Avainsana: jäsenyys

TAKUtuki neljälle opinnäytetyön tekijälle

14.6.2019

 

TAKUn kesäjuhlissa 11.6.2019 palkittiin TAKUtuella neljä opinnäytetyötä, jotka edustavat kulttuurialan moninaisuutta hienolla tavalla. Töiden aiheet ovat ajankohtaisia ja ne tarjoavat käytännön hyötyä kulttuurikentän toimijoille sekä yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa taiteen ja kulttuurin merkityksestä syrjäytymisen ehkäisyyn, ilmastokeskusteluun ja näkökulmia tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen taiteen kentällä. 

Palkitut työt edustavat jäsenistömme koulutustaustan moninaisuutta - TAKUtukea hakivat tänä vuonna niin kulttuurituotannon ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmista valmistuneet kuin uudemmissa kulttuurialan koulutusohjelmissa opiskelleet.

Yhteensä 14:n hakemuksen joukosta TAKUn hallituksesta koostunut raati valitsi anonyymeistä hakemuksista tuen saajiksi (á 250 €) seuraavat jäsenemme:

Claire Delhom
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management,

Iisa Lehtinen
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, YAMK

Maija Raikamo
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide

Gökçe Sandal
Helsingin yliopisto, Nordic Area and Cultural Studies

 

Tutustu töihin ja tutkimusaiheisiin

Claire Delhom, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management

Pro gradu -tutkielmassaan The Art of Partnerships in the Festival Field” Claire Delhom avaa oivalluksia festivaalien ja niiden yhteistyökumppanien välisen suhteen erityispiirteistä ja nykytilasta. Delhomin mukaan kehityssuunta on muuttunut yksinkertaisesta sponsorisuhteesta eli rahan ja näkyvyyden vaihdosta kohti monitahoisempaa järjestelmää, jossa projektin eri tahot työskentelevät yhteisten arvojen ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykyisessä työssään Delhom hyödyntää tutkielmansa tuloksia aktiivisesti työskennellessään uuden tapahtumakonseptin yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiivis yhteistyö tapahtuman taide- ja kulttuuriohjelmiston suunnittelussa pelkän taloudellisen panoksen sijaan mahdollistaa innovatiivisia työtapoja, kehittää tapahtuman kulttuurillista arvoa pitkällä tähtäimellä ja tuo hänestä merkittävää lisäarvoa yleisölle. Tutkielma valmistui maaliskuussa 2019.

Tutkielman ansiona on, että se tarjoaa suosituksia siitä, kuinka festivaalikentällä voidaan ottaa käyttöön yhteistyökykyisempiä kumppanuuksia, jotka rakentavat ajan myötä kestävämpiä organisaatioita. Tutkielman johtopäätöksiä voivat hyödyntää kaikki tapahtumakentän toimijat, mikä vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä.

 

Iisa Lehtinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, YAMK

Jalkautuva taide osallisuutta luomassa. Taide- ja kulttuuritoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä." on Iisa Lehtisen opinnäytetyö, jossa etsitään vastauksia, miten taiteen ja kulttuurin keinoin voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Lehtisen tutkimuskohteena olivat Helsingin Diakonissalaitoksen D-asemat ja nuorten Vamos. Lehtisen mukaan taide- ja kulttuuritoiminta kuuluu kaikille, mutta vain osa ihmisistä on löytänyt tarjolla olevien palveluiden ja toiminnan pariin. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat keskeinen asia kansanterveydellisesti ja kannustavat rakentamaan esteetöntä taide- ja kulttuuritoimintaa koko väestölle. Nämä seikat ovat tärkeässä asemassa, kun tarkastellaan miten syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuus kulttuuri- ja taidetoiminnassa voisi vahvistua ja miten tulevaisuuden kulttuurilla ja taiteella voisi olla enemmän hyvinvointivaikutuksia. Lehtisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että taiteelle ja kulttuurille altistuminen ikään kuin vahingossa voi synnyttää myönteisen kokemuksen ja toimia käynnistäjänä taiteen ja kulttuurin kulutukselle. Lehtisen opinnäytetyö julkaistiin Diakonian tutkimuksen päivässä marraskuussa 2018 ja Lehtinen valmistui ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sosionomiksi joulukuussa 2018. 

