Avainsana: opiskelijan TAKU

Olen humanisti -kampanja nostaa esiin humanistien monipuolista osaamista

30.8.2019

 

Kampanjan taustalla on kolme Akavan Erityisalojen jäsenyhdistystä: Kieliasiantuntijat ry, Museoalan ammattiliitto MAL ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, jotka yhdessä haluavat lisätä tietoutta humanistien monipuolisesta osaamisesta. Valtakunnallinen kampanjaviikko on 2.–8.9.2019.

Olen humanisti -kampanjan tavoitteena on parantaa humanististen tutkintojen arvostusta yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Rekrytoivilla työnantajilla, joiden oma koulutustausta on erilainen, ei aina ole ymmärrystä humanististen tutkintojen tarjoamasta monipuolisesta osaamisesta. Tutkintojen monipuolisuus on kuitenkin nykyisessä työelämässä huomattava etu, sillä humanisti voi tarttua hyvin erilaisiin tehtäviin.

Humanistien vahvuutena työelämässä ovat muun muassa ympäröivän maailman ja ihmisten toiminnan syvällinen ymmärtäminen. Humanistit hahmottavat suuria kokonaisuuksia ja heillä on kyky ajatella kriittisesti. Näistä taidoista on etua monenlaisissa organisaatioissa ja tehtävissä.

”Suomessa on pitkään arvostettu ns. kovia tieteitä, joiden varjoon humanistinen osaaminen herkästi jää. Ihmisymmärrystä kuitenkin tarvitaan työelämässä monilla eri osa-alueilla, esimerkiksi teknologian kehittämisessä. Osa humanistisen tutkinnon arvostuksen puutteesta johtuu varmasti siitä, että humanistien osaamista ei yhteiskunnassa tunnisteta tai ymmärretä. Sitä yritämme tällä kampanjalla korjata”, painottaa Kieliasiantuntijat ry:n asiantuntija Taina Ukkola.

”Haluamme etenkin uuden sukupolven humanistien saavan monipuolisen käsityksen työtehtävistä, joihin tutkinnolla voi sijoittua tutkijauran lisäksi. Oman alan erityisosaamisen lisäksi humanisteille tyypillisestä laaja-alaisesta ihmisten toiminnan ymmärtämisestä on hyötyä missä tahansa työssä”, muotoilee TAKUn järjestökoordinaattori Sini Myllyniemi.

Kampanjaa voi seurata sosiaalisessa mediassa Instagramissa ja Facebookissa tunnisteella @olenhumanisti. Voit jakaa myös oman uratarinasi tai ajatuksesi humanismista tunnisteella #olenhumanisti ja ladata Olen humanisti -kehykset Facebookin profiilikuvaasi.

Lisätietoja:
Sini Myllyniemi, järjestökoordinaattori

sini.myllyniemi@taku.fi
040 561 8967

 

insta-olenhumanisti
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKUtuki neljälle opinnäytetyön tekijälle

14.6.2019

 

TAKUn kesäjuhlissa 11.6.2019 palkittiin TAKUtuella neljä opinnäytetyötä, jotka edustavat kulttuurialan moninaisuutta hienolla tavalla. Töiden aiheet ovat ajankohtaisia ja ne tarjoavat käytännön hyötyä kulttuurikentän toimijoille sekä yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa taiteen ja kulttuurin merkityksestä syrjäytymisen ehkäisyyn, ilmastokeskusteluun ja näkökulmia tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen taiteen kentällä. 

Palkitut työt edustavat jäsenistömme koulutustaustan moninaisuutta - TAKUtukea hakivat tänä vuonna niin kulttuurituotannon ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmista valmistuneet kuin uudemmissa kulttuurialan koulutusohjelmissa opiskelleet.

