Avainsana: edunvalvonta

Sanoista tekoihin – budjettiriihessä edessä lupausten lunastamisen aika

26.8.2019

 

Valtiovarainministeriön ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2020 ja eri ministeriöiden ehdotukset omien hallinnonalojensa budjeteiksi on julkaistu. Budjettiehdotuksen käsittely jatkuu tällä viikolla käynnistyvillä ministeriöiden ja valtiovarainministeriön välisillä neuvotteluilla. Hallitus puolestaan käsittelee talousarvioehdotusta budjettiriihessään 17.–18. syyskuuta ja hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi julkaistaan 7. lokakuuta.

Taiteilijoiden toimeentuloon luvattujen parannusten näyttävä budjetissa

TAKU edellyttää, että hallitusohjelmassa luvatut panostukset taiteilijoiden toimeentuloon näkyvät konkreettisesti myös budjettipäätöksissä. Kannatamme lämpimästi OKM:n budjettiehdotuksessa esitettyjä valtion taiteilija-apurahan nostoa 2 000 euroon kuukaudessa nykyisestä 1733 eurosta sekä taiteilijaeläkkeiden määrän lisäämistä nykyisestä 51 eläkkeestä 100 täyteen eläkkeeseen. Nämä parannukset vastaavat ensiapuna jo vuosikausia kasvaneisiin tarpeisiin.

Valtion taiteilija-apurahan nosto nostaisi toteutuessaan myös apurahojen verovapauden tasoa yleisesti, mikä on taiteilijoiden ja tutkijoiden toimeentulon kannalta tärkeä parannus. Tässä yhteydessä haluaisimme nostaa ilmaan myös ajatuksen, onko apurahojen verovapauden ylipäätään oltava kytköksissä taiteilija-apurahan tasoon. Taiteilijoiden ja tutkijoiden toimeentulon kannalta merkittävä parannus olisi, jos henkilökohtaiseen työskentelyyn tarkoitetut apurahat olisivat jatkossa verovapaita tasostaan riippumatta.

TAKU kannattaa myös budjetissa esitettyjä määrärahalisäyksiä muun muassa taiteen perusopetukseen ja kulttuurimatkailuun. Nämä panostukset edesauttavat samalla myös alan asiantuntijoiden työllisyystilannetta.

Kokonaisuudessaan taiteen ja kulttuurin rahoitusosuus nousisi OKM:n budjettiesityksen mukaan 51,2 miljoona euroa ja olisi nyt 498,9 miljoonaa euroa.Suunta on oikea, jotta tämän hallituskauden aikana päästään hallituspuolueiden lupaamaan prosentin osuuteen valtion kokonaisbudjetista. Tämän vuoden kokonaisbudjetista summa olisi ollut 570 000 euroa. Toivomme hallituspuolueiden muistavan lupauksensa budjettiriihessä ja pitävän kiinni opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä.

Korkeakouluille luvatut korotukset toteutettava luvatusti

Hallitusohjelmassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta luvataan nostaa yhteensä 60 miljoonalla eurolla.Valtiovarainministeriön ehdotuksessa korotukset vuodelle 2020 ovat kuitenkin vain neljäsosa luvatusta. TAKU edellyttää, että luvatut korotukset toteutetaan täysimääräisenä ja tukee opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä, jossa yliopistot saisivat hallitusohjelman mukaisesti 40 miljoonaa ja ammattikorkeakoulut 20 miljoonaa heti ensi vuonna. OKM:n esityksen mukainen rahoituksen lisäys paikkaisi korkeakoulutuksen merkittävää rahoitusvajetta koko hallituskauden ajan.

Aktiivimallista luovuttava ja määrärahoja kohdennettava TE-toimistojen palveluihin

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa omassa esityksessään, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan heti, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty. TAKU edellyttää aktiivimallin leikkurin ja velvoitteiden purkamista mahdollisimman pian, sillä aktiivimalli kohtelee työttömiä epätasa-arvoisesti ja on osoittautunut tehottomaksi.