Iisa Lehtisen opinnäytetyö tarttuu tärkeään yhteiskunnalliseen aiheeseen, syrjäytymiseen taiteen näkökulmasta. Kulttuurin hyvinvointivaikutusten korostaminen voi auttaa vahvistamaan taiteen ja kulttuurin merkitystä ja luoda uusia työllistymisen mahdollisuuksia yhteiskunnassamme tulevaisuudessa. 

 

Maija Raikamo, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide

Opinnäytetyössään Minussa (ilmast)on muutos – Taidelähtöiset menetelmät ilmastotunteiden työstämisen välineinä ja tukena” Maija Raikamo liittää ilmastotunteet ihmisen ympäristökokemukseen ja ympäristösuhteeseen. Raikamon mukaan huoli ympäristön tilasta ja epämääräiset tunteet asiaa kohtaan voivat kaventaa ihmisen ympäristösuhdetta. Ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa itsensa, yhteisönsä ja ympäristön kanssa, jolloin kaikkien hyvinvoinnin takia olisi tärkeäa, että vuorovaikutus olisi toimivaa. Raikamon opinnäytetyö muodostui kaksiosaisesta toiminnallisesta kehittämishankkeesta ja kirjallisesta osuudesta. Kehittämishanke koostui kiertävästä teltasta Ilmuteltta – Ilmastonmuutos, ilmaise muutos! seka kolmesta performanssista, joiden pohjana toimivat Ilmuteltalla syntynyt materiaali sekä Raikamon omat ilmastotunteet. Hän sovelsi yhteisötaiteen ja performanssitaiteen menetelmiä pyrkien dialogiseen kohtaamiseen ja työskentelyotteeseen. Lisäksi Raikamo pyrki dialogiseen ympäristösuhteeseen, jonka mahdollisuuksia hän analysoi raportissaan ilmastotunteiden tukemisessa ja täten myös yhtenä keinona ilmastonmuutosta vastaan kamppailtaessa. Opinnäytteellään Raikamo pyrkii rakentamaan taiteen ja dialogien avulla siltaa yksilön ja tämän tunteidensa sekä yksilön ja ympäristön välille. Raikamo kertoo jatkavansa aiheen parissa niin henkilökohtaisessa työskentelyssään kuin yhteistyötahojen kanssa. ”Olen esimerkiksi järjestänyt ja järjestämässä yhteistyötahojen kanssa erilaisia työpajoja, joissa muun muassa taidelähtöisten menetelmien kautta käsitellään ympäristötunteita.” Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian soveltavan taiteen YAMK-tutkinnon opinnäyte valmistui huhtikuussa 2019. 

Opinnäytetyön tematiikka on hyvin ajankohtainen ja antaa erilaisen näkökulman ilmastokeskusteluun. Yhteisötaiteen, performanssin ja tutkimuksen yhdistäminen on hyvin TAKUn näköistä toimintaa rajat ja sektorit ylittävästä dialogista eri alojen kanssa. Tutkimuksen ansiona voidaankin pitää taidelähtöisten menetelmien käyttöä ilmastotunteiden käsittelyyn.

 

Gökçe Sandal, Helsinginyliopisto, Nordic Area and Cultural Studies

Gökçe Sandal käsittelee pro gradu -tutkielmassaan Women Artists from non-Western Backgrounds in the Swedish Context: An Intersectional Perspective to Artistic Resistance ei-länsimaalaistaustaisten naistaiteilijoiden haasteita ruotsalaisissa taideinstituutioissa, sekä kahden taiteilijan taiteellista vastarintaa muutoksen mahdollistajana epätasa-arvoisessa järjestelmässä. Kaksiosainen tutkielma tarttuu tasa-arvon ja monimuotoisuuden teemoihin. Sandal pyrki vastaamaan kysymykseen, kuinka taiteilijoiden henkilökohtaiset narratiivit intersektionaalisista identiteeteistä kohtaavat ja haastavat monikulttuurisuutta, anti-rasismia ja sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta ruotsalaisessa kontekstissa. Tutkimus paljasti Ruotsin taidekentässä tapahtuneen hyvin vähän rakenteellista muutosta monimuotoisuuden ja tasa-arvon mittareilla. Myös maahanmuuttajataiteen leima asettaa taiteilijan vaihtoehtotaiteen kategoriaan vaikeuttaen menestymistä suurilla taiteen areenoilla.