Yhteensä 14:n hakemuksen joukosta TAKUn hallituksesta koostunut raati valitsi anonyymeistä hakemuksista tuen saajiksi (á 250 €) seuraavat jäsenemme:

Claire Delhom
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management,

Iisa Lehtinen
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, YAMK

Maija Raikamo
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide

Gökçe Sandal
Helsingin yliopisto, Nordic Area and Cultural Studies

 

Tutustu töihin ja tutkimusaiheisiin

Claire Delhom, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management

Pro gradu -tutkielmassaan The Art of Partnerships in the Festival Field” Claire Delhom avaa oivalluksia festivaalien ja niiden yhteistyökumppanien välisen suhteen erityispiirteistä ja nykytilasta. Delhomin mukaan kehityssuunta on muuttunut yksinkertaisesta sponsorisuhteesta eli rahan ja näkyvyyden vaihdosta kohti monitahoisempaa järjestelmää, jossa projektin eri tahot työskentelevät yhteisten arvojen ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykyisessä työssään Delhom hyödyntää tutkielmansa tuloksia aktiivisesti työskennellessään uuden tapahtumakonseptin yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiivis yhteistyö tapahtuman taide- ja kulttuuriohjelmiston suunnittelussa pelkän taloudellisen panoksen sijaan mahdollistaa innovatiivisia työtapoja, kehittää tapahtuman kulttuurillista arvoa pitkällä tähtäimellä ja tuo hänestä merkittävää lisäarvoa yleisölle. Tutkielma valmistui maaliskuussa 2019.

Tutkielman ansiona on, että se tarjoaa suosituksia siitä, kuinka festivaalikentällä voidaan ottaa käyttöön yhteistyökykyisempiä kumppanuuksia, jotka rakentavat ajan myötä kestävämpiä organisaatioita. Tutkielman johtopäätöksiä voivat hyödyntää kaikki tapahtumakentän toimijat, mikä vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä.

 

Iisa Lehtinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, YAMK

Jalkautuva taide osallisuutta luomassa. Taide- ja kulttuuritoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä." on Iisa Lehtisen opinnäytetyö, jossa etsitään vastauksia, miten taiteen ja kulttuurin keinoin voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Lehtisen tutkimuskohteena olivat Helsingin Diakonissalaitoksen D-asemat ja nuorten Vamos. Lehtisen mukaan taide- ja kulttuuritoiminta kuuluu kaikille, mutta vain osa ihmisistä on löytänyt tarjolla olevien palveluiden ja toiminnan pariin. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat keskeinen asia kansanterveydellisesti ja kannustavat rakentamaan esteetöntä taide- ja kulttuuritoimintaa koko väestölle. Nämä seikat ovat tärkeässä asemassa, kun tarkastellaan miten syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuus kulttuuri- ja taidetoiminnassa voisi vahvistua ja miten tulevaisuuden kulttuurilla ja taiteella voisi olla enemmän hyvinvointivaikutuksia. Lehtisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että taiteelle ja kulttuurille altistuminen ikään kuin vahingossa voi synnyttää myönteisen kokemuksen ja toimia käynnistäjänä taiteen ja kulttuurin kulutukselle. Lehtisen opinnäytetyö julkaistiin Diakonian tutkimuksen päivässä marraskuussa 2018 ja Lehtinen valmistui ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sosionomiksi joulukuussa 2018. 

Iisa Lehtisen opinnäytetyö tarttuu tärkeään yhteiskunnalliseen aiheeseen, syrjäytymiseen taiteen näkökulmasta. Kulttuurin hyvinvointivaikutusten korostaminen voi auttaa vahvistamaan taiteen ja kulttuurin merkitystä ja luoda uusia työllistymisen mahdollisuuksia yhteiskunnassamme tulevaisuudessa. 