TAKU jakaa Akavan Erityisalojen edunvalvonnan päällikkö Helena Lamposen näkemyksen aktiivimallin valmistelun epäkohdista ja toivoo, että niistä otetaan tulevaisuudessa opiksi: ”Mallin tarkoitus oli hyvä, mutta puutteellisen lainvalmistelun pohjalta suorastaan jääräpäisesti läpi ajetun lain toimeenpano epäonnistui, sillä valmistelussa käytännön toteutus jätettiin aivan liian vähälle huomiolle. Perustuslain tai työttömyysturvan asiantuntijoita ei kuultu, vaikka varsin moni esitti perusteltua kritiikkiä ja vastalauseita jo valmisteluvaiheessa. Mallin käytännön toimeenpanoon varattiin myös liian vähän resursseja”, toteaa Lamponen Akavan Erityisalojen kannanotossa.

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa TE-palveluihin noin 15 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tämä on TAKUn aiempien kannanottojen mukaista, kunhan resurssit kohdennetaan viisaasti. Painopisteen tulee suuntautua entistä enemmän ohjaukseen ja neuvontaan;  turhasta, TE-toimistoja työllistävästä byrokratiasta on pyrittävä aktiivisesti eroon.

Myös ehdotetut lisämäärärahat yritysten ja kolmannen sektorin palkkatukeen ovat sinänsä hyvä asia. TAKU muistuttaa, että palkkatukeen liittyvää tiedotusta on kuitenkin lisättävä ja resursseja on varattava myös tuen vaikuttavuuden seurantaan.  Ohjauksessa ja valvonnassa tulee kiinnittää huomiota, että palkkatuki todella edesauttaa palkkatukea saavan työllistymistä. Palkkatuki ei myöskään saa heikentää muiden saman työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa. Palkattua henkilökuntaa ei saa käyttää korvaamaan vakituista työvoimaa halvemmalla. Se ei ole palkkatuen tarkoitus, eikä hyödynnä pitkällä tähtäimellä myöskään tuella työllistettyjä.

Kohti kestävää työelämää

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa vuosille 2020–2022. Ohjelmalle ehdotetaan 4 miljoonan euron vuosittaista määrärahaa. TAKU näkee hyvänä asiana, että työelämän ohjelmallinen kehittäminen nostetaan pitkän tauon jälkeen uudelleen esiin. Kehittämisohjelman rinnalla tulee jatkuvuuden turvaamiseksi kuitenkin vahvistaa myös alan muuta tutkimusta ja koulutusta.

TAKU muistuttaa, että kestävän työelämän kehittäminen ei saa jäädä yksittäisen kehittämishankkeen varaan, vaan  sen tulee näkyä vahvana panostuksena työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen yli sektori- ja hallinnonrajojen.

Ilahduttavaa on, että eri ministeriöiden budjettisesityksissä on kiinnitetty tällä kertaa kautta linjan huomiota myös oikeudenmukaisen ja kestävän maailman rakentamiseen. Budjettiesityksessä esimerkiksi kehitysapuun on tulossa merkittävä, noin 70 miljoonan euron lisäys ja kivihiilestä luopumista tuetaan panostamalla muun muassa käytön korvaavien investointien tukemiseen ja kiintiöpakolaisten määrään on tulossa lisäyksiä. Toivottavasti nämä jäävät myös lokakuussa esitettävään hallituksen talousarvioesitykseen.

Talousarvioesityksen etenemisen aikataulut löydät täältä.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Hallitusohjelmassa useita TAKUlle tärkeitä teemoja

4.6.2019

 

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen luotsaamat hallitusneuvottelut on saatu päätökseen ja hallitusohjelma on julkaistu. SDP:n, Keskustan, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n laatimassa ohjelmassa on mukana sekä useita kulttuuripoliittisia avauksia että toivottuja uudistuksia sosiaali- ja työttömyysturvajärjestelmään.