Sandalin tutkielman ansio on, että se tarjoaa päivitettyä ja tärkeää pohdintaa toiseudesta taiteen kentällä näkökulmanaan taiteen kentän monimuotoisuus ja tasa-arvo. Tutkielman tapausesimerkkien kautta Sandal tarjoaa keinoja rakenteelliseen muutokseen, nykyisten rakennelmien haastamiseen ja avaa mahdollisuuksia, miten paremmin voidaan sisällyttää taidekentän rakenteisiin monimuotoisia identiteettejä ja näkökulmia. Sandal suunnittelee jatkavansa työskentelyä tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin parissa esimerkiksi tutkimuksen tai kuratoinnin näkökulmasta. Sandalin pro gradu -tutkielma valmistui joulukuussa 2018.

takutuki

Kuvassa (vas.) juuri palkitut TAKUtuen saajat Iisa Lehtinen, Gökçe Sandal ja Claire Delhom

 

Kiitokset kaikille TAKUtuen hakijoille ansiokkaista hakemuksista ja mielenkiintoisista tutkimusavauksista sekä onnittelut hiljattaisen valmistumisen johdosta!

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

 

Opiskelijajäsenemme kertovat: miksi kuulun TAKUun!

27.5.2019

 

TAKUun kuulumisen syyt ovat moninaisia taide- ja kulttuurialan opiskelijoille. TAKUn tukea työelämän erilaisissa tilanteissa arvostetaan sekä TAKUn palvelut saavat kiitosta. Lisäksi TAKUn rooli taide- ja kulttuurialojen kehittäjänä nähdään tärkeänä. Opiskelijajäsenemme Reetta Haverinen ja Gurmann Saini kertovat tarkemmin suhteestaan TAKUun ja siitä, kuinka he päätyivät TAKUn jäseniksi. Eiköhän päästetä Reetta ja Gurmann ääneen.

 

Tutustutaan aluksi Reettaan

Reetta, mitä opiskelet?

"Opiskelin Karelia-ammattikorkeakoulussa Joensuussa viestinnän koulutusohjelmassa vuosina 2010-2014. Valmistuin medianomiksi vuonna 2014. Tein valmistumiseni jälkeen töitä Helsingissä verkkotoimittajana sekä viestintäassistenttina (harjoittelijastatuksella). Vuonna 2016 pääsin harjoittelijaksi joensuulaiseen mainostoimistoon, jonne lopulta jäin töihin reiluksi vuodeksi. Työnimikkeeni oli junior copywriter. Halusin kuitenkin jatkaa opintojani ja aloitin syksyllä 2017 opinnot Itä-Suomen yliopistossa kulttuurintutkimuksen maisterin koulutusohjelmassa pääaineenani mediakulttuuri ja viestintä. Valmistun toukokuussa 2019 filosofian maisteriksi."

Miksi alun perin liityit TAKUun?

"Toimin ainejärjestössämme TAKU-vastaavana, eli toimin yhteyshenkilönä ainejärjestömme ja TAKUn välillä. Koin siten luonnolliseksi liittyä TAKUun, johon myös muut opiskelukaverini kulttuurintutkimuksen puolelta kuuluivat. Koen, että TAKUn ammatilliset tapahtumat antavat vinkkejä omaa koulutusta vastaavan työn löytämiseen. Myös TAKUn tarjoamat urapalvelut ovat monipuolisia ja hyödyllisiä."

Mitä TAKUn palveluita olet hyödyntänyt tai aiot tulevaisuudessa hyödyntää?

"Jäsenetuna vakuutukset ovat hyviä, kun niitä ei ole tarvinnut itse erikseen hommata. Myös TAKUn tapahtumat, koulutukset ja webinaarit ovat kiinnostavia – tästä esimerkkinä vastikään pidetty työelämäwebinaari. Urapalveluita en ole vielä hyödyntänyt, mutta ehkä käytän niitä tulevaisuudessa, jos tarvitsen tukea työnhakuun tai CV:n hiomiseen timanttiseksi."