 

Maija Raikamo, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide

Opinnäytetyössään Minussa (ilmast)on muutos – Taidelähtöiset menetelmät ilmastotunteiden työstämisen välineinä ja tukena” Maija Raikamo liittää ilmastotunteet ihmisen ympäristökokemukseen ja ympäristösuhteeseen. Raikamon mukaan huoli ympäristön tilasta ja epämääräiset tunteet asiaa kohtaan voivat kaventaa ihmisen ympäristösuhdetta. Ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa itsensa, yhteisönsä ja ympäristön kanssa, jolloin kaikkien hyvinvoinnin takia olisi tärkeäa, että vuorovaikutus olisi toimivaa. Raikamon opinnäytetyö muodostui kaksiosaisesta toiminnallisesta kehittämishankkeesta ja kirjallisesta osuudesta. Kehittämishanke koostui kiertävästä teltasta Ilmuteltta – Ilmastonmuutos, ilmaise muutos! seka kolmesta performanssista, joiden pohjana toimivat Ilmuteltalla syntynyt materiaali sekä Raikamon omat ilmastotunteet. Hän sovelsi yhteisötaiteen ja performanssitaiteen menetelmiä pyrkien dialogiseen kohtaamiseen ja työskentelyotteeseen. Lisäksi Raikamo pyrki dialogiseen ympäristösuhteeseen, jonka mahdollisuuksia hän analysoi raportissaan ilmastotunteiden tukemisessa ja täten myös yhtenä keinona ilmastonmuutosta vastaan kamppailtaessa. Opinnäytteellään Raikamo pyrkii rakentamaan taiteen ja dialogien avulla siltaa yksilön ja tämän tunteidensa sekä yksilön ja ympäristön välille. Raikamo kertoo jatkavansa aiheen parissa niin henkilökohtaisessa työskentelyssään kuin yhteistyötahojen kanssa. ”Olen esimerkiksi järjestänyt ja järjestämässä yhteistyötahojen kanssa erilaisia työpajoja, joissa muun muassa taidelähtöisten menetelmien kautta käsitellään ympäristötunteita.” Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian soveltavan taiteen YAMK-tutkinnon opinnäyte valmistui huhtikuussa 2019. 

Opinnäytetyön tematiikka on hyvin ajankohtainen ja antaa erilaisen näkökulman ilmastokeskusteluun. Yhteisötaiteen, performanssin ja tutkimuksen yhdistäminen on hyvin TAKUn näköistä toimintaa rajat ja sektorit ylittävästä dialogista eri alojen kanssa. Tutkimuksen ansiona voidaankin pitää taidelähtöisten menetelmien käyttöä ilmastotunteiden käsittelyyn.

 

Gökçe Sandal, Helsinginyliopisto, Nordic Area and Cultural Studies

Gökçe Sandal käsittelee pro gradu -tutkielmassaan Women Artists from non-Western Backgrounds in the Swedish Context: An Intersectional Perspective to Artistic Resistance ei-länsimaalaistaustaisten naistaiteilijoiden haasteita ruotsalaisissa taideinstituutioissa, sekä kahden taiteilijan taiteellista vastarintaa muutoksen mahdollistajana epätasa-arvoisessa järjestelmässä. Kaksiosainen tutkielma tarttuu tasa-arvon ja monimuotoisuuden teemoihin. Sandal pyrki vastaamaan kysymykseen, kuinka taiteilijoiden henkilökohtaiset narratiivit intersektionaalisista identiteeteistä kohtaavat ja haastavat monikulttuurisuutta, anti-rasismia ja sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta ruotsalaisessa kontekstissa. Tutkimus paljasti Ruotsin taidekentässä tapahtuneen hyvin vähän rakenteellista muutosta monimuotoisuuden ja tasa-arvon mittareilla. Myös maahanmuuttajataiteen leima asettaa taiteilijan vaihtoehtotaiteen kategoriaan vaikeuttaen menestymistä suurilla taiteen areenoilla.

Sandalin tutkielman ansio on, että se tarjoaa päivitettyä ja tärkeää pohdintaa toiseudesta taiteen kentällä näkökulmanaan taiteen kentän monimuotoisuus ja tasa-arvo. Tutkielman tapausesimerkkien kautta Sandal tarjoaa keinoja rakenteelliseen muutokseen, nykyisten rakennelmien haastamiseen ja avaa mahdollisuuksia, miten paremmin voidaan sisällyttää taidekentän rakenteisiin monimuotoisia identiteettejä ja näkökulmia. Sandal suunnittelee jatkavansa työskentelyä tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin parissa esimerkiksi tutkimuksen tai kuratoinnin näkökulmasta. Sandalin pro gradu -tutkielma valmistui joulukuussa 2018.

takutuki

Kuvassa (vas.) juuri palkitut TAKUtuen saajat Iisa Lehtinen, Gökçe Sandal ja Claire Delhom

 

Kiitokset kaikille TAKUtuen hakijoille ansiokkaista hakemuksista ja mielenkiintoisista tutkimusavauksista sekä onnittelut hiljattaisen valmistumisen johdosta!

