Avainsana: opiskelijat

Hae TAKUtukea opinnäytetyöhösi tai graduusi

10.3.2021

TAKUtuen tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuurialojen tutkimusta, sen tunnettavuutta sekä palkita opiskelijoita hyvin tehdystä työstä.

Henkilökohtainen tuki on suuruudeltaan 1 000 € ja se myönnetään kahdelle korkeakoulun opinnäytetyötä tai pro gradu -tutkielmaa tekevälle opiskelijalle. Hakuaika on 10.3.–7.4.2021

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikki TAKUn opiskelijajäsenet ja jäsenet, jotka tekevät parhaillaan korkeakoulun opinnäytetyötä ja joiden työ on valmistunut/valmistuu heinäkuun 2020 ja heinäkuun 2021 välisenä aikana (31.7.2021 mennessä). Opiskelija voi osallistua AMK:n tai YAMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston pro gradu -tutkielmalla. Hakijan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen hakemuksen lähettämistä.

Voit liittyä TAKUun tästä.

Hakuohjeet

Hae TAKUtukea verkkolomakkeella, johon tarvitset mm. seuraavat sisällöt:
 • Vapaamuotoinen hakemusteksti (pituus max. 6 000 merkkiä).
 • Noin kappaleen mittainen tiivistys opinnäytteen/tutkielman aiheesta (max 1 500 merkkiä).
 • Lisäksi voit kertoa, jos sinulla on jatkosuunnitelmia aiheeseesi liittyen tai olet päässyt hyödyntämään työtäsi muuten.

Hakemus tulee jättää viimeistään 7.4.2021 23:45. Voit lähettää hakemuksen opiskelukielelläsi tai tutkielmasi kielellä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hae TAKUtukea tästä

Hakemuksen taustatiedoissa kysytään:

 • oppilaitos
 • koulutusohjelma/pääaine
 • työn/tutkimuksen aihe
 • opinnäytetyön/gradun ohjaaja
 • opinnäytteen laajuus ja kieli

Hakemuksessa suosittelemme mainitsemaan seuraavat:

 • työn avainsanat
 • tutkimuksen merkitys tieteenalalle sekä TAKUlle
 • miten tutkimus tehdään (tutkimuksen metodologia)
 • aikataulu

Ethän kirjoita hakemukseesi nimeäsi tai yhteystietoja, koska hakemukset arvioidaan anonyymisti.

Mitkä asiat vaikuttavat tuella palkittavien töiden valintaan?

 • aiheen kiinnostavuus
 • aiheen merkitys taide- ja kulttuurialalle
 • hakemuksen selkeä muotoilu
 • tutkimus on jo valmis tai pitkälle edennyt ja työn valmistumisaikataulu on realistinen

Tuen jakaminen

Palkittavat opinnäytetyöt valitsee TAKUn hallituksesta koostuva raati, joka arvioi hakemukset anonyymisti. Tuen saajat julkaistaan TAKUn kevätseminaarissa perjantaina 7.5.2021 ja tuki maksetaan toukokuussa. Hakijoihin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös TAKUn verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. Hallitus voi halutessaan päättää tukevansa vain yhtä opinnäytetyötä tai jättää tuen kokonaan jakamatta.

TAKU saa käyttää, asianmukaisin lähdeviittauksin, tutkielmien tuloksia omassa viestinnässään esimerkiksi verkkosivuillaan tai uutiskirjeessään. Edellisten vuosien TAKUtuen saajiin voit tutustua tästä: 2020, 2019 ja 2018, 2017.

Lisätietoja

Vilja Byström
vilja.bystrom@taku.fi
puh. 040 561 8967

TakuTuki 1000 eur
Lue lisää

TAKUtuella palkittiin tänä vuonna kaksi TAKUn jäsentä

14.5.2020

Vuoden 2020 TAKUtuen saajat on valittu. Tänä keväänä myönnettiin 1000 euron suuruinen TAKUtuki kahdelle opinnäytetyön tekijälle. Valintakriteereinä painotettiin opinnäytetöiden aiheiden kiinnostavuutta sekä merkitystä taide- ja kulttuurialalle.

Palkittujen töiden aiheet ovat TAKUlle läheisiä ja kiinni tässä ajassa. Palkituilla opinnäytetöillä TAKU nostaa esiin raikkaan esimerkin taiteellisen tutkimuksen mahdollisuuksista sekä näkökulmia tapahtumajärjestäjien työhyvinvointiin.

TAKUtuen hakijoiden taustat toivat esiin TAKUn jäsenistön monipuolisuuden upealla tavalla – tukea haettiin seitsemästä yliopistosta ja kuudesta ammattikorkeakoulusta, yhdeksällätoista maisterin opinnäytteellä, kahdeksalla AMK-opinnäytteellä, kolmella kandidaatin työllä ja kahdella YAMK-opinnäytteellä.

Yhteensä 32:n hakemuksen joukosta TAKUn hallituksesta koostunut raati valitsi anonyymisti tuen (á 1 000 €) saajiksi seuraavat jäsenemme:

Heidy Tiits-Tikkanen
Aalto-yliopisto, Kuvataidekasvatus, TaM

Jenna Lahtinen
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma, YAMK

 

Tutustu palkittuihin töihin ja tutkimusaiheisiin

Heidy Tiits-Tikkanen, Aalto-yliopisto, Kuvataidekasvatus, TaM
Heidy Tiits-Tikkasen opinnäytetyössä KARKKINÄLKÄ - Taiteellinen tutkimus taidegrafiikasta nautintotaitona kietoutuvat yhteen sekä henkilökohtainen tarve rakentaa vahvempi ymmärrys hänelle itselleen sopivasta ja hedelmällisestä taiteellisesta prosessista että laajempi yhteiskunnallinen näkökulma taiteen tehtäviin ja nautinnon rooliin niissä. Tiits-Tikkanen on toteuttanut taiteellista tutkimustaa taidegrafiikan menetelmin yhdistellen serigrafiaa monotypiamaiseen prässityöskentelyyn. Opinnäytetyön fokus on kuitenkin produktin sijaan prosesissa ja sen myötä muodostuneissa huomioissa, joita hän on avannut työnsä kirjallisessa osuudessa. Prosessin painopisteitä ovat värin sekoittamisen ja paperille siirtämisen tuottama kehollinen mielihyvä, nautinnon ja nautintotaitojen yhteiskunnallinen merkitys sekä taiteen ja sosiaalisen median suhde.

