Avainsana: opinnäytetyö

Yhteistyöopinnäytteemme avaa vapaaehtoista osa-aikatyötä taide- ja kulttuurialalla

13.6.2020

 

Kartoitimme syksyllä 2019 yhteistyöopinnäytetyöhön liittyvällä kyselyllä jäsenistömme kokemuksia vapaaehtoisesta osa-aikaisesta työskentelystä luovilla aloilla. Rosa Frauenknechtin tekemä opinnäytetyö on nyt valmistunut. Opinnäytteessä on avattu hienosti vapaaehtoiseen osa-aikatyöhön liittyviä myönteisiä vaikutuksia, mutta myös siihen liittyviä lainsäädännön kehittämiskohteita.

Vuonna 2018 kulttuuriammateissa toimivista 23 prosenttia työskenteli osa-aikaisesti ja 11 prosenttia työskenteli useammassa kuin yhdessä työpaikassa. Vakituinen kokoaikatyö on vähentynyt ja muut työmuodot, eli epätyypillinen työ, yleistynyt tasaisesti vuoden 1996 jälkeen. Tästä huolimatta osa-aikatyötä pidetään edelleen toissijaisena vaihtoehtona kokoaikatyölle. On totta, että vastentahtoinen osa-aikatyö on yleistynyt 2010-luvun taloustaantuman aikana, mutta enemmistö osa-aikatyötä tekevistä on kuitenkin valinnut työmuodon omasta tahdostaan, ei olosuhteiden pakosta. Vapaaehtoisella osa-aikatyöllä tarkoitetaan sellaisia osa-aikaisia työsuhteita, jotka työntekijä on vapaaehtoisesti valinnut työmuodokseen siksi, ettei halua työskennellä kokoaikaisesti.

Vapaaehtoinen osa-aikatyö voi tukea hyvinvointia ja sillä on myös muita myönteisiä vaikutuksia

TAKUn yhteistyöopinnäytteen mukaan osa-aikatyö on myös useimmille taide- ja kulttuurialan osa-aikaisille oman elämäntilanteen pohjalta tehty yksilöllinen ja vapaaehtoinen ratkaisu. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoisesti osa-aikaisilla työn ja vapaa-ajan välinen suhde oli myös vastentahtoisesti osa-aikaisia ja muissa työmuodoissa työskenteleviä paremmassa tasapainossa ja he olivat tyytyväisiä elämäänsä ja kokivat, että heille tärkeät asiat toteutuvat toivotulla tavalla heidän elämässään. Pienemmät työtunnit antavat liikkumavaraa työntekoon ja lisääntynyt vapaa-aika mahdollistaa mielekkäiden asioiden tekemisen, mikä puolestaan tukee hyvinvointia. Tutkimuksen mukaan osa-aikatyön koettiin vaikuttaneen myönteisesti erityisesti henkilökohtaiseen hyvinvointiin, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, opiskeluun ja itsensä kehittämiseen, harrastuksiin ja vapaa-aikaan sekä perhe-elämään ja ihmissuhteisiin. Myös luovuus ja taiteellinen työskentely, urakehitys, taloudellinen tilanne ja yhteiskunnallinen asema mainittiin positiivisina vaikutuksina.

Osa-aikatyön vahvuutena pidettiin myös sitä, että useamman työn yhteensovittaminen mahdollistaa eri aloilla toimimisen, verkostoitumisen, uuden oppimisen ja kehittymisen sekä omien vahvuuksien hyödyntämisen monipuolisesti. Osa-aikatyöllä voitaisiin korjata työelämän epätasapainoa, jossa osa työntekijöistä on täysin ylityöllistettyjä ja osalla ei ole lainkaan töitä. Työnantajat voisivat palkata useamman ihmisen samaan tehtävään ja saada siten laajempaa osaamista käyttöönsä. Osa-aikaisen työntekijän voi palkata silloin, kun mahdollisuutta kokoaikaisen palkkaamiseen ei ole, toisaalta osa-aikatyö voi myös mahdollistaa työelämässä mukana olemisen niille, joille se olisi muuten mahdotonta.

Ei pidä unohtaa sitä, että osa-aikatyö tukee ekologisesti kestävää elämäntapaa ja mahdollistaa hitaammasta elämästä nauttimisen. Kun työpaikalle mennään harvemmin työmatkapäästöt ja toimistorakennusten lämmitykseen ja valaistukseen liittyvät päästöt pienenevät. Osa-aikatyö vaikuttaa myös yksilöiden ja kotitalouksien kuluttamiseen – pienempien tulojen myötä kuluttamiseen jää vähemmän rahaa. Osa-aikaisella on myös enemmän aikaa nauttia aineettomista palveluista ja mahdollisuus hakea niistä mielihyvää materian haalimisen sijaan. Työltä vapautunutta aikaa voidaan käyttää ekologisesti kestäviin ratkaisuihin ja harrastuksiin, vaikkapa palstaviljelyyn.

