Taide- ja kulttuurialan rahoitus vaarassa – arpajaislain muutoksen aiheuttamat menetykset rahoituksessa korvattava valtion budjettivaroista

Valtioneuvoston 25.10.2018 eduskunnan käsittelyyn jättämä esitys arpajaislain muuttamisesta tähtää pelihaittojen vähentämiseen. Esityksessä vaaditaan pakollisen tunnistautumisen käyttöönottoa kaikilla peliautomaateilla sekä peliajan ja pelitappioiden rajoittamista.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry pitää lakiesityksen tavoitetta eli pelihaittojen vähentämistä erittäin tärkeänä. Lakimuutos ja siitä aiheutuva pelituottojen väheneminen nostavat kuitenkin esiin pinnan alla kyteneen eettisesti ja taloudellisesti kestämättömän yhtälön: Samaan aikaan, kun valtio on yhä enenevässä määrin siirtänyt omia tehtäviään kolmannen sektorin eli järjestöjen vastuulle, on niiden rahoituksesta tehty rahapelituottoihin sidottua riskirahoitusta.

Veikkauksen rahapelituotoilla tuetaan erityisesti taiteen, kulttuurin, tieteen, urheilun, liikuntakasvatuksen, nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Taiteen ja kulttuurin osuus on rahanjaossa suurin eli yli viidesosa koko pelituotoista. Ehdotettu lakimuutos aiheuttaa Veikkaus Oy:n laskelmien mukaan toteutuessaan ja valitusta tunnistautumistavasta riippuen pelituottoihin 17-170 miljoonan euron vähennyksen.

Veikkausvoittovaroilla rahoitettavat järjestöt ovat taide- ja kulttuurialan merkittäviä työllistäjiä. On selvää, että rahoituksen laskulla on suoria vaikutuksia alan työllisyyteen. Lisäksi rahoituksen väheneminen vaikuttaa myös taiteen ja tieteen apurahoihin. Esimerkiksi Taiteen edistämiskeskuksen apurahoista ja avustuksista valtaosa eli 2/3 on pelituottoihin sidottua riskirahoitusta.

TAKU edellyttää, että valtio ottaa lakimuutoksen yhteydessä takaisin vastuunsa sille kuuluvien tehtävien ja toimintojen rahoituksesta. Kyse on arvoista ja arvostuksesta. Jos pelitulojen menetyksiä ei nyt korvata budjettirahoituksella, uudistuksen yhteiskunnalliset hyödyt jäävät negatiivisiksi.

Lisätietoja:

Lakiesitys

Veikkauksen edunvälittäjät -verkoston lausunto

OKM:n kautta kulkevan rahapelitoiminnan tuotonjako