Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportissa useita TAKUlle tärkeitä tavoitteita

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotuksissa seuraavalle hallituskaudelle on mukana useita TAKUlle tärkeitä tavoitteita. TAKU antoi oman lausuntonsa työryhmän ehdotuksista 7.11.2022.

Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raportissa (julkaistu 14.6.2022) esitetään ehdotuksia taide- ja kulttuurialan elpymiseksi ja vahvistamiseksi. Ytimekäs ja selkeä raportti sisältää ilahduttavan konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia, jotka ovat hyvin linjassa tunnistettujen kehittämistarpeiden sekä alan toimijoiden esittämien kehittämisehdotusten kanssa. Moni toimenpide-ehdotuksista löytyy myös TAKUn hallitusohjelmatavoitteista 2023–2027.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn näkökulmasta raportin tärkeimmät toimenpide-ehdotukset liittyvät alan työelämän rakenteiden, rahoituksen ja tilastoinnin kehittämiseen:

1) Palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuotojen yhteensovittamista helpotetaan.

TAKUn näkökulmasta kriittisintä taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan tulevaisuuden kannalta on ratkaista itsensätyöllistäjien ja monityöläisten sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyvät rakenteelliset ongelmat.  Tärkeimpänä pidämme siis toimenpide-ehdotusta palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuotojen yhteensovittamisen helpottamisesta. Kuten raportissa todetaan, kyse ei ole vain taide- ja kulttuurialaa koskevasta ongelmasta. Muilla sektoreilla vauhdilla yleistyvät työnteon muodot ovat olleet kuitenkin taide- ja kulttuurialalla todellisuutta jo pitkään.

Työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena siten, että se on reilu kaikille. Eri työnteon muotojen yhdistämisen on oltava sosiaali- ja työttömyysturvan kertymisen kannalta kannattavaa. Työttömyysturvalakia on muutettava siten, että työssäoloehtoa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi kerryttää yhdessä vakuutusjärjestelmässä riippumatta siitä, onko työtulo ollut yrittäjä- vai palkkatuloa.

Ilahduimme siitä, että työryhmä oli myös nostanut esiin yhdistelmävakuutuksen mahdollisuuden. TAKUn tavoite on, että yhdistelmävakuutus otetaan käyttöön hallituskaudella 2023–2027. Vain reilut rakenteet mahdollistavat kestävän ja inhimillisen työelämän.

2) Vahvistetaan (alalle) koulutettavien kykyä neuvotella työehdoista, korvauksista ja tekijänoikeuksista.

Erittäin tärkeä alan asiantuntijoiden kannalta on myös esitys siitä, että taide- ja kulttuurialalle koulutettavien kykyä neuvotella työehdoista, korvauksista ja tekijänoikeuksista vahvistetaan. Tärkeää on huomioida myös EU-komission syyskuussa 2022 hyväksymät suuntaviivat yksinyrittäjien (eli itsensätyöllistäjien) kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta. Komissio on ilmoittanut seuraavansa, miten suuntaviivat otetaan huomioon kansallisella tasolla. Tulevalla hallituskaudella on siis varmistettava, että neuvotteluoikeus toteutuu suuntaviivojen linjaamalla tavalla myös Suomessa.

3)  Kehitetään alan rahoitusinstrumentteja ja tukijärjestelmiä, jotka mahdollistavat taide- ja kulttuurialojen tukemisen osana elinkeinopoliittisia palveluita ja tukia.

Alan kasvun ja kehittymisen kannalta on puolestaan tärkeää kehittää sellaisia rahoitusinstrumentteja ja tukijärjestelmiä, jotka mahdollistavat taide- ja kulttuurialojen tukemisen osana elinkeinopoliittisia palveluita. Alalle on kohdennettava tuotekehitys- ja investointitukea sekä koronakriisin jälkeisen jälleenrakennuksen tueksi että kasvun vauhdittamiseksi. Rahoituksessa on huomioitava alan erityispiirteet: kustannukset kertyvät etupainotteisesti, tulot vasta niiden jälkeen. 

4) Taiteen ja kulttuurin rahoitus nostetaan yhteen prosenttiin kaikista talousarvion menoista vuoteen 2027 mennessä. 

Kannatamme ehdottomasti taiteen ja kulttuurin rahoitusosuuden nostamista prosenttiin valtion budjetissa. Tämä on kustannuksiltaan pieni, mutta vaikutuksiltaan merkittävä teko. Ala tarvitsee pitkän epävarmuuden ajan jälkeen vakautta.

5) Vahvistetaan kulttuurialan tilasto- ja tietoperustaa sekä alan vaikuttavuuteen liittyvää monialaista tutkimusta.

Kulttuurialan seuranta ja tilastointi on saatava samalle tasolle muiden toimialojen kanssa. Kannatamme raportissa esitettyä ehdotusta kulttuurialan tilasto- ja tietoperustan vahvistamisesta sekä alan vaikuttavuuden tutkimuksen lisäämisestä. Luotettavan tilastoinnin kannalta kriittistä on, ettei suurinta osaa alan keskeisistä ammattinimikkeistä (kuten vuosikymmeniä käytössä ollut kulttuurituottaja) löydy esimerkiksi työvoimahallinnon ja Tilastokeskuksen toimialaluokituksista. Tällä on suora vaikutus alan tilastoihin ja niiden luotettavuuteen.

Lisäksi TAKU kannattaa työryhmän ehdotusta hallinnonalat ylittävän kulttuuri- ja luovia aloja käsittelevän ministerityöryhmän perustamisesta. Hallinnonalojen yhteistyön lisääminen on edellytys monien OKM:n kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän tavoitteiden toteutumiselle. Ministeriryhmän perustaminen on hyvä keino sitouttaa eri hallinnonalat mukaan toimialan kehittämiseen.

Lisätietoja:
Nea Leo, toiminnanjohtaja TAKU ry
nea.leo@taku.fi
puh. 044 066 4800

Katso lausuntopyyntö ja kaikki lähetetyt lausunnot >>

TAKUn lausunto (pdf) >>