TAKUn ajamista tavoitteista seuraavat on huomioitu hallitusohjelmassa kattavasti.

Taide- ja kulttuurialalle lisää rahoitusta

TAKUn tavoitteena on ollut, että taide- ja kulttuurialan rahoitusta lisätään vähintään prosenttiin valtion budjetista. Tämä tavoite on kirjattu hallitusohjelmassa toteutettavaksi pitkällä aikavälillä asteittain. TAKU edellyttää, että prosenttitavoite on tarkoitus saavuttaa kuluvan hallituskauden aikana.

Erittäin tervetullut ja odotettu asia on lupaus taiteilija-apurahojen tason nostosta sekä muun muassa prosenttiperiaatteen kehittämisestä ja laajentamisesta muillekin kuin visuaalisille aloille. Lupaavalta kuulostaa myös toiminta-avustusten, valtionosuuksien ja kansallisten laitosten määrärahojen tasosta huolehtiminen.

Erittäin tärkeää on, että aktiivisesti koko syksyn kampanjoimamme arpajaislain muutoksen mahdolliset vaikutukset Veikkauksen edunsaajille on huomioitu ja ne luvataan kompensoida esityksemme mukaisesti budjettivaroista. Yleishyödyllisten toimijoiden rahoituksen asteittainen palauttaminen riskirahoituksesta budjettirahoitukseen on myös eettisesti kestävä vaihtoehto.

Itsensätyöllistäjien, ammatinharjoittajien ja monityöläisten asemaan parannuksia

Hallitusohjelmassa huomioidaan myös työn murrosta. Tuleva hallitus lupaa selvittää  lainsäädännön muutostarpeet itsensätyöllistäjien, jakamis- ja alustalouden sekä osuuskuntien näkökulmasta.

TAKUlle on erityisen tärkeää, että työsuhteen määritelmä laajennetaan koskemaan myös heitä, jotka työskentelevät työsuhteenomaisesti toimeksiantajalle alisteisissa työnteon muodoissa. Erittäin hienoa on, että tämä näyttäisi nyt toteutuvan. Hallitusohjelmassa luvataan, että työsopimuslain työsopimuksen käsitettä täsmennetään siten, että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään.

Aktiivimallista luovutaan, työnhakijoiden henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta lisätään

TAKUn tavoitteena on ollut, että aktiivimallista luovutaan ja nykyiseen byrokratiaan kuluvat resurssit on kohdennettava neuvontaan ja ohjaukseen. Olemme iloisia, että hallitusneuvottelijat ovat olleet samaa mieltä. Hallitusohjelmassa linjataan, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan. Tilalle valmistellaan henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan, tavoitteisiin ja palveluihin perustuva malli. Erittäin positiivista on, että hallitusohjelmassa luvataan turvata TE-toimistojen henkilökohtaisen palvelun resurssit. Palvelujen saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta luvataan myös parantaa.

Entistä tasa-arvoisempi työelämä

TAKUssa iloitsemme myös siitä, että palkkatasa-arvoa edistetään aiempaa kunnianhimoisemmalla ja vaikuttavammalla samapalkkaisuusohjelmalla. Myös raskaussyrjintään ja rekrytointisyrjintään puuttuminen sekä tasa-arvoiseen perhevapaiden jakamiseen tähtäävät uudistukset ovat erittäin tärkeitä ja odotettuja.

Koko 190-sivuisen hallitusohjelman löydät täältä.

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet web_kansi_some
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Hallitusneuvottelut käynnissä - vaikuttamistyö jatkuu

15.5.2019

 

Hallitusneuvottelut ovat hyvässä vauhdissa. Nyt on aika muistuttaa neuvottelijoita TAKUn tavoitteista. Ole rohkeasti yhteydessä tuttuun neuvottelijaan.