Lainsäädäntöä kehitettävä epätyypillinen työ huomioiden

Nuorten sukupolvien, milleniaalien ja postmilleniaalien arvot poikkeavat aiemmista sukupolvista. Heille työ on yksi osa elämän kokonaisuutta ja vapaa-aikaa arvostetaan samalla tavalla kuin työstä saatavaa palkkaa. Se, että pienemmistä työtunneista tulisi tulevaisuudessa tavoiteltava asia, ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei osa-aikatyöhön liittyviä haasteita tulisi ratkoa. Ammattiyhdistysliike on avainasemassa parempien työolojen neuvottelemisen suhteen. Vakituista kokoaikatyötä pidetään edelleen ”tyypillisenä” työnä ja työhön liittyvä lainsäädäntö sekä sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu tämän ajatuksen mukaisesti, eivätkä ne siksi vastaa epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien todellisuutta. Osa-aikaisten kannalta erityisen ongelmallisia ovat työtuloon sidotut etuudet, kuten eläkekertymä ja vanhempainpäivärahat. Ammattijärjestöt voisivat olla mukana ajamassa työn uudelleenmäärittelyä ja sitä, että vallitsevia järjestelmiä ja lainsäädäntöä päivitettäisiin niin, että ne huomioisivat paremmin erilaisia työn muotoja. Myös asennemuutos olisi paikallaan: tulevaisuudessa kestävä elämäntapa tulee olemaan arkipäivää ja osa-aikatyöhön kannattaisikin suhtautua välineenä, jolla voidaan taata mahdollisemman monelle riittävän hyvä elintaso.

Tutustu Rosan opinnäytetyöhön kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
Rosa Frauenknecht
rosa.frauenknecht@gmail.com

***

Opinnäytetyöhön liittyvään kyselyyn vastanneiden kesken on arvottu Tiketin 50 euron lahjakortti. Arvonnan voittajaan on otettu henkilökohtaisista yhteyttä.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Kysely monityöläisenä toimiville TAKUn jäsenille

11.10.2019

 

TAKU kartoittaa yhteistyöopinnäytteeseen liittyvällä kyselyllä kulttuurialan monityöläisinä toimivien tilannetta. Vastaathan tähän kyselyyn, jos olet TAKUn jäsen ja toimit monityöläisenä kulttuurialalla.

Monityöllä eli prekaarilla työllä tarkoitetaan kaikkea muuta kuin vakituista työtä. Siihen sisältyvät mm. toimeksiannot verokortilla, toimeksiannot yrittäjänä, kevytyrittäjyys, osa- ja määräaikainen työ, vuokratyö ja työskentely apurahalla. Prekaarin työn lisääntyminen on etenkin kulttuurialalla erittäin ajankohtainen ilmiö.

TAKU kartoittaa yhteistyöopinnäytteeseen liittyvällä kyselyllä kulttuurialan monityöläisinä toimivien tilannetta. Vastaathan tähän kyselyyn, jos olet TAKUn jäsen ja toimit monityöläisenä kulttuurialalla. Voit vastata kyselyyn myös, mikäli olet toiminut monityöläisenä ja olet tällä hetkellä työtön.

Vastaamiseen menee aikaa noin 5 minuuttia ja vastausaikaa on 30.11.2019 saakka. Kysely on anonyymi, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan.

Kysely on osa Metropolian ammattikorkeakoulun YAMK opinnäytetyötä, jonka aiheena on Prekaarina kulttuurialalla – Haasteet ja mahdollisuudet. Opinnäytetyön tilaajana toimii Taide -ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan lisäksi haastattelututkimukseen tai sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä:
Hanna Keskinen, Metropolia YAMK, Hanna.Keskinen@metropolia.fi

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png

Lue lisää

Kysely vapaaehtoisesta osa-aikatyöstä TAKUn jäsenille

14.8.2019

 

TAKU kartoittaa yhteistyöopinnäytetyöhön liittyvällä kyselyllä jäsenistön kokemuksia vapaaehtoisesta osa-aikaisesta työskentelystä luovilla aloilla. Vastaathan tähän kyselyyn, jos olet työskennellyt osa-aikaisesti luovien alojen työtehtävissä.