“Opinnäytetyöni on toiminut ja tulee toimimaan ratkaisevassa roolissa muotoillessani taidegrafiikan pajan toimintaa kollegani kanssa. Visiomme on perustaa taloudellisesti ja sosiaalisesti saavutettava taidetila, jonka toiminta rakentuu jakamis-, kierto- ja solidaarisuustalousajattelun periaatteille”, Tiits-Tikkanen kertoo. Opinnäyte on jätetty arvioitavaksi 11.5.2020.

Tiits-Tikkasen aiheen näkökulma nautinnon ja nautintotaitojen yhteiskunnallisesta merkityksestä yhtenä taiteen tehtävänä sekä taiteellisen prosessin herättämät ajatukset ja tunteet tutkimisen kohteina ovat kiinnostavia. Kehollisuus ja mielihyvän käsittely taiteen eri kentillä on kiinni tässä ajassa. Tiits-Tikkasen opinnäyte tarttuu siihen kuvataiteen näkökulmasta.

 

Jenna Lahtinen, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon koulutusohjelma, YAMK

Jenna Lahtisen opinnäytetyö Ylitöitä ja raatamista ihannoivaa työkulttuuria? - Kotimaisten elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvointi on nykytila-analyysi elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvoinnista kotimaisilla kevyen musiikin alalla. Aineisto perustuu Suomen musiikkitapahtumien verkosto LiveFIN ry:n kanssa tehtyyn sähköiseen kyselytutkimukseen, joka toteutettiin marras-joulukuussa 2019, sekä sen pohjalta järjestettyyn ryhmähaastatteluun, joka järjestettiin julkisena paneelikeskusteluna MARS – Music. Assembly. Research. Showbusiness. -musiikin ammattilaistapahtumassa helmikuussa 2020. Analyysin pohjalta opinnäytteessä syntyi kehittämisehdotuksia siitä, kuinka tapahtumajärjestäjät voisivat työssään voida jatkossa entistä paremmin. Opinnäytetyö valmistui huhtikuussa 2020.

Lahtisen opinnäytetyö nostaa esiin alalla vallitsevia työhyvinvoinnin ongelmia ja tarjoaa ratkaisuja tapahtumajärjestäjien työhyvinvoinnin parantamiseen. Lahtisen työn teema on TAKUlle tärkeä, jotta alan käytäntöjen puutteet tiedostetaan entistä paremmin ja ne tehdään näkyviksi. Työn tulokset ja kehitysehdotukset tarjoavat myös mahdollisuuden peilata niitä muihin kulttuurialan projektiluontoisiin tehtäviin.

Kiitos kaikille TAKUtuen hakijoille ansiokkaista hakemuksista ja mielenkiintoisista tutkimusaiheista sekä onnittelut hiljattaisen tai lähitulevaisuudessa häämöttävän valmistumisen johdosta!

Kuvissa vasemmalla Heidy Tiits-Tikkanen ja oikealla Jenna Lahtinen.
Kuvissa vasemmalla Heidy Tiits-Tikkanen ja oikealla Jenna Lahtinen.
Lue lisää

Hae TAKUtukea opinnäytetyöhösi tai graduusi

2.3.2020

TAKUtuen tarkoitus on vahvistaa taide- ja kulttuurialojen tutkimusta ja sen tunnettavuutta. Tänä vuonna tuki on suuruudeltaan 1 000 €/työ ja se jaetaan kahdelle korkeakoulun opinnäytetyötä tai pro gradu -tutkielmaa tekevälle opiskelijalle. Hakuaika on 2.–31.3.2020.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikki TAKUn opiskelijajäsenet ja jäsenet, jotka tekevät parhaillaan korkeakoulun opinnäytetyötä ja joiden työ on valmistunut/valmistuu heinäkuun 2019 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana (kesäkuun 2020 loppuun mennessä). Opiskelija voi osallistua AMK:n tai YAMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston kandidaatin tutkielmalla tai pro gradu -tutkielmalla. Hakijan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen hakemuksen lähettämistä.

Voit liittyä TAKUun tästä.

Hakuohjeet

TAKUtukea haetaan verkkolomakkeella, johon liitettään vapaamuotoinen hakemusteksti pdf-tiedostona. Hakemuksen suositeltava pituus on 1–2 sivua (max. 10 000 merkkiä).

Hakemukseen lisätään myös noin kappaleen mittainen tiivistys opinnäytteen/tutkielman aiheesta. Lisäksi voit kertoa jos sinulla on jatkosuunnitelmia aiheeseesi liittyen tai olet päässyt hyödyntämään työtäsi muuten.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2020 23:00. Voit lähettää hakemuksen opiskelukielelläsi tai tutkielmasi kielellä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hae TAKUtukea tästä.

Hakemustiedostosta tulee selvitä ainakin:

 • koulutusohjelmasi/pääaineesi, oppilaitoksesi ja opinnäytetyösi/gradusi ohjaaja
 • tutkimuksen aihe
 • avainsanat
 • tutkimuksen merkitys tieteenalalle sekä TAKUlle
 • miten tutkimus tehdään (tutkimuksen metodologia)
 • aikataulu ja mahdollinen kuluarvio

Ethän kirjoita hakemukseesi nimeäsi tai yhteystietoja, koska hakemukset arvioidaan anonyymisti.

Mitkä asiat vaikuttavat tuettavan työn valintaan?

