Kulttuuripalveluilla on suuri merkitys mahdollisuuksia tarjoavan asuinympäristön sekä hyvinvoivan ja elinvoimaisen kunnan rakentamisessa - ja kulttuurin terveyttä edistävät sekä yhteisöllisyyttä lisäävät vaikutukset ovat tutkittuja tosiasioita.

Tätä tuottamaan kuntiin tarvitaan asiantuntijaosaamista sekä riittävää resursointia.

Kulttuurin potentiaali on nähtävä, ja siihen on panostettava

Monipuolisista kulttuurimuodoista ja sisällöistä sekä saavutettavuudesta vastaamaan tarvitaan ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on kykyä taklata myös muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset. Tekninen osaaminen ja monialainen asiantuntemus ovat nousseet yhä oleellisimmiksi kulttuurituotannon kysymyksiksi.

Koronavuoden haasteet ovat näyttäneet myös joustavan innovointikyvyn tarpeen tilanteessa, jossa on jouduttu luomaan nopeasti uusia tapoja tuottaa kulttuuripalveluita toteuttaakseen kunnan yhtä perustehtävistä.

Samaa kehittämis- ja uusiutumiskykyä tarvitsemme tulevaisuudessa. Yhteiskuntamme loikka kohti hyvinvointia tuottavia jaettuja käytäntöjä, on johtanut ylittämään eri toimialojen rajoja suuntaamalla kulttuuri- ja taidelähtöistä toimintaa mm. sosiaali- ja terveyssektorin, matkailun sekä perusopetuksen rajapinnoille. Kulttuuripalveluille tulisikin suunnata resursseja myös yhteiskunnan muutosvauhdissa pysymisen ja tarvittavan lisäkoulutuksen varmistamiseksi.

Kuntasektorin kulttuuriammattilaisten palkkatasoa on korjattava

Parhaimmillaan kunnallisten kulttuuripalveluiden piirissä pystytään tuottamaan hyvinvointia, jota ei voi korvata millään muulla.

Kulttuurialan asiantuntijoina kunnissa työskentelevät ovat korkeasti koulutettu eritysasiantuntijaryhmä. Heistä 64 prosentilla on korkeamman asteen koulutus, kun muissa ammattiryhmissä osuus on vain 44 prosenttia.

Kuitenkin kulttuurialalla on jääty huomattavaan palkkakuoppaan muihin kuntasektorin vastaaviin asiantuntijatehtäviin verrattuna: kulttuurialan ammattilaisten keskiansio on noin 2840 euroa kuukaudessa, kun se muissa ammattiryhmissä on 3180 euroa.

Vastuuta, laajaa erityisosaamista ja työaikajoustoja edellyttävien työtehtävien vaativuuden sekä korkean koulutuksen tulee näkyä palkkauksessa, joka on korjattava oikealle tasolle.

Myös projektityötä tekevien palkkauksen on oltava oikeudenmukaista sekä työn sivukulut, eläkemaksut ja lomakorvaukset huomioivaa.

Peruspalveluita ylläpitävät asiantuntijat tarvitsevat riittävät resurssit

Riittävä resursointi on myös työhyvinvoinnin perustaa. Kulttuurityötä tehdään suurella sydämellä omistautuen, mutta omistautumista ei saa käyttää hyväksi.

Kuntien on huomioitava myös tulevaisuuden osaajien houkutteleminen, jotta tarvittava asiantuntijuus lakisääteisten kulttuuripalveluiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen säilyy. Palkkatason päivittäminen on yksi perusasioista.

#elämäsikuntaan #taustaltanäkyväksi #kuntavaalit2021

TAKUn ja Akavan Erityisalojen kuntavaalikampanja 2021 tuo esiin kulttuurin hyvinvointia ja elinvoimaa tuovan vaikutuksen - ja nostaa tekijät taustalta esiin.