Mikä merkitys TAKUlla on sinulle?

"Tunnen kuuluvani kulttuurialan asiantuntijoiden suureen joukkoon, mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ammatillista turvaa sekä tukiverkkoja esimerkiksi työttömyyden varalle. Ajattelen, että kuuluminen TAKUun vahvistaa myös omaa ammatillista itseluottamustani. Lisäksi tykkään siitä, että TAKU on pirteä, iloinen ja kaverillinen ammattijärjestö, jossa ei ole turhaa pönötystä ja vakavuutta."

 

Kuullaan myös Gurmannista

Entäs Gurmann? Olisi kiva kuulla sinusta tarkemmin. Aloittaisitko vaikka kertomalla, että mitä opiskelet?

"Opiskelen kulttuurituotantoa kolmatta vuotta Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) Kauniaisten kampuksella."

Miksi sinä olet puolestasi liittynyt TAKUun?

"Liityin TAKUun, sillä mielestäni TAKU tekee hyvää työtä taide- ja kulttuurialalla työskentelevien eteen. Luovilla aloilla voivat työmarkkinat olla vaikeita, joten olen todella kiitollinen, että voin tarpeen vaatiessa kääntyä ammattijärjestöni puoleen. "

Kertoisitko, mitä TAKUn palveluita olet hyödyntänyt ja aiot tulevaisuudessa hyödyntää?

"Tähän asti olen käyttänyt TAKUn kautta saatuja jäsenetuja eri palveluissa. Lähitulevaisuudessa aion käyttää palkkaneuvonta-palvelua valmistumisen jälkeen työllistyessä."

Avaisitko, mikä merkitys TAKUlla on sinulle?

"Taide- ja kulttuuriala on jatkuvasti murroksessa. Todella moni työllistyy freelancerina, pienyrittäjinä tai keikkatyöläisinä. On erittäin tärkeää, että on olemassa yhteisö joka auttaa, jos sukset menee ristiin työelämässä. Eikä vain valmistumisen jälkeen vaan myös opiskeluiden aikana. Lisäksi koulutustarjonta auttaa kehittämään myös itseään. Siksi, ammattiyhdistyksiä ei kannata vierastaa vaan selvittää huolella mikä on sinulle ja omalle alalle sopiva järjestö. Ennen kaikkea, mitä se tarjoaa sinulle jäsenetujen lisäksi. Minulle TAKU on tuki ja turva, mutta ennen kaikkea alan kehittäjä."

 

Kiitokset Reetta ja Gurmann, että kerroitte näistä ajatuksistanne. Lämpimät onnittelut Reetta tulevan valmistumisen johdosta ja menestystä opintoihin Gurmann!

 

Opiskelija! Jos haluat liittyä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten joukkoon, klikkaa kuvaa alla ja liity TAKUun. Samalla lunastat itsellesi monien jäsenetujen ja palveluiden lisäksi myös Tiketin lahjakortin.

Oletko jo jäsen? Ei hätää! Suosittele TAKUn jäsenyyttä opiskelukaverillesi. Tällöin hyödytte molemmat. Kaverisi saa liittymisestä Tiketin lahjakortin ja sinä saat jokaisesta uudesta jäsenestä 50 € superlahjakortin, jota voi käyttää yli 100 liikkeeseen tai elämykseen. Lisätietoja.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png

Lue lisää

TAKU ja EU:n tietosuoja-asetus

Miika Sillanpää / 24.5.2018

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan perjantaina 25.5.2018. Miten asetus vaikuttaa jäsenten yhteys- ja henkilötietojen käsittelyyn TAKU ry:ssä?

TAKUn yleisimmin keräämää tietoa ovat erilaisiin koulutuksiin ja jäsentapahtumiin osallistuvien jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet. Tähänkin asti olemme pyrkineet keräämään vain välttämättömät tiedot, eikä asia tässä suhteessa tule juurikaan muuttumaan uuden asetuksen myötä.