 • aiheen kiinnostavuus
 • aiheen merkitys taide- ja kulttuurialalle
 • hakemuksen selkeä muotoilu
 • tutkimus on jo valmis tai pitkälle edennyt ja työn valmistumisaikataulu on realistinen

Arvioinnissa huomioidaan tutkielman laajuus (alempi tai ylempi korkeakoulututkinto).

Tuen jakaminen

Palkittavat opinnäytetyöt valitsee TAKUn hallituksesta koostuva raati, joka arvioi hakemukset anonyymisti. Tuen saajat julkaistaan TAKUn kevätseminaarissa 15.5.20 ja tuki maksetaan toukokuussa. Hakijoihin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös TAKUn verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. Hallitus voi halutessaan päättää tukevansa vain yhtä opinnäytetyötä tai jättää tuen kokonaan jakamatta.

TAKU saa käyttää, asianmukaisin lähdeviittauksin, tutkielmien tuloksia omassa viestinnässään esimerkiksi verkkosivuillaan tai uutiskirjeessään. Edellisten vuosien TAKUtuen saajiin voit tutustua tästä: 2019 ja 2018.

Lisätietoja

Sini Myllyniemi
sini.myllyniemi@taku.fi
040 561 8967

TAKUtuki2019
Lue lisää

TAKUtuki neljälle opinnäytetyön tekijälle

14.6.2019

 

TAKUn kesäjuhlissa 11.6.2019 palkittiin TAKUtuella neljä opinnäytetyötä, jotka edustavat kulttuurialan moninaisuutta hienolla tavalla. Töiden aiheet ovat ajankohtaisia ja ne tarjoavat käytännön hyötyä kulttuurikentän toimijoille sekä yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa taiteen ja kulttuurin merkityksestä syrjäytymisen ehkäisyyn, ilmastokeskusteluun ja näkökulmia tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen taiteen kentällä. 

Palkitut työt edustavat jäsenistömme koulutustaustan moninaisuutta - TAKUtukea hakivat tänä vuonna niin kulttuurituotannon ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmista valmistuneet kuin uudemmissa kulttuurialan koulutusohjelmissa opiskelleet.

Yhteensä 14:n hakemuksen joukosta TAKUn hallituksesta koostunut raati valitsi anonyymeistä hakemuksista tuen saajiksi (á 250 €) seuraavat jäsenemme:

Claire Delhom
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management,

Iisa Lehtinen
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, YAMK

Maija Raikamo
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide

Gökçe Sandal
Helsingin yliopisto, Nordic Area and Cultural Studies

 

Tutustu töihin ja tutkimusaiheisiin

Claire Delhom, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management

Pro gradu -tutkielmassaan The Art of Partnerships in the Festival Field” Claire Delhom avaa oivalluksia festivaalien ja niiden yhteistyökumppanien välisen suhteen erityispiirteistä ja nykytilasta. Delhomin mukaan kehityssuunta on muuttunut yksinkertaisesta sponsorisuhteesta eli rahan ja näkyvyyden vaihdosta kohti monitahoisempaa järjestelmää, jossa projektin eri tahot työskentelevät yhteisten arvojen ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykyisessä työssään Delhom hyödyntää tutkielmansa tuloksia aktiivisesti työskennellessään uuden tapahtumakonseptin yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiivis yhteistyö tapahtuman taide- ja kulttuuriohjelmiston suunnittelussa pelkän taloudellisen panoksen sijaan mahdollistaa innovatiivisia työtapoja, kehittää tapahtuman kulttuurillista arvoa pitkällä tähtäimellä ja tuo hänestä merkittävää lisäarvoa yleisölle. Tutkielma valmistui maaliskuussa 2019.

Tutkielman ansiona on, että se tarjoaa suosituksia siitä, kuinka festivaalikentällä voidaan ottaa käyttöön yhteistyökykyisempiä kumppanuuksia, jotka rakentavat ajan myötä kestävämpiä organisaatioita. Tutkielman johtopäätöksiä voivat hyödyntää kaikki tapahtumakentän toimijat, mikä vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä.

 

Iisa Lehtinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, YAMK

Jalkautuva taide osallisuutta luomassa. Taide- ja kulttuuritoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä." on Iisa Lehtisen opinnäytetyö, jossa etsitään vastauksia, miten taiteen ja kulttuurin keinoin voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Lehtisen tutkimuskohteena olivat Helsingin Diakonissalaitoksen D-asemat ja nuorten Vamos. Lehtisen mukaan taide- ja kulttuuritoiminta kuuluu kaikille, mutta vain osa ihmisistä on löytänyt tarjolla olevien palveluiden ja toiminnan pariin. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat keskeinen asia kansanterveydellisesti ja kannustavat rakentamaan esteetöntä taide- ja kulttuuritoimintaa koko väestölle. Nämä seikat ovat tärkeässä asemassa, kun tarkastellaan miten syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuus kulttuuri- ja taidetoiminnassa voisi vahvistua ja miten tulevaisuuden kulttuurilla ja taiteella voisi olla enemmän hyvinvointivaikutuksia. Lehtisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että taiteelle ja kulttuurille altistuminen ikään kuin vahingossa voi synnyttää myönteisen kokemuksen ja toimia käynnistäjänä taiteen ja kulttuurin kulutukselle. Lehtisen opinnäytetyö julkaistiin Diakonian tutkimuksen päivässä marraskuussa 2018 ja Lehtinen valmistui ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sosionomiksi joulukuussa 2018. 

Iisa Lehtisen opinnäytetyö tarttuu tärkeään yhteiskunnalliseen aiheeseen, syrjäytymiseen taiteen näkökulmasta. Kulttuurin hyvinvointivaikutusten korostaminen voi auttaa vahvistamaan taiteen ja kulttuurin merkitystä ja luoda uusia työllistymisen mahdollisuuksia yhteiskunnassamme tulevaisuudessa. 

