Kysyimme eduskuntavaaleissa 2023 ehdokkaina olevilta TAKUn jäseniltä ajatuksia ajankohtaisista kysymyksistä. Vastauksensa antaneet ehdokkaat on aakkostettu vaalipiirin mukaisesti. 

1) Kuka olet? Kerro lyhyesti ammatti- ja koulutustaustastasi, mainitse myös kotipaikkakuntasi

2) Mitkä kulttuurialan kysymykset ovat mielestäsi ensisijaisia tulevalla hallituskaudella? (Nimeä kolme tärkeintä)

3) Millaisena näet kulttuurin roolin osana tulevaisuuden yhteiskuntaa?

4) Millaisia muita asioita haluat edistää päättäjänä? (Nimeä kolme tärkeintä)

 

Hämeen vaalipiiri: Riitta-Liisa Joutsenlahti

Puolue: Vihreät

1) 59-vuotias hattulalainen musiikin maisteri Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutuksesta. Olen työskennellyt opettajana, soitinamanuenssina, esiintyjänä, tuottajana, suunnittelijana, amanuenssina ja mm kv-koordinaattorina Sibelius-Akatemiassa. Muista töistä mainittakoon toiminnanjohtajuus Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskuksessa ja maahanmuuttajien parissa työskennellyt mm vastaanottokeskuksessa sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastian Vanajaveden opistolla. Juuri nyt olen työkyvyttömyyseläkkeellä huhtikuun loppuun asti.

2) Työttömyys- ja sosiaaliturvan on huomioitava oikeudenmukaisesti eri työnteon muodot. Taiteen ja kulttuuriin sosiaaliset, yhteiskunnalliset sekä taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä ja ne on tehtävä näkyvämmäksi päättäjille. Harrastustoiminnan ja kulttuurin saavutettavuus eri puolella Suomea.

3) Kulttuuri on yhteiskunnan perusta. Tämän päivän tärkeän ongelman syrjäytymisen estämisessä kulttuuri ja taide ovat erinomainen keino. Kulttuuripalvelut ovat lisäksi demokratiaa edistävä ja hyvinvointia tuottava sijoitus yhteiskunnan resursseille. Kulttuuriin kannattaa panostaa, vaikutukset näkyvät pidemmällä aikavälillä säästöinä.

4) Ilmastomuutoksen pysäyttäminen on tänä päivänä yksi tärkeimmistä asioista, tulen huomioimaan luonto- ja ympäristönäkökulmat työssäni. Yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolustaminen on myös minulle tärkeää.

Lisätietoja: https://www.facebook.com/rjoutsen

 

Hämeen vaalipiiri: Elisa Lientola

Puolue: Vasemmistoliitto

1) Yhteinen tulevaisuus tehdään rohkeudella ja myötätunnolla. Suomen vahvuus on yhtenäisessä ja hyvinvoivassa yhteiskunnassa, joka mahdollistaa jokaiselle laadukkaan koulutuksen ja hoivan sekä hyvän ympäristön kasvaa ja elää. Suomen velka ei vähene osaamisesta ja palveluista leikkaamalla ja pienituloisten köyhyyttä syventämällä. Politiikan tulee pienentää varallisuuseroja ja estää sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta. Jotta jokaisella olisi luottoa tulevaisuuteen ja perusta, jolta ponnistaa yli kriisiaikojen, tulen tekemään työtä osaamisen ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi sekä syrjinnän ehkäisemiseksi.

2) Kulttuuribudjetti tulee nostaa prosenttiin valtion budjetista ja erityisesti kuvataiteen rahoituskuoppaa kuroa umpeen. Valtion taiteilija-apurahan taso tulee nostaa 30 000 euroon vuodessa. Vapaan kentän taiteilijoiden sosiaaliturvan esteet tulee poistaa osana sosiaaliturvauudistusta.

3) Kulttuurin rooli korostuu kriisiaikoina. Taidetta tarvitaan paitsi kohtaamisten tilana ja koheesion rakentajana myös kriittisen yhteiskunnallisen keskustelun välineenä.
Epävarmuuden keskellä on tärkeää löytää kanavia tunteiden reflektoimiseen. Siksi on tärkeää, että taide ja kulttuuri on saatavilla ja saavutettavissa kaikille ja taiteilijoilla edellytykset sitä tuottaa.

4) Tulen pitämään huolta koulutuksen polun korjaamisesta siten, että turvataan oikeus oppia ja opiskella ammatti kaikille. Oppimisen tuen ja ammatillisen koulutuksen resurssit tulee laittaa kuntoon ensimmäisenä. Marginalisoitujen ryhmien, kuten päihderiippuvuutta sairastavien palvelut on uudistettava vaikuttaviksi ja ihmisarvoa tukeviksi rankaisemisen sijasta. Haluan edistää humaania päihdepolitiikkaa. Luontokatoa ja ilmaston lämpenemistä on ehkäistävä kaikin keinoin hiilinieluja kasvattamalla sekä suojelun ja jatkuvan kasvatuksen keinoin - sekä tiukentamalla luvitusta ja ilmastolle haitallisten toimien verotusta.

Lisätietoja:
https://elisalientola.fi/
https://www.facebook.com/lientolaelisa/

Kymenlaakson vaalipiiri: Piia Kleimola

Puolue: Vasemmistoliitto

1) Olen teatteritoimija ja luovan alan yrittäjä Kuusankoskelta (s. 1972). Toimin Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuutettuna sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenenä. Lisäksi toimin Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry puheenjohtajana.