Koulutusten kohdalla kysytään yhteystietojen lisäksi yleensä myös työelämästatusta ja mahdollisia erityisruokavalioita, mutta muut tiedot kuten jäsenyyden voimassaolo tarkistetaan jäsenrekisteristä. Ilmoittautumisten yhteydessä kerätyt tiedot tallentuvat palveluntarjoajiemme kuten Surveypalin järjestelmään, ja menneiden koulutusten tiedot poistetaan sieltä tasaisin väliajoin. Webinaari-ilmoittautumisten kohdalla osallistujia edellytetään rekisteröitymään käyttämäämme Bigmarker-palveluun nimellä ja sähköpostiosoitteella. Tässäkin yhteydessä näiden tietojen kerääminen on tarpeen, jotta voimme rajata osallistumisen vain jäsenille. Palveluntarjoajat huolehtivat omien järjestelmiensä turvallisuudesta ja olemme todenneet niiden vastaavan edellyttämäämme tietoturvan tasoa.

Ilmoittautumistiedot siirretään niiden käsittelyä varten Surveypalista TAKUn kyseisestä koulutuksesta vastuussa olevan työntekijän tietokoneelle. Tällöinkin niitä käsitellään aina hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti eikä tietoja säilytetä tarpeettoman pitkään.

Jossain tapauksissa kouluttaja saattaa haluta osallistujien yhteystiedot esimerkiksi koulutusmateriaalien lähettämistä varten. Näissä tapauksissa pyritään mahdollisuuksien mukaan toimimaan niin, että materiaalit lähetetään TAKUn toimistosta, jolloin yhteystietoja ei tarvitse luovuttaa kouluttajalle. Jos näin kuitenkin syystä tai toisesta joudutaan tekemään, edellytämme ehdottomasti että kouluttaja sitoutuu käsittelemään yhteystietoja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti eikä luovuta niitä eteenpäin tai käytä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä on sovittu. Esimerkiksi myöhempi, TAKUn toimintaan liittymätön markkinointi on kielletty, ja mikäli tällaista ilmenee, pyydämme olemaan välittömästi yhteydessä TAKUn toimistoon asian selvittämiseksi. Samoin kouluttajan tulee hävittää mahdollisesti luovutetut yhteystiedot heti kun niitä ei enää tarvita.

Jatkossa ilmoittautumisten yhteydessä kysytään aina erikseen suostumusta tietojen käsittelyyn. TAKUn tietosuojaselosteessa asiat on koottu tiiviiseen, viralliseen muotoon. Tietosuojaselosteen voit lukea täällä ja linkki siihen löytyy kaikista tulevista ilmoittautumislomakkeistamme.

Ilmoittautumisten lisäksi tietojenkeruuta tapahtuu usein erilaisten kyselyiden yhteydessä. Kyselyt ja tutkimukset tehdään kuitenkin lähes poikkeuksetta anonyymisti, ja mikäli vastaajien henkilötietoja kysytään esimerkiksi lisätietoja tai muita yhteydenottoja varten, niitä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Varsinaisia jäsenrekisteritietoja säilytetään Akavan Erityisalojen ylläpitämässä jäsenrekisterissä, johon on pääsy ainoastaan oikeutetuilla henkilöillä (esim. AE:n jäsensihteerit, TAKUn toimihenkilöt ja puheenjohtaja). Esimerkiksi aiemmin TAKUn omassa paperiarkistossa säilyttämämme jäsentietolomakkeet hävitetään tietoturvallisesti, ja jatkossa säilytämme jäsentietoja ainoastaan sähköisessä muodossa.

Jäsentietojen tarpeetonta tulostamista on tähänkin asti pyritty välttämään, ja mikäli tietoja on joskus välttämätöntä tulostaa paperille, tulosteet hävitetään tietoturvallisesti heti käytön jälkeen. Lisätietoja jäsenrekisterin käytöstä ja tietosuojasta saa Akavan Erityisaloista.

Monilta osin jäsen- ja yhteystietojen käsittely TAKUssa siis vastaa aiempia käytäntöjämme. Jäsenillä ja muilla tietojaan luovuttaneilla on oikeus pyytää tietojensa tarkistamista, muokkaamista, poistamista ja niin edelleen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, ja näissä tai muissa asioissa voi olla yhteydessä toimistoomme.

Lue lisää