 

Maija Raikamo, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide

Opinnäytetyössään Minussa (ilmast)on muutos – Taidelähtöiset menetelmät ilmastotunteiden työstämisen välineinä ja tukena” Maija Raikamo liittää ilmastotunteet ihmisen ympäristökokemukseen ja ympäristösuhteeseen. Raikamon mukaan huoli ympäristön tilasta ja epämääräiset tunteet asiaa kohtaan voivat kaventaa ihmisen ympäristösuhdetta. Ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa itsensa, yhteisönsä ja ympäristön kanssa, jolloin kaikkien hyvinvoinnin takia olisi tärkeäa, että vuorovaikutus olisi toimivaa. Raikamon opinnäytetyö muodostui kaksiosaisesta toiminnallisesta kehittämishankkeesta ja kirjallisesta osuudesta. Kehittämishanke koostui kiertävästä teltasta Ilmuteltta – Ilmastonmuutos, ilmaise muutos! seka kolmesta performanssista, joiden pohjana toimivat Ilmuteltalla syntynyt materiaali sekä Raikamon omat ilmastotunteet. Hän sovelsi yhteisötaiteen ja performanssitaiteen menetelmiä pyrkien dialogiseen kohtaamiseen ja työskentelyotteeseen. Lisäksi Raikamo pyrki dialogiseen ympäristösuhteeseen, jonka mahdollisuuksia hän analysoi raportissaan ilmastotunteiden tukemisessa ja täten myös yhtenä keinona ilmastonmuutosta vastaan kamppailtaessa. Opinnäytteellään Raikamo pyrkii rakentamaan taiteen ja dialogien avulla siltaa yksilön ja tämän tunteidensa sekä yksilön ja ympäristön välille. Raikamo kertoo jatkavansa aiheen parissa niin henkilökohtaisessa työskentelyssään kuin yhteistyötahojen kanssa. ”Olen esimerkiksi järjestänyt ja järjestämässä yhteistyötahojen kanssa erilaisia työpajoja, joissa muun muassa taidelähtöisten menetelmien kautta käsitellään ympäristötunteita.” Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian soveltavan taiteen YAMK-tutkinnon opinnäyte valmistui huhtikuussa 2019. 

Opinnäytetyön tematiikka on hyvin ajankohtainen ja antaa erilaisen näkökulman ilmastokeskusteluun. Yhteisötaiteen, performanssin ja tutkimuksen yhdistäminen on hyvin TAKUn näköistä toimintaa rajat ja sektorit ylittävästä dialogista eri alojen kanssa. Tutkimuksen ansiona voidaankin pitää taidelähtöisten menetelmien käyttöä ilmastotunteiden käsittelyyn.

 

Gökçe Sandal, Helsinginyliopisto, Nordic Area and Cultural Studies

Gökçe Sandal käsittelee pro gradu -tutkielmassaan Women Artists from non-Western Backgrounds in the Swedish Context: An Intersectional Perspective to Artistic Resistance ei-länsimaalaistaustaisten naistaiteilijoiden haasteita ruotsalaisissa taideinstituutioissa, sekä kahden taiteilijan taiteellista vastarintaa muutoksen mahdollistajana epätasa-arvoisessa järjestelmässä. Kaksiosainen tutkielma tarttuu tasa-arvon ja monimuotoisuuden teemoihin. Sandal pyrki vastaamaan kysymykseen, kuinka taiteilijoiden henkilökohtaiset narratiivit intersektionaalisista identiteeteistä kohtaavat ja haastavat monikulttuurisuutta, anti-rasismia ja sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta ruotsalaisessa kontekstissa. Tutkimus paljasti Ruotsin taidekentässä tapahtuneen hyvin vähän rakenteellista muutosta monimuotoisuuden ja tasa-arvon mittareilla. Myös maahanmuuttajataiteen leima asettaa taiteilijan vaihtoehtotaiteen kategoriaan vaikeuttaen menestymistä suurilla taiteen areenoilla.

Sandalin tutkielman ansio on, että se tarjoaa päivitettyä ja tärkeää pohdintaa toiseudesta taiteen kentällä näkökulmanaan taiteen kentän monimuotoisuus ja tasa-arvo. Tutkielman tapausesimerkkien kautta Sandal tarjoaa keinoja rakenteelliseen muutokseen, nykyisten rakennelmien haastamiseen ja avaa mahdollisuuksia, miten paremmin voidaan sisällyttää taidekentän rakenteisiin monimuotoisia identiteettejä ja näkökulmia. Sandal suunnittelee jatkavansa työskentelyä tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin parissa esimerkiksi tutkimuksen tai kuratoinnin näkökulmasta. Sandalin pro gradu -tutkielma valmistui joulukuussa 2018.

takutuki

Kuvassa (vas.) juuri palkitut TAKUtuen saajat Iisa Lehtinen, Gökçe Sandal ja Claire Delhom

 

Kiitokset kaikille TAKUtuen hakijoille ansiokkaista hakemuksista ja mielenkiintoisista tutkimusavauksista sekä onnittelut hiljattaisen valmistumisen johdosta!

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

 

Opiskelijajäsenemme kertovat: miksi kuulun TAKUun!

27.5.2019

 

TAKUun kuulumisen syyt ovat moninaisia taide- ja kulttuurialan opiskelijoille. TAKUn tukea työelämän erilaisissa tilanteissa arvostetaan sekä TAKUn palvelut saavat kiitosta. Lisäksi TAKUn rooli taide- ja kulttuurialojen kehittäjänä nähdään tärkeänä. Opiskelijajäsenemme Reetta Haverinen ja Gurmann Saini kertovat tarkemmin suhteestaan TAKUun ja siitä, kuinka he päätyivät TAKUn jäseniksi. Eiköhän päästetä Reetta ja Gurmann ääneen.

 

Tutustutaan aluksi Reettaan

Reetta, mitä opiskelet?