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

 

Opiskelijajäsenemme kertovat: miksi kuulun TAKUun!

27.5.2019

 

TAKUun kuulumisen syyt ovat moninaisia taide- ja kulttuurialan opiskelijoille. TAKUn tukea työelämän erilaisissa tilanteissa arvostetaan sekä TAKUn palvelut saavat kiitosta. Lisäksi TAKUn rooli taide- ja kulttuurialojen kehittäjänä nähdään tärkeänä. Opiskelijajäsenemme Reetta Haverinen ja Gurmann Saini kertovat tarkemmin suhteestaan TAKUun ja siitä, kuinka he päätyivät TAKUn jäseniksi. Eiköhän päästetä Reetta ja Gurmann ääneen.

 

Tutustutaan aluksi Reettaan

Reetta, mitä opiskelet?

"Opiskelin Karelia-ammattikorkeakoulussa Joensuussa viestinnän koulutusohjelmassa vuosina 2010-2014. Valmistuin medianomiksi vuonna 2014. Tein valmistumiseni jälkeen töitä Helsingissä verkkotoimittajana sekä viestintäassistenttina (harjoittelijastatuksella). Vuonna 2016 pääsin harjoittelijaksi joensuulaiseen mainostoimistoon, jonne lopulta jäin töihin reiluksi vuodeksi. Työnimikkeeni oli junior copywriter. Halusin kuitenkin jatkaa opintojani ja aloitin syksyllä 2017 opinnot Itä-Suomen yliopistossa kulttuurintutkimuksen maisterin koulutusohjelmassa pääaineenani mediakulttuuri ja viestintä. Valmistun toukokuussa 2019 filosofian maisteriksi."

Miksi alun perin liityit TAKUun?

"Toimin ainejärjestössämme TAKU-vastaavana, eli toimin yhteyshenkilönä ainejärjestömme ja TAKUn välillä. Koin siten luonnolliseksi liittyä TAKUun, johon myös muut opiskelukaverini kulttuurintutkimuksen puolelta kuuluivat. Koen, että TAKUn ammatilliset tapahtumat antavat vinkkejä omaa koulutusta vastaavan työn löytämiseen. Myös TAKUn tarjoamat urapalvelut ovat monipuolisia ja hyödyllisiä."

Mitä TAKUn palveluita olet hyödyntänyt tai aiot tulevaisuudessa hyödyntää?

"Jäsenetuna vakuutukset ovat hyviä, kun niitä ei ole tarvinnut itse erikseen hommata. Myös TAKUn tapahtumat, koulutukset ja webinaarit ovat kiinnostavia – tästä esimerkkinä vastikään pidetty työelämäwebinaari. Urapalveluita en ole vielä hyödyntänyt, mutta ehkä käytän niitä tulevaisuudessa, jos tarvitsen tukea työnhakuun tai CV:n hiomiseen timanttiseksi."

Mikä merkitys TAKUlla on sinulle?

"Tunnen kuuluvani kulttuurialan asiantuntijoiden suureen joukkoon, mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ammatillista turvaa sekä tukiverkkoja esimerkiksi työttömyyden varalle. Ajattelen, että kuuluminen TAKUun vahvistaa myös omaa ammatillista itseluottamustani. Lisäksi tykkään siitä, että TAKU on pirteä, iloinen ja kaverillinen ammattijärjestö, jossa ei ole turhaa pönötystä ja vakavuutta."