TAKU on lähettänyt yhdessä Akavan Erityisalojen, Museoalan ammattiliitto MALin ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat Nuolen kanssa uusille kansanedustajille postitse onnittelut, ettei vaalien alla annettu #kulttuurilupaus unohtuisi. Lisäksi olemme olleet tavoitteistamme suoraan yhteydessä hallitusneuvottelijoihin.

Samaan aikaan hallitusneuvottelujen kanssa ovat käynnissä europarlamenttivaalit. Muistathan käyttää äänioikeuttasi myös näissä vaaleissa ja äänestää ehdokasta, joka on kanssasi samoilla linjoilla esimerkiksi taiteen ja kulttuurin aseman, ilmastonmuutoksen torjumisen, maahanmuuton ja muiden itsellesi tärkeiden asioiden suhteen.

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle 2019 - 2023 ovat:

Taide- ja kulttuurialan rahoitusta on lisättävä
Taiteen ja kulttuurin rahoituksen on noustava vähintään prosenttiin valtion budjetista.

Itsensätyöllistäjien, yrittäjien ja monityöläisten työmarkkina-asemaa on parannettava
Työsuhteen määritelmä on laajennettava koskemaan myös heitä, jotka työskentelevät työsuhteenomaisesti toimeksiantajalle alisteisissa työnteon muodoissa.

Aktiivimallista on luovuttava ja työttömyysturvan uudistukset on valmisteltava uudelleen
Nykyiseen byrokratiaan kuluvat resurssit on kohdennettava neuvontaan ja ohjaukseen.

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun on loputtava
Taide- ja kulttuurialojen toimintakulttuurin ja -rakenteiden on muututtava.

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet web_kansi_some
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKU selvittää osuuskunnan perustamista jäsenilleen

15.4.2019

TAKU, Kieliasiantuntijat, MAL ja Viesti selvittävät yhdessä osuuskunnan perustamista jäsenilleen. Osuuskunta tarjoaisi itsensätyöllistäjille mahdollisuuden parempaan sosiaaliturvaan ja vahvistaisi verkostoitumista. 

Osuuskunnan perustamisen myötä itsensätyöllistäjä-jäsenille tarjottaisiin uusi jäsenetu, jonka avulla heikkoa sosiaaliturvaa olisi mahdollista parantaa. Jos itsensätyöllistäjä tekisi työtä työosuuskunnan jäsenenä ja työmuoto täyttäisi tietyt kriteerit, hänet voitaisiin lukea palkansaajan sosiaaliturvan piiriin.

Lisäksi oman ammattijärjestön osuuskunta tukisi jäseniään vahvistamalla ammatillista identiteettiä ja verkostoitumista, koska osuuskunnan jäsenet edustaisivat samaa tai läheistä ammattialaa.

AEK-koulutussäätiön myöntämä 5000 euron apuraha osuuskunnan perustamisen selvittämistä varten myönnettiin ammattijärjestöille lauantaina 13.4. Akavan Erityisalojen kevätliittokokouksessa. Selvitys osuuskunnan perustamisesta valmistuu arviolta viimeistään syksyllä 2019.

Lue lisää

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun on loputtava

9.4.2019

 

TAKU julkaisi helmikuussa neljä hallitusohjelmatavoitettaan. Yksi neljästä tavoitteestamme on, että häirinnän ja epäasiallisen kohtelun on loputtava. Taide- ja kulttuurialan rakenteiden on muututtava. TAKUlainen, muista käyttää äänioikeuttasi!

Työnantajalla on velvollisuus suojella työntekijää häirinnältä - myös taide- ja kulttuurialoilla

Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä, joka aiheuttaa työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirintä on järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä.

Laki on myös selkeä työantajan vastuun suhteen: Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan ryhdyttävä toimenpiteisiin saatuaan tietää työpaikalla tapahtuvasta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta. Työnantaja ei voi vapauttaa itseään vastuusta vedoten esimerkiksi siihen, että hänen saamansa tiedot ovat olleet puutteelliset, tai että asiaa on selvitetty, mutta tilannetta ei ole saatu korjattua. Työnantajan velvollisuus puuttua asiaan syntyy sillä hetkellä, kun hän saa asian tietoonsa. Mikäli työnantaja sallii häirinnän jatkumisen, työnantaja rikkoo työturvallisuuslakia.