"Opiskelin Karelia-ammattikorkeakoulussa Joensuussa viestinnän koulutusohjelmassa vuosina 2010-2014. Valmistuin medianomiksi vuonna 2014. Tein valmistumiseni jälkeen töitä Helsingissä verkkotoimittajana sekä viestintäassistenttina (harjoittelijastatuksella). Vuonna 2016 pääsin harjoittelijaksi joensuulaiseen mainostoimistoon, jonne lopulta jäin töihin reiluksi vuodeksi. Työnimikkeeni oli junior copywriter. Halusin kuitenkin jatkaa opintojani ja aloitin syksyllä 2017 opinnot Itä-Suomen yliopistossa kulttuurintutkimuksen maisterin koulutusohjelmassa pääaineenani mediakulttuuri ja viestintä. Valmistun toukokuussa 2019 filosofian maisteriksi."

Miksi alun perin liityit TAKUun?

"Toimin ainejärjestössämme TAKU-vastaavana, eli toimin yhteyshenkilönä ainejärjestömme ja TAKUn välillä. Koin siten luonnolliseksi liittyä TAKUun, johon myös muut opiskelukaverini kulttuurintutkimuksen puolelta kuuluivat. Koen, että TAKUn ammatilliset tapahtumat antavat vinkkejä omaa koulutusta vastaavan työn löytämiseen. Myös TAKUn tarjoamat urapalvelut ovat monipuolisia ja hyödyllisiä."

Mitä TAKUn palveluita olet hyödyntänyt tai aiot tulevaisuudessa hyödyntää?

"Jäsenetuna vakuutukset ovat hyviä, kun niitä ei ole tarvinnut itse erikseen hommata. Myös TAKUn tapahtumat, koulutukset ja webinaarit ovat kiinnostavia – tästä esimerkkinä vastikään pidetty työelämäwebinaari. Urapalveluita en ole vielä hyödyntänyt, mutta ehkä käytän niitä tulevaisuudessa, jos tarvitsen tukea työnhakuun tai CV:n hiomiseen timanttiseksi."

Mikä merkitys TAKUlla on sinulle?

"Tunnen kuuluvani kulttuurialan asiantuntijoiden suureen joukkoon, mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ammatillista turvaa sekä tukiverkkoja esimerkiksi työttömyyden varalle. Ajattelen, että kuuluminen TAKUun vahvistaa myös omaa ammatillista itseluottamustani. Lisäksi tykkään siitä, että TAKU on pirteä, iloinen ja kaverillinen ammattijärjestö, jossa ei ole turhaa pönötystä ja vakavuutta."

 

Kuullaan myös Gurmannista

Entäs Gurmann? Olisi kiva kuulla sinusta tarkemmin. Aloittaisitko vaikka kertomalla, että mitä opiskelet?

"Opiskelen kulttuurituotantoa kolmatta vuotta Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) Kauniaisten kampuksella."

Miksi sinä olet puolestasi liittynyt TAKUun?

"Liityin TAKUun, sillä mielestäni TAKU tekee hyvää työtä taide- ja kulttuurialalla työskentelevien eteen. Luovilla aloilla voivat työmarkkinat olla vaikeita, joten olen todella kiitollinen, että voin tarpeen vaatiessa kääntyä ammattijärjestöni puoleen. "

Kertoisitko, mitä TAKUn palveluita olet hyödyntänyt ja aiot tulevaisuudessa hyödyntää?

"Tähän asti olen käyttänyt TAKUn kautta saatuja jäsenetuja eri palveluissa. Lähitulevaisuudessa aion käyttää palkkaneuvonta-palvelua valmistumisen jälkeen työllistyessä."

Avaisitko, mikä merkitys TAKUlla on sinulle?

"Taide- ja kulttuuriala on jatkuvasti murroksessa. Todella moni työllistyy freelancerina, pienyrittäjinä tai keikkatyöläisinä. On erittäin tärkeää, että on olemassa yhteisö joka auttaa, jos sukset menee ristiin työelämässä. Eikä vain valmistumisen jälkeen vaan myös opiskeluiden aikana. Lisäksi koulutustarjonta auttaa kehittämään myös itseään. Siksi, ammattiyhdistyksiä ei kannata vierastaa vaan selvittää huolella mikä on sinulle ja omalle alalle sopiva järjestö. Ennen kaikkea, mitä se tarjoaa sinulle jäsenetujen lisäksi. Minulle TAKU on tuki ja turva, mutta ennen kaikkea alan kehittäjä."

 

Kiitokset Reetta ja Gurmann, että kerroitte näistä ajatuksistanne. Lämpimät onnittelut Reetta tulevan valmistumisen johdosta ja menestystä opintoihin Gurmann!

 

Opiskelija! Jos haluat liittyä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten joukkoon, klikkaa kuvaa alla ja liity TAKUun. Samalla lunastat itsellesi monien jäsenetujen ja palveluiden lisäksi myös Tiketin lahjakortin.

Oletko jo jäsen? Ei hätää! Suosittele TAKUn jäsenyyttä opiskelukaverillesi. Tällöin hyödytte molemmat. Kaverisi saa liittymisestä Tiketin lahjakortin ja sinä saat jokaisesta uudesta jäsenestä 50 € superlahjakortin, jota voi käyttää yli 100 liikkeeseen tai elämykseen. Lisätietoja.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png

Lue lisää

 

Kysely kulttuurituotannon opiskelijoiden oikeuksien toteutumisesta työharjoitteluissa

24.5.2019

 

Kulttuurituotannon opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen työharjoitteluun, johon sisältyy kattava perehdytys ja aktiivinen työn ohjaus, inhimilliset työajat, ammatilliselle kehittymiselle oleelliset työtehtävät sekä korvaus jo ammattitaitoa vaativista työtehtävistä.

TAKU kartoittaa yhteistyöopinnäytteeseen liittyvällä kyselyllä kulttuurituotannon opiskelijoiden oikeuksien toteutumista työharjoitteluissa. Vastaathan tähän kyselyyn, jos olet suorittanut yhden tai useamman työharjoittelun kulttuurituotannon tehtävien parissa.

Kyselyyn voi vastata, vaikka kulttuurituotannon opinnot olisivat jo päättyneet. Vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 minuuttia ja vastausaikaa on 30.6.2019 saakka. Kysely on anonyymi, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan.