2) a) Kulttuuribudjetti on vihdoin saatava siihen yhteen prosenttiin!
b) Kulttuuri on saatava mukaan kaikkiin niihin politiikkaohjelmiin, joissa tuetaan ihmisen koko elämää. Esim. ikäohjelma ja yksinäisyysstrategia.
c) Lukutaitoon panostaminen, ihan jo sieltä varhaisesta vaiheesta - neuvoloista ja varhaiskasvatuksesta. Lukutaito on eloonjäämistaito.

3) Erittäin merkittävänä! Vihamielinen ja kulttuuria kyseenalaistava keskusteluilmapiiri on saanut minut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että me tarvitsemme kollektiivisesti nimenomaan kulttuuria, sivistystä, koulutusta, tiedettä ja taidetta. Monialainen yhteistyö on tulevaisuutta, joka edesauttaa paitsi yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia myös alueiden elinvoimaa.

4) Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys. Rasismin, kiusaamisen, syrjäytymisen ja yksinäisyyden poistamiseen tarvitaan uudenlaisia keinoja ja yhteistyötä - suurinta tyhmyyttä on odottaa muutosta, mutta toimia silti samoin kuin aina ennenkin.

Lisätietoja:
https://www.facebook.com/piiakleimolaehdokas/
https://kouvola.vasemmisto.fi/vaaliehdokkaat/

 

Pirkanmaan vaalipiiri: Ninni Pehkonen

Puolue: Vihreät

1) Olen 42-vuotias akaalainen generalisti. Ison osan työurastani olen työskennellyt järjestökentällä varainhankkijana, koordinaattorina sekä aluepäällikkönä, mutta kokemusta löytyy niin kulttuuri- ja opetusalalta julkiselta puolelta kuin kustannus- ja viestintäalalta yrityspuolelta. Olen ollut myös toiminimiyrittäjä. Koulutukseltani olen FM, mutta olen suorittanut myös liiketoiminnan perustutkinnon ja parhaillaan suoritan työn ohessa kuvataiteen perusopintoja. Vapaa-ajallani toimin TAKUn yhteyshenkilönä Tampereella, ja olen Etelä-Pirkanmaan Vihreiden, Eläinvihreiden sekä Animalian hallituksessa.

2) Kulttuurin rahoituksen kasvattaminen pysyvästi yli prosenttiin valtion budjetista.
Lasten ja nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet taiteeseen ja kulttuuriin niin tekijänä kuin kokijana. Taiteen tekemisen taloudellisten edellytysten vahvistaminen.

3) Taiteella ja kulttuurilla on mittavia myönteisiä vaikutuksia niin terveyteen, hyvinvointiin, talouteen, työllisyyteen kuin osallisuuteenkin. On tärkeää puolustaa taiteen vapautta ja itseisarvoa sekä kulttuuripalveluiden monimuotoisuutta ja saavutettavuutta. Kulttuurielämä kannattaa nähdä myös paikallisena vetovoimatekijänä! Kenenkään taloudellinen tilanne ei saa olla este kulttuurin kokemiselle. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin tulee panostaa, ja vaihtoehtoja tulee löytyä myös taiteen ja kulttuurin parista.

4) Työhyvinvointi kuuluu työllisyyspolitiikan ytimeen. Eläinten kyvyt, tarpeet ja ihmisestä riippumaton itseisarvo tulee huomioida lainsäädännössä. Lasten ja nuorten oikeudet kuuluvat poliittisen päätöksen teon keskiöön.

Lisätietoja:
https://www.pirkanmaanvihreat.fi/portfolio/ninni-pehkonen/
https://www.facebook.com/pehkonenninni/

 

Satakunnan vaalipiiri: Jenni Jäntti

Puolue: Vasemmistoliitto

1) Olen 28-vuotias opiskelija-aktiivi Porin yliopistokeskukselta. Gradua vaille valmis digitaalisen kulttuurin opiskelija, jonka opinnot ovat sisältäneet myös kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa. Aloitin opintoni Porissa 2016 ja lähdin heti opintojeni alussa mukaan järjestötoiminnan pariin. Tähän mennessä olen toiminut 19 eri järjestöpestissä. Tänä vuonna toimin Vasemmistonaisten ja Vasemmisto-opiskelijoiden hallituksissa sekä Turun yliopistolla vihreän vasemmiston ja ylioppilaskunnan valintatoimikunnan puheenjohtajana.

2) Kulttuuribudjetin nostaminen prosenttiin, yhdenvertaisen osallistumisen turvaaminen sekä laadukkaan lastenkulttuurin takaaminen.

3) Kulttuuri on elintärkeä osa yhteiskuntaamme. Se luo yhteisöllisyyttä ja parantaa mielenterveyttä. Tulevaisuuden yhteiskunnassa kulttuuria arvostetaan aidosti ja se näkyy myös rahoituksessa.

4) Perustulo, reilu siirtymä ja sukupuolitietoinen budjetointi.

Lisätietoja:
https://www.vasenvoima.fi/2023/02/ehdolla-eduskuntaan-jenni-jantti/

 

Oletko itse ehdokkaana?

Jos haluat esittelysi mukaan tälle sivulle, täytä lomake 26.2. mennessä >>

Muistathan antaa äänesi eduskuntavaaleissa!

Eduskuntavaalien vaalipäivä on 2.4.2023.
Ennakkoäänestys kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023.