TAKUn jäsenet arvostavat merkityksellistä työtä, haasteita aiheuttaa työn pirstaleisuus

TAKUn jäsenille työn merkityksellisyys on työpaikan valinnassa korostetun tärkeää. Haasteita sen sijaan aiheuttavat työtehtävien pirstaleisuus ja huolta alalla vaadittavaan osaamiseen nähden liian matala palkkataso.

TAKU toteutti vuonna 2021 laajan jäsenkyselyn, johon vastasi 21 prosenttia TAKUn jäsenistä. Tässä artikkelissa avaamme lyhyesti kyselyn tuloksia ja kerromme, millaisena TAKUn jäsenten työelämä näyttäytyi vuonna 2021.

Jäsenkyselyn vastaukset vahvistivat, että TAKUn jäsenistö koostuu monipuolisesta joukosta taide- ja kulttuurialan asiantuntijoita.  Erilaisia ammattinimikkeitä on valtava kirjo, mutta suurimman ryhmän muodostavat taide- ja kulttuurialalla tuotanto- ja hallintotehtävissä työskentelevät.

Usean eri työn yhdistäminen yleistä

Työnteon muodoista yleisin on kokoaikainen palkkatyö, mutta myös muut työnteon muodot lisääntyvät jatkuvasti. Huomionarvoista on, että kyselyn perusteella monityöläisyys eli eri työnteon muotojen yhdistäminen ja oman palkkatyön ohella tehdyn muun työn tekeminen yleistyvät TAKUn jäsenistössä voimakkaasti. Kyselyyn vastanneista TAKUlaisista lähes puolet (49 %) työskenteli oman pääasiallisen työnsä ohella myös toisessa työsuhteessa, yleisin oli oman palkkatyön ohella freelancerina tai ammatinharjoittajana työskentely.

TAKUn jäsenistöstä valtaosa työskentelee keskimäärin 37,5 tuntia viikossa. Neljäsosalla vastaajista työaika kuitenkin vaihteli kausiluontoisesti vuoden aikana.

Koronapandemiasta huolimatta vastaajien enemmistöllä (69 %) palkka oli kyselyä edeltäneen vuoden aikana pysynyt samana tai noussut. Yleisimmät palkan nousuun vaikuttaneet tekijät olivat tehtävänkuvan muuttuminen, uusi työ tai yleiskorotus.

Vaikka suurimmalla osalla TAKUn jäsenistä on hyvä työtilanne, on jäsenistössä myös joukko, jolle toimeentulo aiheuttaa erityisen paljon huolta ja stressiä.

Työn merkityksellisyys tärkeää, haasteita aiheuttaa työtehtävien pirstaleisuus

Jäsenkyselyyn vastanneista valtaosalle työpaikan tärkein valintakriteeri on työtehtävien merkityksellisyys. Myös mielenkiintoiset työtehtävät ja työpaikan ilmapiiri nousivat selkeästi esiin.

Viisi tärkeintä työpaikan valintaan vaikuttavaa kriteeriä ovat:

  1. Mahdollisuus tehdä työtä, jonka koen merkitykselliseksi, 85 %
  2. Mielenkiintoiset työtehtävät, 64 %
  3. Työpaikan työilmapiiri, 60 %
  4. Turvattu toimeentulo, 46 %
  5. Työnantajan arvot vastaavat omia arvojani, 44 %

Jäsenkyselyssä kartoitettiin myös jäsenten omassa työssään kohtaamia haasteita. Eniten haasteita työelämässä aiheuttavat työtehtävien pirstaleisuus, kiire ja työn jatkuvuuden epävarmuus. Myös tulevaisuusnäkymien puute ja työpaikan johtamiskulttuuri nousivat viiden suurimman haasteen joukkoon:

  1. Työtehtävien pirstaleisuus, 47 %
  2. Kiire, 37 %
  3. Työn jatkuvuuden epävarmuus, 36 %
  4. Tulevaisuusnäkymien puute, 31 %
  5. Työpaikan johtamiskulttuuri, 31 %


Solidaarisuus taide- ja kulttuurialaa kohtaan yhdistää

Jäsenten työelämätilanteen moninaisuudesta ja erilaisten ammattien valtavasta kirjosta huolimatta TAKUn jäsenet ovat jäsenkyselyn vastausten perusteella arvopohjaltaan yhä varsin yhtenäinen joukko. Jäseniä yhdistävät taide- ja kulttuurialaa kohtaan koettu solidaarisuus ja yhteisöllisyys.

Oman ammattijärjestönsä tärkeimmiksi tehtäviksi TAKUn jäsenet nostavatkin taide- ja kulttuurialalla työskentelevien ihmisten osaamisen näkyväksi tekemisen ja sitä kautta alan asiantuntijoiden arvostuksen nostamisen. Myös taide- ja kulttuurialan yleisen arvostuksen nostaminen, rahoituksen turvaaminen sekä alan työtehtävien edellyttämään osaamiseen ja koulutustasoon nähden aivan liian matalan palkkatason nostaminen koetaan tärkeäksi.

Jäsenkyselyn tuloksia on hyödynnetty TAKUn vuoden 2022 toiminnan suunnittelussa sekä jäsensegmentoinnissa.


Artikkeli on kirjoitettu Anni Hurmeen TAKUn jäsenkyselystä kirjoittaman yhteenvetoraportin pohjalta.