Kysely on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, jonka aiheena on kulttuurituotannon harjoittelijoiden oikeudet. Opinnäytetyön tilaajana toimii Taide -ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan lisäksi haastattelututkimukseen tai sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä:
Tuulia Ahokas, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija, tuulia.ahokas@humak.fi

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png

Lue lisää

Opiskelija, liity jäseneksi ja lunasta itsellesi lahjakortti

21.5.2019

 

Opiskeletko taide- ja kulttuurialaa ja aloitat pian kesätyöt? Jos vastasit edellä mainittuun kyllä, kannattaa ehdottomasti liittyä heti TAKUun ja samalla työttömyyskassa Erkon jäseneksi. Näin voit alkaa kerryttämään itsellesi ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lisäksi saat tietää enemmän alastasi ja mahdollisuuksistasi työelämässä, tukea osaamisesi kehittämiseen ja olet osa taide- ja kulttuurialojen asiantuntijoiden joukkoa. Kaikki 21.5.-30.6.2019 välisenä aikana liittyneet opiskelijat saavat liittymislahjaksi Tiketin 10 euron lahjakortin.

Miksi liittyisin jo opiskeluaikana?

 • Varmistat itsellesi paremman työttömyysturvan tason, jos et löydä heti valmistumisesi jälkeen töitä. Erkon ansiopäiväraha on huomattavasti korkeampi kuin Kelan peruspäiväraha. Jäsenmaksu maksaa itsensä takaisin nopeasti, vaikka olisit työttömänä vain muutaman viikon. Kesätyöt kerryttävät ns. työssäoloehtoa, joka tulee olla täyttynyt, jotta ansiopäivärahaa voi valmistumisen jälkeen saada.
  • Miten täytät työssäoloehdon? Työssäoloehdon voit täyttää opiskelun aikana esim. kesätöillä tai työskentelemällä osa-aikaisesti. Työssäoloehto täyttyy, jos on ollut 26 viikkoa työssä (yli 18h/vko) työttömyyskassan jäsenyysaikana. Palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen, tai jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan vähintään 1211 €/kk (v. 2019). Työssäoloehto pitää normaalisi kerätä 28 kuukauden aikana. Päätoiminen opiskelu voi kuitenkin pidentää 28 kuukautta jopa seitsemällä vuodella.
  • Työssäoloehto kertyy esimerkiksi:
   • kahden kesän kokoaikaisista kolmen kuukauden pituisista kesätöistä tai
   • yhden kesän kokoaikaisesta kolmen kuukauden kesätyöstä ja kolmen kuukauden osa-aikaisista töistä (työaika vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa) tai
   • kuuden kuukauden pituisesta määräaikaisesta työsuhteesta tai
   • tai kuuden kuukauden mittaisesta harjoittelusta, jos palkka ja työaika ovat kuten edellä mainittu.
 • TAKUn jäsenyys opiskelijana kannattaa, koska saat käyttöösi:

TAKUun liittymisen ja kuulumisen syyt ovat moninaisia. Katso, minkä vuoksi opiskelijajäsenemme Reetta ja Gurmann kuuluvat TAKUun.

 

Kuinka liityn jäseneksi ja lunastan Tiketin lahjakorttini?

Voit liittyä jäseneksi täyttämällä oheisen liittymislomakkeen. Katso lisätietoja liittymisprosessista täältä. Tiketin lahjakortti toimitetaan kaikille 21.5.-30.6.2019 välisenä aikana liittyneille opiskelijoille kesän 2019 aikana.

Olen jo jäsen, mitä teen?

Suosittele TAKUn jäsenyyttä opiskelukaverillesi. Tällöin hyödytte molemmat. Kaverisi saa liittymisestä Tiketin lahjakortin ja sinä saat jokaisesta uudesta jäsenestä 50 € superlahjakortin, jota voi käyttää yli 100 liikkeeseen tai elämykseen. Lisätietoja.

 

opisjkelija liity TAKUun

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png

Lue lisää

Opiskelija, haluatko TAKUn haalarimerkin suunnittelijaksi?

29.4.2019

TAKU sai uuden ilmeen 2017 ja nyt on korkea aika saada uutta ilmettä hyödyntävä haalarimerkki TAKUlaisille opiskelijoille. Koska TAKUun kuuluu runsaasti visuaalisen alan opiskelijoita, graafisia suunnittelijoita, muotoilijoita ja muita taideopiskelijoita, tarjoamme suunnittelutyötä TAKUlaisille tulevaisuuden ammattilaisille.

Haalarimerkin suunnittelija saa paitsi mainetta ja kunniaa myös työnäytteen portfolioonsa ja 500 euron suuruisen palkkion! Suunnittelijahakuun osallistuvan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen kilpailuehdotuksen lähettämistä.

Hakuaika ja portfolion toimitus: Lähetä hakuportfoliosi pdf-tiedostona otsikolla ”TAKUn haalarimerkki” osoitteeseen taku@taku.fi viimeistään 2.6. Varaudu toimittamaan ehdotuksesi painokelpoisessa muodossa kesäkuun aikana, kuitenkin viimeistään 2.7.

Lisää portfolioon:

 • TAKUn haalarimerkin idea, luonnos tai lause. Muista katsoa TAKUn ohjeistus ”Mitä haalarimerkissä pitää olla” ideoinnin tueksi.
 • työnäytteitä
 • nimesi
 • sähköpostiosoitteesi
 • puhelinnumerosi
 • oppilaitoksesi ja koulutusohjelmasi
 • TAKUn jäsennumerosi (löydät sen Akavan Erityisalojen jäsenkortista ja Akavan erityisalojen sähköisistä uutiskirjeistä ylhäältä nimesi kera)

Suunnittelijan valinta: Suunnittelijan valinnassa mukana on TAKUn toimihenkilöitä ja TAKUn hallituksen opiskelijatoimikunnan jäseniä. Suunnittelija valitaan viikolla 23 ja kaikille hakuun osallistuneille tiedotetaan valinnasta viimeistään 10.6.