 

Kuullaan myös Gurmannista

Entäs Gurmann? Olisi kiva kuulla sinusta tarkemmin. Aloittaisitko vaikka kertomalla, että mitä opiskelet?

"Opiskelen kulttuurituotantoa kolmatta vuotta Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) Kauniaisten kampuksella."

Miksi sinä olet puolestasi liittynyt TAKUun?

"Liityin TAKUun, sillä mielestäni TAKU tekee hyvää työtä taide- ja kulttuurialalla työskentelevien eteen. Luovilla aloilla voivat työmarkkinat olla vaikeita, joten olen todella kiitollinen, että voin tarpeen vaatiessa kääntyä ammattijärjestöni puoleen. "

Kertoisitko, mitä TAKUn palveluita olet hyödyntänyt ja aiot tulevaisuudessa hyödyntää?

"Tähän asti olen käyttänyt TAKUn kautta saatuja jäsenetuja eri palveluissa. Lähitulevaisuudessa aion käyttää palkkaneuvonta-palvelua valmistumisen jälkeen työllistyessä."

Avaisitko, mikä merkitys TAKUlla on sinulle?

"Taide- ja kulttuuriala on jatkuvasti murroksessa. Todella moni työllistyy freelancerina, pienyrittäjinä tai keikkatyöläisinä. On erittäin tärkeää, että on olemassa yhteisö joka auttaa, jos sukset menee ristiin työelämässä. Eikä vain valmistumisen jälkeen vaan myös opiskeluiden aikana. Lisäksi koulutustarjonta auttaa kehittämään myös itseään. Siksi, ammattiyhdistyksiä ei kannata vierastaa vaan selvittää huolella mikä on sinulle ja omalle alalle sopiva järjestö. Ennen kaikkea, mitä se tarjoaa sinulle jäsenetujen lisäksi. Minulle TAKU on tuki ja turva, mutta ennen kaikkea alan kehittäjä."

 

Kiitokset Reetta ja Gurmann, että kerroitte näistä ajatuksistanne. Lämpimät onnittelut Reetta tulevan valmistumisen johdosta ja menestystä opintoihin Gurmann!

 

Opiskelija! Jos haluat liittyä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten joukkoon, klikkaa kuvaa alla ja liity TAKUun. Samalla lunastat itsellesi monien jäsenetujen ja palveluiden lisäksi myös Tiketin lahjakortin.

Oletko jo jäsen? Ei hätää! Suosittele TAKUn jäsenyyttä opiskelukaverillesi. Tällöin hyödytte molemmat. Kaverisi saa liittymisestä Tiketin lahjakortin ja sinä saat jokaisesta uudesta jäsenestä 50 € superlahjakortin, jota voi käyttää yli 100 liikkeeseen tai elämykseen. Lisätietoja.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

 

Kysely kulttuurituotannon opiskelijoiden oikeuksien toteutumisesta työharjoitteluissa

24.5.2019

 

Kulttuurituotannon opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen työharjoitteluun, johon sisältyy kattava perehdytys ja aktiivinen työn ohjaus, inhimilliset työajat, ammatilliselle kehittymiselle oleelliset työtehtävät sekä korvaus jo ammattitaitoa vaativista työtehtävistä.

TAKU kartoittaa yhteistyöopinnäytteeseen liittyvällä kyselyllä kulttuurituotannon opiskelijoiden oikeuksien toteutumista työharjoitteluissa. Vastaathan tähän kyselyyn, jos olet suorittanut yhden tai useamman työharjoittelun kulttuurituotannon tehtävien parissa.

Kyselyyn voi vastata, vaikka kulttuurituotannon opinnot olisivat jo päättyneet. Vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 minuuttia ja vastausaikaa on 30.6.2019 saakka. Kysely on anonyymi, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan.

Kysely on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, jonka aiheena on kulttuurituotannon harjoittelijoiden oikeudet. Opinnäytetyön tilaajana toimii Taide -ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan lisäksi haastattelututkimukseen tai sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä:
Tuulia Ahokas, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija, tuulia.ahokas@humak.fi

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Opiskelija, haluatko TAKUn haalarimerkin suunnittelijaksi?

