, mutta adoptiovanhempi ei ole oikeutettu vastaavaan.

Juridinen vanhempi voi luovuttaa vanhempainpäivärahakautensa muulle huoltajalle

Huomattavaa joustoa moninaisille perheille tuo myös se, että vanhempi voi luovuttaa sairasvakuutuslain oikeuttaman vanhempainpäivärahansa toiselle henkilölle. Lapsen juridisella vanhemmalla on oikeus luovuttaa vanhempainrahapäiviä paitsi lapsen toiselle vanhemmalle, myös puolisolleen, joka ei ole lapsen vanhempi, tai lapsen toisen vanhemman puolisolle tai lapsen muulle huoltajalle. Näin ollen lapsen muillakin huoltajilla on oikeus palkalliseen perhevapaaseen.

Perhevapaa on entistä helpompi yhteensovittaa yritystoimintaan

Perhevapaauudistus vastaa yrittäjien ja itsensätyöllistäjien toiveisiin siitä, että järjestelmä olisi joustavampi ja mahdollistaisi perhevapaiden pitämisen sujuvasti yrityksen toiminta huomioiden. Vanhempainrahan joustava käyttö mahdollistaa yritystoiminnan jatkamisen esimerkiksi osa-aikaisesti eikä yritystoimintaa tarvitse keskeyttää perhevapaan ajalle. Yritystoiminnan jatkaminen perhevapaan aikana vaikuttaa myös perheen tuloihin niin perhevapaan aikana kuin sen jälkeenkin.

Jatkossa he voivat itse määritellä parhaan tavan perhevapaan käyttämiseen yhteensovittamalla vanhempainrahan ja työskentelyn jaksoja, sillä päivärahapäivät voi käyttää useassa osassa. Ainoastaan raskausrahakausi on yhdenjaksoinen ja tulee aloittaa 14-30 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. Vanhempainvapaalla voi olla myös osittaisesti, jolloin kiintiöstä käytetään puolikkaita päiviä ja näin kuluvan vanhempainrahan määrä on puolet täysimääräisestä.

Harppaus kohti yhä parempaa työelämää

Uudistettu perhevapaamalli parantaa sateenkaariperheiden vanhempien sekä yrittäjien asemaa työelämässä merkittävästi. Huomionarvoista on myös, että perhevapaauudistus lisää sukupuolten tasa-arvoa vapaiden käyttämisen suhteen, sillä raha harvoin estää perhevapaiden tasajaon puolisoiden kesken nykyisessä mallissa.

Vaikka nyt on menty harppaus eteenpäin, on edelleen tehtävä töitä sen puolesta, että työelämässä jokainen lapsi ja perhe olisi yhdenvertaisessa asemassa.

Neuvottelut jatkuvat syksyllä neuvottelujärjestö YTN:n toimesta, jotta perhevapaauudistus saataisiin mukaan myös yksityisen sektorin työehtosopimuksiin. Neuvottelujen etenemistä voi seurata Akavan Erityisalojen verkkosivujen kautta.

Lähteet:

Sisältää suoria lainauksia artikkelista Pride-kuukausi, kesän merkki! (Akavan Erityisalat, Anna Zibellini 22.6.2022)

Akava Works, Perhevapaiden jako vanhempien kesken – Estääkö raha tasajaon?