Taide- ja kulttuurialalla keskustelu työnantajan velvollisuudesta puuttua epäasialliseen kohteluun ja häirintään liittyy myös laajempaan keskusteluun taide- ja työnantajavelvoitteiden tunnistamisesta. Alalla on paljon hyviä työnantajia, mutta myös aivan liikaa työpaikkoja, joissa työnantajavelvoitteita ei ole hoidettu asianmukaisesti. Epäselvyyttä on  muun muassa valta- ja vastuusuhteista. Lisäksi ennaltaehkäiseviin toimiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota.

Monet taide- ja kulttuurialan organisaatiot ovat asiantuntijaorganisaatioita, joissa työskentelee korkeasti koulutettuja ja omaan alaansa erikoistuneita huippuasiantuntijoita. Alalla tehdään paljon projektimaista työtä, jonka piirteitä ovat lyhytkestoisuus, nopea tulosvastuu tuotoksesta ja yllättävät muutokset prosesseissa. Tämä asettaa erityisvaatimuksia johtamiselle, johon alan organisaatioissa tulisi kiinnittää paljon nykyistä enemmän huomiota.

TAKUn edustamien alojen toimintakulttuuria on kehitettävä ja rakenteita muutettava

Taide- ja kulttuurialan rakenteiden on muututtava. Alan organisaatioilta on edellytettävä työnantajavelvoitteiden täyttämistä, työaikalakien noudattamista ja ammattimaista johtamista. Valtion rahoitusjärjestelmän on näytettävä tilanteessa esimerkkiä ja kiinnitettävä huomiota organisaatioiden työnantajavelvoitteiden ja -vastuiden täyttämiseen rahoituspäätöksiä tehdessään.

Työnantajan velvollisuutta puuttua epäasialliseen kohteluun ja häirintään on tiukennettava, jotta epäasiallinen kohtelu ja häirintä saadaan kuriin työelämässä. Riittävien toimenpiteiden laiminlyönnistä tulisi asettaa työnantajalle sanktiot.

 

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet_häirintä_some

Mikä on häirintää?

Häirintää on esimerkiksi:

 • toistuva uhkailu
 • pelottelu
 • ilkeät ja vihjailevat viestit
 • väheksyvät ja pilkkaavat puheet
 • työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen
 • maineen tai aseman kyseenalaistaminen
 • työyhteisöstä eristäminen
 • seksuaalinen häirintä.

Tällainen toiminta voi haitata työntekijän terveyttä tai vaarantaa sen.

Häirintään voi liittyä myös työnjohto-oikeuden väärinkäyttöä. Tällaista voi olla esimerkiksi:

 • toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon
 • työtehtävien laadun tai määrän perusteeton muuttaminen
 • sovittujen työehtojen muuttaminen laittomin perustein
 • epäasiallinen työnjohtovallan käyttäminen
 • nöyryyttävä käskyjen antaminen.

Lue lisää Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Aktiivimallista on luovuttava ja työttömyysturvan uudistukset on valmisteltava uudelleen

29.3.2019

 

TAKU julkaisi helmikuussa neljä hallitusohjelmatavoitettaan, joista yksi on työttömyysturvan uudistusten valmistelu uudelleen.  TAKUn tavoite on, että seuraavalla hallitusohjelmakaudella aktiivimallista luovutaan ja työttömyysturvan uudistukset valmistellaan uudelleen. Painopistettä on muutettava kontrollista ja sanktioista neuvonnan, ohjauksen ja palveluiden lisäämiseen.

“Aktivointia ei voi hoitaa uhkakirjeillä, eikä puhelinautomaattineuvonnalla.”