29.4.2019

TAKU sai uuden ilmeen 2017 ja nyt on korkea aika saada uutta ilmettä hyödyntävä haalarimerkki TAKUlaisille opiskelijoille. Koska TAKUun kuuluu runsaasti visuaalisen alan opiskelijoita, graafisia suunnittelijoita, muotoilijoita ja muita taideopiskelijoita, tarjoamme suunnittelutyötä TAKUlaisille tulevaisuuden ammattilaisille.

Haalarimerkin suunnittelija saa paitsi mainetta ja kunniaa myös työnäytteen portfolioonsa ja 500 euron suuruisen palkkion! Suunnittelijahakuun osallistuvan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen kilpailuehdotuksen lähettämistä.

Hakuaika ja portfolion toimitus: Lähetä hakuportfoliosi pdf-tiedostona otsikolla ”TAKUn haalarimerkki” osoitteeseen taku@taku.fi viimeistään 2.6. Varaudu toimittamaan ehdotuksesi painokelpoisessa muodossa kesäkuun aikana, kuitenkin viimeistään 2.7.

Lisää portfolioon:

 • TAKUn haalarimerkin idea, luonnos tai lause. Muista katsoa TAKUn ohjeistus ”Mitä haalarimerkissä pitää olla” ideoinnin tueksi.
 • työnäytteitä
 • nimesi
 • sähköpostiosoitteesi
 • puhelinnumerosi
 • oppilaitoksesi ja koulutusohjelmasi
 • TAKUn jäsennumerosi (löydät sen Akavan Erityisalojen jäsenkortista ja Akavan erityisalojen sähköisistä uutiskirjeistä ylhäältä nimesi kera)

Suunnittelijan valinta: Suunnittelijan valinnassa mukana on TAKUn toimihenkilöitä ja TAKUn hallituksen opiskelijatoimikunnan jäseniä. Suunnittelija valitaan viikolla 23 ja kaikille hakuun osallistuneille tiedotetaan valinnasta viimeistään 10.6.

Palkkio: Palkkion suuruus on 500 euroa ja sen maksutavasta sovitaan erikseen.

Oikeudet: Suunnittelua käytetään vain haalarimerkissä ja siitä tiedottamisessa TAKUn viestintäkanavissa. TAKUlla on oikeus tilata tarvittava määrä merkkejä ja toistaa tilauksia.

Mitä haalarimerkissä pitää olla:

 • pilke silmäkulmassa -asennetta
 • TAKUn logo + koko nimi "Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö" tai  slogan "Taiteen ja kulttuurin työelämän asiantuntija"
  • voi olla pelkkä TAKU-logoversio ja nimi tai slogan sovitettuna merkkiin tai logoversio, jossa näkyy koko nimi
 • TAKUn värit: violetti, punainen, turkoosi, keltainen, vaalean harmaa ja valkoinen
 • TAKUn fontti (Raleway-fonttiperhe)

Ai niin ja unohda ne Disney-oravat 🙂

Alta löydät vielä tarkemmat ohjeet ja materiaalit. Jäämme innolla odottamaan upeita haalarimerkki-ideoita!

TAKU

Halutessasi voit ottaa huomioon/ideoida:

 • TAKUn pilkullinen ilme
 • Lisätä lentävän lauseen tai kuvan
 • Haalarimerkin muoto on vapaa

Jos sinulla on ehdotus haalarimerkin teettävästä vaihtoehtoisesta yrityksestä, lisää se ehdotukseesi (muussa tapauksessa katso https://merkillinen.fi/)

 

Materiaali ja ohjeet TAKUn ilmeen käyttöön:

 

Lopullisessa suunnittelussa huomioitavaa:

Merkin koko 80–100 mm halkaisijaltaan, jos merkki on pyöreä. Muun muotoiseen merkkiin pätee vastaava kokoluokka. Lopullinen merkin koko päätetään tilausvaiheessa, mutta voit suunnitella ehdotukseesi suosituskoon.

