Luovien alojen yrittäjien työttömyysturvapäätökset keskitettävä yhteen TE-keskukseen

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 94/2015.

TAKU ry on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan pyynnöstä ottanut kantaa lausuntopyyntöön koskien taide- ja kulttuurialojen yrittäjien työttömyysturvalakia.

Taustaa

Nykyinen toimeentuloturvalainsäädäntö soveltuu huonosti taide- ja kulttuurialoilla sekä muilla luovilla aloille tehtävään työhön liittyvien sosiaalisten riskien sosiaalivakuuttamiseen.

Hallituksen esityksessä yrittäjämääritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että työttömyysturvalaissa yrittäjänä pidettäisiin henkilöä, jota pidetään yrittäjänä yrittäjän eläkelaissa tai maatalousyrittäjän eläkelaissa. Muutos selkeyttäisi henkilön asemaa työttömyysturvajärjestelmässä. Se parantaa päätoimisesti omassa työssään työllistyvän asemaa. Samalla se voi osoittautua ongelmalliseksi sellaisille henkilöille, jotka työskentelevät yhtä aikaa palkansaajina ja yrittäjinä ilman, että kumpaakaan työtä voidaan pitää selvästi henkilön päätyönä.  Niinpä nyt käsittelyssä oleva lakimuutos voi olla ongelmallinen useille taide- ja kulttuurialojen sekä muiden luovien alojen palkansaajille ja yrittäjille. Ongelmat eivät kuitenkaan liity niinkään ehdotettuun lakitekstiin itseensä kuin työttömyysturvalainsäädännön soveltamiseen TE-toimistoissa niiden antaessa työvoimapoliittisia lausuntoja.

Suurin ongelma on paikallinen soveltaminen

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö pitää hyvänä, että ehdotuksella ei ole tarkoitus puuttua ns. päätoimisen ja sivutoimisen työn määrittelyyn työttömyysturvassa. Sinänsä hyvät soveltamisohjeet eivät toimi käytännössä. On erittäin valitettavaa, että työttömyysturvalainsäädäntöä sovelletaan TE-toimistoissa usein mielivaltaisesti ja harkintavaltaa käytetään säännönmukaisesti työttömyysetuuden hakijan kannalta etuuksia epäävästi.

Kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi esitämme, että Työ- ja elinkeinokeskuksissa päädyttäisiin ratkaisuun, jossa kaikki taide- ja kulttuurialojen sekä muiden luovien alojen yrittäjäksi määrittelyä koskevat ratkaisut tehtäisiin keskitetysti yhdessä, erikseen määritellyssä TE-toimiston toimipisteessä, jossa olisi riittävän asiantuntemuksen omassa työssä työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä omaavaa henkilöstöä. Myös luovia aloja koskeva työllisyysneuvonta ja työllisyyskoulutuksen koordinointi olisi syytä keskittää samoihin TE-toimistoihin.

Taide- ja kulttuurialoilla on tyypillistä, että työn laskutukseen liittyvät käytännön tehtävät hoidetaan laskutusosuuskuntien kautta. Alalla toimii siis paljon ns. kevytyrittäjiä, jotka toimivat ilman omaa yritystä, y-tunnusta ja yrittäjän eläkevakuutusta.Monien taide- ja kulttuurialojen kevytyrittäjien kannalta olisi toivottavampaa, että heidät rinnastettaisiin palkansaajiksi eikä nyt esitetyllä tavalla yrittäjiksi.