Käytössä oleva aktiivimalli ei Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan palvele taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettuja ammattilaisia. Puutteiksi on koettu mallin sekavuus, alueellinen eriarvoisuus, kannustinloukkoihin ajautuminen ja se, että malli taipuu huonosti pätkä- ja osa-aikatöitä tekevien sekä osittain apurahoilla työskentelevien tarpeisiin.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa aktiivimallia täydentämään suunnitellussa omatoimisen työnhaun mallissa on ollut jo valmisteluvaiheessa havaittavissa niin suuria puutteita, ettei siitä näytä tulevan yhtään hyödyllisempi.

Taide- ja kulttuurialan ammattilaisten kannalta omatoimisen työnhaun mallin suurin puute on, että se sopii todella huonosti pätkätyöläisille: työttömän työnhakijan on mallin mukaan haettava sanktioiden välttämiseksi muita töitä, vaikka tiedossa oleva kiinnostava työ olisi alkamassa kuukauden päästä. Toinen merkittävä puute on, ettei tämäkään malli tunnista lainkaan apurahalla työskenteleviä taiteilijoita ja tutkijoita.

Taide- ja kulttuurialalla pätkätyöt ja työpätkien väliset työttömyysjaksot ovat valitettavasti arkipäivää. Kyselyyn vastanneet jäsenemme toteavat, että aktiivimallin henki syyllistää kulttuuriammattilaisia tästä. Tilanne ei omatoimisen työnhaun mallissa näytä ainakaan paranevan.

 

 

 

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet_aktiivimalli_some

“TE-hallinnon resurssipula koskettaa kaikkia työttömiä ja luo yleistä epätasa-arvoa.”

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU esittää, että työttömyysturvan uudistukset on valmisteltava uudelleen. Nykyisten usean eri ministeriön ja hallinnonalan itsenäisesti valmistelemat mallit ovat luomassa byrokraattisen viidakon, jossa luoviminen vie työnhakijan ajan ja energian tärkeimmästä: oman alan työpaikkojen hakemisesta ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisestä.

Sosiaali- ja työttömyysturva tarvitsee kokonaisuudistusta. Painopistettä on muutettava kontrollista ja sanktioista neuvonnan, ohjauksen ja palveluiden lisäämiseen. Nykyiseen byrokratiaan kuluvat resurssit on ohjattava neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. Kuten Takun jäsen kyselyvastauksessaan toteaa: ”Työtä ei aina ole saatavilla vaikka kuinka ahkerasti hakisi. Tästä ei pidä syyllistää vaan etsiä sellaisia kokonaisratkaisuja, jotka palvelevat parhaiten sekä työnhakijaa että työnantajaa.”

Omatoimisen työnhaun mallin jatkotoimista päättää keväällä 2019 valittava hallitus. TAKUlainen, muistathan käyttää äänioikeutasi!

Kaikki lainaukset sitaatteja TAKUn jäsenille tehdystä kyselystä toukokuulta 2018

 

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet web_kansi_some
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Puolueet: Itsensätyöllistäjille saatava neuvotteluvaltaa

12.3.2019

 

TAKU järjesti yhdessä kymmenen kollegajärjestön kanssa 11.3.2019 vaalipaneelin itsensätyöllistäjien asemasta otsikolla Oikeus sosiaaliturvaan, oikeus neuvotella. Vaalipaneelin perusteella puoluekentällä vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että itsensätyöllistäjille on saatava seuraavan hallituskauden aikana neuvotteluvaltaa työehtoihinsa.

Itsensätyöllistäjien, yrittäjien ja monityöläisten työmarkkina-aseman parantaminen on yksi TAKUn neljästä hallitusohjelmatavoitteesta.

Itsensätyöllistäjien vaalipaneelissa Helsingissä RKP:n Henrik Stenbäck, SDP:n Pilvi Torsti, Keskustan Arto Pirttilahti, Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto, Kokoomuksen Harri Jaskari ja Vasemmistoliiton Anna Kontula vastasivat kaikki puolueidensa kannattavan itsensätyöllistäjien kollektiivisen neuvotteluvallan lisäämistä.