Työn ja muun elämän välinen suhde on aina ajankohtainen. Työaika on yksi keskeisistä tulevaisuuden työelämää koskettavista kysymyksistä. Työsuhteet yksilöllistyvät ja moninaistuvat osana yhteiskunnan murrosta. Vapaaehtoisella osa-aikatyöllä tarkoitetaan sellaisia osa-aikaisia työsuhteita, jotka työntekijä on valinnut työmuodokseen siksi, että ei halua työskennellä kokoaikaisesti.

Osa-aikainen työ nähdään usein työmuotona, joka valitaan olosuhteiden pakosta silloin kun kokoaikaista työtä ei ole saatavilla. Työajan lyhentämisellä on kuitenkin havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi työssäjaksamiseen, ja viime vuosina onkin saatu viitteitä siitä, että moni arvottaa esimerkiksi lasten hoitamisen tai oman vapaa-aikansa kokoaikaisesta työstä saatua palkkaa arvokkaammaksi ja valitsee siksi osa-aikatyön työmuodokseen.

TAKU kartoittaa yhteistyöopinnäytetyöhön liittyvällä kyselyllä jäsenistön kokemuksia vapaaehtoisesta osa-aikaisesta työskentelystä luovilla aloilla. Voit vastata kyselyyn vaikket olisi työskennellyt osa-aikaisesti, tai valinnut osa-aikaista työsuhdetta vapaaehtoisesti.

Vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia ja vastausaikaa on maanantaihin 30.9. saakka. Kysely on anonyymi, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan.

Kysely on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, jonka aiheena on vapaaehtoinen osa-aikatyö luovilla aloilla. Opinnäytetyön tilaajana toimii Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU.

Vastaajien kesken arvotaan yksi 50€ lahjakortti Tikettiin. HUOM! Jos haluat osallistua arvontaan, jätäthän yhteystietosi kyselyn täyttämisen jälkeen avautuvalla lomakkeella. Voit samalla kertoa kiinnostuksestasi osallistua vapaaehtoista osa-aikatyötä kartoittavaan haastattelututkimukseen. Arvontaan ja haastattelututkimukseen osallistumista varten jättämäsi yhteystiedot eivät ole yhdistettävissä kyselyn vastauksiin.

 

Lisätietoja:

Rosa Frauenknecht, kulttuurituotannon opiskelija, rosa.frauenknecht@taku.fi

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png

Lue lisää

TAKUtuki neljälle opinnäytetyön tekijälle

14.6.2019

 

TAKUn kesäjuhlissa 11.6.2019 palkittiin TAKUtuella neljä opinnäytetyötä, jotka edustavat kulttuurialan moninaisuutta hienolla tavalla. Töiden aiheet ovat ajankohtaisia ja ne tarjoavat käytännön hyötyä kulttuurikentän toimijoille sekä yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa taiteen ja kulttuurin merkityksestä syrjäytymisen ehkäisyyn, ilmastokeskusteluun ja näkökulmia tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen taiteen kentällä. 

Palkitut työt edustavat jäsenistömme koulutustaustan moninaisuutta - TAKUtukea hakivat tänä vuonna niin kulttuurituotannon ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmista valmistuneet kuin uudemmissa kulttuurialan koulutusohjelmissa opiskelleet.

Yhteensä 14:n hakemuksen joukosta TAKUn hallituksesta koostunut raati valitsi anonyymeistä hakemuksista tuen saajiksi (á 250 €) seuraavat jäsenemme:

Claire Delhom
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management,

Iisa Lehtinen
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, YAMK

Maija Raikamo
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide

Gökçe Sandal
Helsingin yliopisto, Nordic Area and Cultural Studies

 

Tutustu töihin ja tutkimusaiheisiin

Claire Delhom, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management

Pro gradu -tutkielmassaan The Art of Partnerships in the Festival Field” Claire Delhom avaa oivalluksia festivaalien ja niiden yhteistyökumppanien välisen suhteen erityispiirteistä ja nykytilasta. Delhomin mukaan kehityssuunta on muuttunut yksinkertaisesta sponsorisuhteesta eli rahan ja näkyvyyden vaihdosta kohti monitahoisempaa järjestelmää, jossa projektin eri tahot työskentelevät yhteisten arvojen ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykyisessä työssään Delhom hyödyntää tutkielmansa tuloksia aktiivisesti työskennellessään uuden tapahtumakonseptin yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiivis yhteistyö tapahtuman taide- ja kulttuuriohjelmiston suunnittelussa pelkän taloudellisen panoksen sijaan mahdollistaa innovatiivisia työtapoja, kehittää tapahtuman kulttuurillista arvoa pitkällä tähtäimellä ja tuo hänestä merkittävää lisäarvoa yleisölle. Tutkielma valmistui maaliskuussa 2019.