Tekstin korkeudeksi suositellaan valmiissa merkissä vähintään noin 5–6 mm, jotta teksti pysyisi selkeänä ja helposti luettavana langalla toteutettuna. Lihavoidut fontit toimivat paremmin kuin kapeat leikkaukset. Fonteissa kannattaa yleensä välttää ohuen, erivärisen ulkoviivan (outline) käyttöä, mikäli teksti on pientä.

Painoon aineiston voi toimittaa yleisimmissä kuvaformaateissa, kuten jpg, tif, png. mieluiten vektoroituna. Aineiston ei tarvitse olla langalla brodeerattua merkkiä varten painokelpoista; yksityiskohtien erottuminen kuvasta riittää.

Merkin reuna voi olla joko päärmättynä eli saumattuna tai muotoon laserleikattuna.

Lue lisää mitä kannattaa ottaa huomioon suunnitellessa haalarimerkkiä esim. https://merkillinen.fi/

Lue lisää

Hae TAKUtukea opinnäytetyöhösi tai graduusi

8.4.2019

TAKUtuen tarkoitus on vahvistaa taide- ja kulttuurialojen tutkimusta ja sen tunnettavuutta. Tuki on suuruudeltaan 250 euroa/työ ja se jaetaan tällä kertaa neljälle korkeakoulun opinnäytetyötä tai pro gradu -tutkielmaa tekevälle opiskelijalle. Hakuaika on 8.4.­­­­—15.5.2019.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikki TAKUn jäsenet, joiden työ on valmistunut/valmistuu heinäkuun 2018 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana (kesäkuun 2019 loppuun mennessä). Opiskelija voi osallistua AMK:n tai YAMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston kandidaatin tutkielmalla tai pro gradu -tutkielmalla. Hakijan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakuohjeet

TAKUtukea haetaan vapaamuotoisella pdf-muotoisella hakemuksella, joka toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen TAKUtuki@taku.fi. Hakemuksen suositeltava pituus on 1-2 sivua (max. 10 000 merkkiä). Hakemus tulee jättää TAKUlle viimeistään 15.5.2019.

Voit lähettää hakemuksen opiskelukielelläsi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lähettämästäsi sähköpostista tulee ilmetä:

 • nimesi
 • sähköpostiosoitteesi
 • puhelinnumerosi

Ethän kirjoita näitä hakemukseesi, koska hakemukset arvioidaan anonyymisti.

Hakemuksesta tulee selvitä ainakin:

 • koulutusohjelmasi/pääaineesi, oppilaitoksesi ja opinnäytetyösi/gradusi ohjaaja
 • tutkimuksen aihe
 • avainsanat
 • tutkimuksen merkitys tieteenalalle sekä TAKUlle
 • miten tutkimus tehdään (tutkimuksen metodologia)
 • aikataulu ja mahdollinen kuluarvio

Mitkä asiat vaikuttavat tuettavan työn valintaan?

 • aiheen kiinnostavuus
 • aiheen merkitys taide- ja kulttuurialalle
 • hakemuksen selkeä muotoilu
 • tutkimuksen toteutuksen ja valmistumisaikataulun realistisuus
 • tutkimus on jo pitkälle edennyt tai valmis

Tuen jakaminen

Palkittavat opinnäytetyöt valitsee TAKUn hallitus, joka arvioi hakemukset anonyymisti. Tuen saajat julkaistaan touko- kesäkuun vaihteessa ja tuki maksetaan kesäkuussa. Tuen saajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös TAKUn nettisivuilla ja uutiskirjeessä. Hallitus voi halutessaan päättää tukevansa vain yhtä opinnäytetyötä tai jättää tuen kokonaan jakamatta.

TAKU saa käyttää, asianmukaisin lähdeviittauksin, tutkimuksen tuloksia omassa viestinnässään esimerkiksi nettisivuillaan tai uutiskirjeessään.

Lisätietoja

Sini Myllyniemi
sini.myllyniemi@taku.fi
040 561 8967

TAKUtuki2019
Lue lisää