Palkkio: Palkkion suuruus on 500 euroa ja sen maksutavasta sovitaan erikseen.

Oikeudet: Suunnittelua käytetään vain haalarimerkissä ja siitä tiedottamisessa TAKUn viestintäkanavissa. TAKUlla on oikeus tilata tarvittava määrä merkkejä ja toistaa tilauksia.

Mitä haalarimerkissä pitää olla:

 • pilke silmäkulmassa -asennetta
 • TAKUn logo + koko nimi "Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö" tai  slogan "Taiteen ja kulttuurin työelämän asiantuntija"
  • voi olla pelkkä TAKU-logoversio ja nimi tai slogan sovitettuna merkkiin tai logoversio, jossa näkyy koko nimi
 • TAKUn värit: violetti, punainen, turkoosi, keltainen, vaalean harmaa ja valkoinen
 • TAKUn fontti (Raleway-fonttiperhe)

Ai niin ja unohda ne Disney-oravat 🙂

Alta löydät vielä tarkemmat ohjeet ja materiaalit. Jäämme innolla odottamaan upeita haalarimerkki-ideoita!

TAKU

Halutessasi voit ottaa huomioon/ideoida:

 • TAKUn pilkullinen ilme
 • Lisätä lentävän lauseen tai kuvan
 • Haalarimerkin muoto on vapaa

Jos sinulla on ehdotus haalarimerkin teettävästä vaihtoehtoisesta yrityksestä, lisää se ehdotukseesi (muussa tapauksessa katso https://merkillinen.fi/)

 

Materiaali ja ohjeet TAKUn ilmeen käyttöön:

 

Lopullisessa suunnittelussa huomioitavaa:

Merkin koko 80–100 mm halkaisijaltaan, jos merkki on pyöreä. Muun muotoiseen merkkiin pätee vastaava kokoluokka. Lopullinen merkin koko päätetään tilausvaiheessa, mutta voit suunnitella ehdotukseesi suosituskoon.

Tekstin korkeudeksi suositellaan valmiissa merkissä vähintään noin 5–6 mm, jotta teksti pysyisi selkeänä ja helposti luettavana langalla toteutettuna. Lihavoidut fontit toimivat paremmin kuin kapeat leikkaukset. Fonteissa kannattaa yleensä välttää ohuen, erivärisen ulkoviivan (outline) käyttöä, mikäli teksti on pientä.

Painoon aineiston voi toimittaa yleisimmissä kuvaformaateissa, kuten jpg, tif, png. mieluiten vektoroituna. Aineiston ei tarvitse olla langalla brodeerattua merkkiä varten painokelpoista; yksityiskohtien erottuminen kuvasta riittää.

Merkin reuna voi olla joko päärmättynä eli saumattuna tai muotoon laserleikattuna.

Lue lisää mitä kannattaa ottaa huomioon suunnitellessa haalarimerkkiä esim. https://merkillinen.fi/

Lue lisää

Hae TAKUtukea opinnäytetyöhösi tai graduusi

8.4.2019

TAKUtuen tarkoitus on vahvistaa taide- ja kulttuurialojen tutkimusta ja sen tunnettavuutta. Tuki on suuruudeltaan 250 euroa/työ ja se jaetaan tällä kertaa neljälle korkeakoulun opinnäytetyötä tai pro gradu -tutkielmaa tekevälle opiskelijalle. Hakuaika on 8.4.­­­­—15.5.2019.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikki TAKUn jäsenet, joiden työ on valmistunut/valmistuu heinäkuun 2018 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana (kesäkuun 2019 loppuun mennessä). Opiskelija voi osallistua AMK:n tai YAMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston kandidaatin tutkielmalla tai pro gradu -tutkielmalla. Hakijan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakuohjeet

TAKUtukea haetaan vapaamuotoisella pdf-muotoisella hakemuksella, joka toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen TAKUtuki@taku.fi. Hakemuksen suositeltava pituus on 1-2 sivua (max. 10 000 merkkiä). Hakemus tulee jättää TAKUlle viimeistään 15.5.2019.

Voit lähettää hakemuksen opiskelukielelläsi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lähettämästäsi sähköpostista tulee ilmetä:

 • nimesi
 • sähköpostiosoitteesi
 • puhelinnumerosi

Ethän kirjoita näitä hakemukseesi, koska hakemukset arvioidaan anonyymisti.

Hakemuksesta tulee selvitä ainakin:

 • koulutusohjelmasi/pääaineesi, oppilaitoksesi ja opinnäytetyösi/gradusi ohjaaja
 • tutkimuksen aihe
 • avainsanat
 • tutkimuksen merkitys tieteenalalle sekä TAKUlle
 • miten tutkimus tehdään (tutkimuksen metodologia)
 • aikataulu ja mahdollinen kuluarvio

Mitkä asiat vaikuttavat tuettavan työn valintaan?

 • aiheen kiinnostavuus
 • aiheen merkitys taide- ja kulttuurialalle
 • hakemuksen selkeä muotoilu
 • tutkimuksen toteutuksen ja valmistumisaikataulun realistisuus
 • tutkimus on jo pitkälle edennyt tai valmis

Tuen jakaminen

Palkittavat opinnäytetyöt valitsee TAKUn hallitus, joka arvioi hakemukset anonyymisti. Tuen saajat julkaistaan touko- kesäkuun vaihteessa ja tuki maksetaan kesäkuussa. Tuen saajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös TAKUn nettisivuilla ja uutiskirjeessä. Hallitus voi halutessaan päättää tukevansa vain yhtä opinnäytetyötä tai jättää tuen kokonaan jakamatta.

TAKU saa käyttää, asianmukaisin lähdeviittauksin, tutkimuksen tuloksia omassa viestinnässään esimerkiksi nettisivuillaan tai uutiskirjeessään.