Tutkielman ansiona on, että se tarjoaa suosituksia siitä, kuinka festivaalikentällä voidaan ottaa käyttöön yhteistyökykyisempiä kumppanuuksia, jotka rakentavat ajan myötä kestävämpiä organisaatioita. Tutkielman johtopäätöksiä voivat hyödyntää kaikki tapahtumakentän toimijat, mikä vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä.

 

Iisa Lehtinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, YAMK

Jalkautuva taide osallisuutta luomassa. Taide- ja kulttuuritoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä." on Iisa Lehtisen opinnäytetyö, jossa etsitään vastauksia, miten taiteen ja kulttuurin keinoin voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Lehtisen tutkimuskohteena olivat Helsingin Diakonissalaitoksen D-asemat ja nuorten Vamos. Lehtisen mukaan taide- ja kulttuuritoiminta kuuluu kaikille, mutta vain osa ihmisistä on löytänyt tarjolla olevien palveluiden ja toiminnan pariin. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat keskeinen asia kansanterveydellisesti ja kannustavat rakentamaan esteetöntä taide- ja kulttuuritoimintaa koko väestölle. Nämä seikat ovat tärkeässä asemassa, kun tarkastellaan miten syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuus kulttuuri- ja taidetoiminnassa voisi vahvistua ja miten tulevaisuuden kulttuurilla ja taiteella voisi olla enemmän hyvinvointivaikutuksia. Lehtisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että taiteelle ja kulttuurille altistuminen ikään kuin vahingossa voi synnyttää myönteisen kokemuksen ja toimia käynnistäjänä taiteen ja kulttuurin kulutukselle. Lehtisen opinnäytetyö julkaistiin Diakonian tutkimuksen päivässä marraskuussa 2018 ja Lehtinen valmistui ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sosionomiksi joulukuussa 2018. 

Iisa Lehtisen opinnäytetyö tarttuu tärkeään yhteiskunnalliseen aiheeseen, syrjäytymiseen taiteen näkökulmasta. Kulttuurin hyvinvointivaikutusten korostaminen voi auttaa vahvistamaan taiteen ja kulttuurin merkitystä ja luoda uusia työllistymisen mahdollisuuksia yhteiskunnassamme tulevaisuudessa. 

 

Maija Raikamo, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide

Opinnäytetyössään Minussa (ilmast)on muutos – Taidelähtöiset menetelmät ilmastotunteiden työstämisen välineinä ja tukena” Maija Raikamo liittää ilmastotunteet ihmisen ympäristökokemukseen ja ympäristösuhteeseen. Raikamon mukaan huoli ympäristön tilasta ja epämääräiset tunteet asiaa kohtaan voivat kaventaa ihmisen ympäristösuhdetta. Ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa itsensa, yhteisönsä ja ympäristön kanssa, jolloin kaikkien hyvinvoinnin takia olisi tärkeäa, että vuorovaikutus olisi toimivaa. Raikamon opinnäytetyö muodostui kaksiosaisesta toiminnallisesta kehittämishankkeesta ja kirjallisesta osuudesta. Kehittämishanke koostui kiertävästä teltasta Ilmuteltta – Ilmastonmuutos, ilmaise muutos! seka kolmesta performanssista, joiden pohjana toimivat Ilmuteltalla syntynyt materiaali sekä Raikamon omat ilmastotunteet. Hän sovelsi yhteisötaiteen ja performanssitaiteen menetelmiä pyrkien dialogiseen kohtaamiseen ja työskentelyotteeseen. Lisäksi Raikamo pyrki dialogiseen ympäristösuhteeseen, jonka mahdollisuuksia hän analysoi raportissaan ilmastotunteiden tukemisessa ja täten myös yhtenä keinona ilmastonmuutosta vastaan kamppailtaessa. Opinnäytteellään Raikamo pyrkii rakentamaan taiteen ja dialogien avulla siltaa yksilön ja tämän tunteidensa sekä yksilön ja ympäristön välille. Raikamo kertoo jatkavansa aiheen parissa niin henkilökohtaisessa työskentelyssään kuin yhteistyötahojen kanssa. ”Olen esimerkiksi järjestänyt ja järjestämässä yhteistyötahojen kanssa erilaisia työpajoja, joissa muun muassa taidelähtöisten menetelmien kautta käsitellään ympäristötunteita.” Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian soveltavan taiteen YAMK-tutkinnon opinnäyte valmistui huhtikuussa 2019. 