Tämä tarkoittaisi ay-liikkeen oikeutta sopia itsensätyöllistäjien työn ehdoista.

Tällainen kollektiivinen neuvotteluvalta on mahdollista jo 12 EU-maassa, mutta Suomessa on vallinnut epäselvyys siitä, miten EU-tason linjauksia sovelletaan Suomessa. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala huomautti helmikuussa, että lainsäätäjän on Suomessakin ratkaistava asia.

Paneelin osallistujat vakuuttivat muutoinkin olevansa itsensätyöllistäjän puolella.

Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto totesi, että Suomeen on saatava sellaista lainsäädäntöä, joka on reilua myös itsensätyöllistäjille: Poliitikkojen on otettava vastuu siitä, että ihmiset ovat yhdenvertaisessa asemassa riippumatta työn tekemisen ja teettämisen tavasta.

SDP:n Pilvi Torsti totesi, että työsuhteen määritelmän laajentaminen olisi tie kohti itsensätyöllistäjien parempia oikeuksia. Nyt itsensätyöllistäjiä kohdellaan esimerkiksi te-toimistoissa usein yrittäjinä. Torsti myös kertoi työntekijän määritelmää jo SDP:ssä mietityn.

Sekä Kokoomuksen Harri Jaskari että Keskustan Arto Pirttilahti korostivat työosuuskuntien roolia nykyhetken ja tulevaisuuden työnteon muotona. Kaikki panelistit pitivät työosuuskuntatyötä koskevien tulkintojen selkiyttämistä tärkeänä. Kyse ei ole yrittäjyydestä vaan työsuhteisesta työstä.

Kaikilla panelisteilla oli halu kehittää sosiaaliturvaa siihen suuntaan, että erilaiset työn muodot ja ihmisten erilaiset tilanteet pysyvät mukana. Tulevan sotu-uudistuksen yhteydessä itsensätyöllistäjille keskeinen asia on, että he pysyvät osana uudistusta eikä heitä unohdeta.

Vasemmistoliiton Anna Kontula huomautti paneelin lopuksi, että itsensätyöllistäjiä on jo parisataatuhatta. Kun heihin lasketaan muut kuin vakituisessa työssä olevat, lukumäärä on noin miljoona suomalaista.

 

Pitäisikö itsensätyöllistäjillä olla kollektiivinen neuvotteluoikeus -kysymykseen jaa vastanneet nostivat kätensä.

Henrik Stenbäck (RKP), Pilvi Torsti (SDP), Arto Pirttilahti (Keskusta), Outi Alanko-Kahiluoto (Vihreät), Harri Jaskari (Kokoomus), Anna Kontula (Vasemmistoliitto).
Henrik Stenbäck (RKP), Pilvi Torsti (SDP), Arto Pirttilahti (Keskusta), Outi Alanko-Kahiluoto (Vihreät), Harri Jaskari (Kokoomus), Anna Kontula (Vasemmistoliitto).

Paneelin voit katsoa ja kuunnella Journalistiliiton Youtube-kanavalta:
osa 1: https://www.youtube.com/watch?v=DBUYDOp5aBA&t=47s
osa 2: https://www.youtube.com/watch?v=zEwTULSuj9Q
osa 3: https://www.youtube.com/watch?v=HtqAFOfYOEA
osa 4: https://www.youtube.com/watch?v=HqZC5MHQ60Q
osa 5: https://www.youtube.com/watch?v=fRy7zu1uf4E

Itsensätyöllistäjien vaalipaneelin järjestivät Akava, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Muusikkojen liitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomen freelance-journalistit, Suomen journalistiliitto, Suomen Näyttelijäliitto, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME, Tieteentekijöiden liitto sekä Toimihenkilöliitto ERTO. 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Hae TAKUn hallitukseen! 