Lisätietoja

Sini Myllyniemi
sini.myllyniemi@taku.fi
040 561 8967

TAKUtuki2019

Lue lisää

TakuTuen saajat valittu

Vilja Byström / 4.6.2018

Tänä vuonna erittäin korkeatasoisten hakemusten joukosta palkitaan neljä opinnäytetyötä, joissa nousi esille uusia, kiinnostavia tutkimuskohteita ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Töiden aiheet ovat kiinni tässä ajassa, vahvistavat muun muassa erilaisten verkostotarpeiden tunnistamista ja alamme eettistä ja ammattieettistä osaamista.

TakuTuen hakijoiden töiden teemat ilmensivät erittäin monipuolisesti jäsentemme edustamia aloja. Opinnäytteiden aiheet liittyivät musiikkitieteeseen, kuvataidekasvatukseen, kulttuuriperinnön tutkimukseen, muotoiluun, kuvataiteeseen, sisustusarkkitehtuuriin, estetiikkaan, kulttuurituotantoon, digitaaliseen kulttuuriin, taidehistoriaan, dokumenttielokuvaan, taidehallintoon, maisemantutkimukseen, kulttuuripolitiikkaan ja folkloristiikkaan.

Yhteensä 29:n hakemuksen joukosta TAKUn hallituksen ja toimiston henkilökunnasta koostunut kuuden jäsenen puolueeton raati valitsi tuen saajiksi (á 250 €) seuraavat jäsenemme:

Juulia Juutilainen
Aalto-yliopisto, New Media Design and Production

Mikael Kinanen
Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma

Katri Naukkarinen
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management

Silva Siponkoski
Hämeen ammattikorkeakoulu, Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä YAMK

 

Tutustu töihin ja tutkimusaiheisiin

Juulia Juutilaisen työ "Understory", tarkastelee suomalaisten metsäsuhdetta ja metsän representaatioita suomalaisessa kulttuurissa. Juutilainen käsittelee metsäsuhteita kulttuurintutkimuksen näkökulmasta kertomuksina, jotka ilmentävät kertojiensa arvostuksia, maailmankuvaa ja ihmiskuvaa tarkoin rajattuna ja rakennettuna narraationa. Hakemuksessaan hän kuvailee: "metsään sijoitetun HD-videokuvaa lähettävän valvontakameran tarjoaman mediayhteyden kautta rakennan elollisen samanaikaisen läsnäolon installaatioon. Samaan aikaan toisaalla tapahtuva metsä ilman ihmistä ei tarjoa samoja suuria tunteita kuin metsästä rakennetut representaatiot." Työ on luovutettu arvosteltavaksi 16.4.2018.

Mikael Kinanen tarttui tutkimuksessaan aiheeseen, joka on jäänyt Suomessa melko vähälle keskustelulle. "Vapauden rajat: Taiteellisen ilmaisun eettinen ohjaus Taideyliopistossa" esittelee kehityskohteen taiteen etiikan keskusteluun. Tutkielmassa yhdistyy taiteenfilosofisen etiikan taidemaailman rakenteissa toimivien ammattilaisten kohtaamat käytännön ongelmat. Kinanen luonnostelee työstään: "tavoittaessaan laajemmin taide- ja kulttuurialan ammattilaisia tutkielmani tulokset vahvistaisivat alamme eettistä ja ammattieettistä osaamista. Tämä tarkoittaa niin eettistä herkkyyttä ja kykyä monipuoliseen keskusteluun ongelmallisista teoksista kuin kykyä puolustautua epäasialliselta moraalipaniikilta." Työ hyväksyttiin keväällä ja Kinanen valmistui 18.5.2018.

"Käytännöstä kuratointiin – esitystaiteen tuottajan rooli taiteellis-tuotannollisessa dialogissa"on Katri Naukkarisen työ, jossa tarkastellaan esitystaiteen kentällä toimivien tuottajien työnkuvaa ja roolia työryhmien sisäisissä työskentelyprosesseissa. Naukkarinen kirjoittaa, että "työryhmien työskentely on prosessimaista ja usein hierarkiattomuuteen pyrkivää. Esitystaiteen työtavat poikkeavat perinteisen teatterin työtavoista, mutta työryhmätyöskentelyssä näkyy edelleen vanhakantainen työn kahtiajako taiteelliseen ja tuotannollisen työhön. Samaan aikaan taustalla vaikuttavat vanhakantaiset myytit kaiken osaavasta tuottajasta ja taiteelle uhrautuvasta taiteilijasta." Tutkimus toimii keskustelunavauksena kentällä vallitseviin rakenteisiin tuodessaan esille ennakkoluulot, jotka vaikeuttavat taiteilijoiden ja tuottajien välistä yhteistyötä. Työ on valmistunut keväällä 2018.

Silva Siponkoski on tutkinut opinnäytetyössään tiedolla johtamista kulttuurisen vanhustyön kentällä."Toimijuutta ja persoonaa tuetaan tiedolla, ei sattumalla : RAI-LTC tietokannan hyödyntäminen kulttuurisen vanhustyön suunnittelussa" esittelee laajasti kulttuurisen vanhustyön profiilin käyttömahdollisuuksia. "Profiilia voidaan käyttää yksilön kulttuuristen oikeuksien takaamista edistävän työn suunnittelussa sekä kun halutaan saada käsitys siitä, minkälaisista yksilöistä asumisyhteisö koostuu. Profiilia voidaan käyttää yhteisen käsityksen ja tavoitteiden  luomiseen esimerkiksi soveltavan taiteen hankkeissa ja projekteissa kulttuuri- ja hoiva-alan ammattilaisten, omaisten ja asukkaitten kesken." Siponkoski kertoo. Työn valmistumisen jälkeen hän on jatkanut yhteistyötä muun muassa kulttuurisen vanhustyön AILI-verkoston kanssa sekä RaiSoft oy:n kanssa. Tutkimus julkaistiin marraskuussa 2017.

Lisätietoja:
Vilja Byström
vilja.bystrom@taku.fi
puh. 040 561 8967

Lue lisää