Opinnäytetyön tematiikka on hyvin ajankohtainen ja antaa erilaisen näkökulman ilmastokeskusteluun. Yhteisötaiteen, performanssin ja tutkimuksen yhdistäminen on hyvin TAKUn näköistä toimintaa rajat ja sektorit ylittävästä dialogista eri alojen kanssa. Tutkimuksen ansiona voidaankin pitää taidelähtöisten menetelmien käyttöä ilmastotunteiden käsittelyyn.

 

Gökçe Sandal, Helsinginyliopisto, Nordic Area and Cultural Studies

Gökçe Sandal käsittelee pro gradu -tutkielmassaan Women Artists from non-Western Backgrounds in the Swedish Context: An Intersectional Perspective to Artistic Resistance ei-länsimaalaistaustaisten naistaiteilijoiden haasteita ruotsalaisissa taideinstituutioissa, sekä kahden taiteilijan taiteellista vastarintaa muutoksen mahdollistajana epätasa-arvoisessa järjestelmässä. Kaksiosainen tutkielma tarttuu tasa-arvon ja monimuotoisuuden teemoihin. Sandal pyrki vastaamaan kysymykseen, kuinka taiteilijoiden henkilökohtaiset narratiivit intersektionaalisista identiteeteistä kohtaavat ja haastavat monikulttuurisuutta, anti-rasismia ja sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta ruotsalaisessa kontekstissa. Tutkimus paljasti Ruotsin taidekentässä tapahtuneen hyvin vähän rakenteellista muutosta monimuotoisuuden ja tasa-arvon mittareilla. Myös maahanmuuttajataiteen leima asettaa taiteilijan vaihtoehtotaiteen kategoriaan vaikeuttaen menestymistä suurilla taiteen areenoilla.

Sandalin tutkielman ansio on, että se tarjoaa päivitettyä ja tärkeää pohdintaa toiseudesta taiteen kentällä näkökulmanaan taiteen kentän monimuotoisuus ja tasa-arvo. Tutkielman tapausesimerkkien kautta Sandal tarjoaa keinoja rakenteelliseen muutokseen, nykyisten rakennelmien haastamiseen ja avaa mahdollisuuksia, miten paremmin voidaan sisällyttää taidekentän rakenteisiin monimuotoisia identiteettejä ja näkökulmia. Sandal suunnittelee jatkavansa työskentelyä tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin parissa esimerkiksi tutkimuksen tai kuratoinnin näkökulmasta. Sandalin pro gradu -tutkielma valmistui joulukuussa 2018.

takutuki

Kuvassa (vas.) juuri palkitut TAKUtuen saajat Iisa Lehtinen, Gökçe Sandal ja Claire Delhom

 

Kiitokset kaikille TAKUtuen hakijoille ansiokkaista hakemuksista ja mielenkiintoisista tutkimusavauksista sekä onnittelut hiljattaisen valmistumisen johdosta!

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

 

Kysely kulttuurituotannon opiskelijoiden oikeuksien toteutumisesta työharjoitteluissa

24.5.2019

 

Kulttuurituotannon opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen työharjoitteluun, johon sisältyy kattava perehdytys ja aktiivinen työn ohjaus, inhimilliset työajat, ammatilliselle kehittymiselle oleelliset työtehtävät sekä korvaus jo ammattitaitoa vaativista työtehtävistä.

TAKU kartoittaa yhteistyöopinnäytteeseen liittyvällä kyselyllä kulttuurituotannon opiskelijoiden oikeuksien toteutumista työharjoitteluissa. Vastaathan tähän kyselyyn, jos olet suorittanut yhden tai useamman työharjoittelun kulttuurituotannon tehtävien parissa.

Kyselyyn voi vastata, vaikka kulttuurituotannon opinnot olisivat jo päättyneet. Vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 minuuttia ja vastausaikaa on 30.6.2019 saakka. Kysely on anonyymi, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan.

Kysely on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, jonka aiheena on kulttuurituotannon harjoittelijoiden oikeudet. Opinnäytetyön tilaajana toimii Taide -ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan lisäksi haastattelututkimukseen tai sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä:
Tuulia Ahokas, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija, tuulia.ahokas@humak.fi

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png

Lue lisää