11.10.2018

Oletko kiinnostunut taide- ja kulttuurialan ammatillisesta vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta? Hae mukaan TAKUn hallitukseen!

Haemme nyt hallitukseemme neljää uutta jäsentä ja kolmea varajäsentä.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n toimintaa johtaa ja yhdistyksen edunvalvontaa luotsaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa on aina puolet kerrallaan, lisäksi kaikkien varajäsenten kausi päättyy tänä vuonna. Etsimme nyt hallitukseen neljää uutta jäsentä ja kolmea varajäsentä vuosille 2019–2020.

Toivomme TAKUn hallituksen jäseniltä kiinnostusta työelämäkysymyksiin ja halua osallistua oman alansa ammattijärjestötoimintaan. Ammattijärjestön hallituksen jäsenenä olet avainasemassa ja näköalapaikalla vaikuttamassa taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työolosuhteiden, aseman, koulutuksen ja osaamisen kehittymiseen.

Sinun ei tarvitse olla yhdistysasioista perillä oleva konkari, vaan ennen kaikkea oman alasi kehittämisestä innostunut, aktiivinen ja yhteistyökykyinen taide- ja kulttuurialan ammattilainen. Hyvällä hallituksen jäsenellä on intoa ja halua paneutua oman alansa asioihin ja vaikuttaa niiden kehittämiseen.

Hallituksen kokouksia on vuodessa noin kahdeksan. Kokousten ulkopuolella toimintaan voi osallistua omien mahdollisuuksien mukaan. Tekemistä ja mahdollisuuksia osallistua riittää, mutta emme oleta ja vaadi mahdottomia. Kokouksista maksamme hallituksen jäsenille kokouspalkkion ja korvaamme matkakulut.

Miten haen?

Uudet TAKUn hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja vuodelle 2019 valitaan syyskokouksen yhteydessä Helsingissä perjantaina 23.11.2018.

Ilmoittaudu ehdolle hallitukseen tällä lomakkeella. Hakuaika päättyy 12.11.2018.Toivomme lyhyen esittelyn lisäksi ajatuksiasi järjestön toiminnan kehittämisestä ja taide- ja kulttuurialan edunvalvonnasta. Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan ansioluettelosi ja noin kahden minuutin mittaisen videoesittelyn.

Toiveemme on, että kaikki hallituksen jäsenyydestä kiinnostuneet ehdokkaat olisivat läsnä syyskokouksessa. Jos et kuitenkaan pääse paikalle, voit osallistua myös videotervehdyksen välityksellä. Ehdolle voi toki aina ilmoittautua myös vasta paikan päällä syyskokouksessa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKUn jäsen, kiinnostaako jäsenyys Akavan Erityisalojen neuvottelu- ja toimikunnissa?

11.10.2018

Etsimme jäseniä ja varajäseniä mukaan niin yksityisen sektorin, kuntasektorin, valtiosektorin, korkeakoulusektorin, yrittäjien ja ammatinharjoittajien kuin opiskelijoiden edunvalvontaan.

Lisää neuvottelukunnista ja toimikunnista voit lukea täältä.

Toivomme neuvottelukuntien jäseniltä paitsi kyseisten sektoreiden tuntemusta ja yleistä kiinnostusta työelämäkysymyksiin, myös intoa ja näkemystä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten näkökulman edustamiseen monialaisissa toimikunnissa.

Neuvottelu- ja toimikunnat kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa.

Ilmoita kiinnostuksestasi neuvottelu- ja toimikuntien jäseneksi tai varajäseneksi tällä lomakkeella mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 18.10.2018. Toivomme lyhyen esittelyn lisäksi ajatuksiasi järjestön toiminnan kehittämisestä ja taide- ja kulttuurialan edunvalvonnasta. Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan ansioluettelosi ja noin kahden minuutin mittaisen videoesittelyn.

Lisätietoja: Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää