Oppimisen ulottuvuuksia taide- ja kulttuurialalla

3.12.2020

Halu oppia voi kohdistua rajattuihin käytännössä tarvittaviin taitoihin, mutta yhtä hyvin se voi johtaa tutkimattomiin seikkailuihin. Muuttuva maailma haastaa meitä molempiin. Työtehtävät muuttuvat, menetelmät ja tarvittavat taidot muuttuvat – mutta syntyy myös tarpeita aivan uudenlaisille työtehtäville.

Näin ollen pelkkä tiedontradition tuntemus ja siirtäminen eivät riitä yhteiskunnallisen kehityksen, kansainvälisen kilpailukyvyn sekä yhä uusiin haasteisiin vastaamisen takaamiseen. Uutta luova ja uudistava oppiminen ovatkin avainasemassa tulevaisuutta kohti kurkottaessamme.

Hyvän oppimisen voi sanoa korkeakoulutasolla olevan yleisesti ottaen merkitykset ymmärtävää syväoppimista, kykyä soveltaa, yhdistellä ja luoda uutta. Parhaimmillaan oppiminen ja koulutus antavat siis eväät jatkuvalle uudistumiselle.

Etenkin taide- ja kulttuurialoilla on selvää, että koulutus ei anna valmiita vastauksia työn ydinkysymyksiin, vaan se antaa ajattelumalleja, työkaluja ja edellytyksiä oppimiselle – jota tarvitaan työhön liittyvässä luovassa ongelmanratkaisussa. Yksi oleellinen oppimisen kohde onkin oikeiden kysymysten esittämisen taito ja luovuuden edistäminen.

Uudistava oppiminen osana suuriin kysymyksiin vastaamista

Taide- ja kulttuurialoille on sisäänkirjoitettu edelläkävijyyttä sekä ennakkoluulottomuutta, joille on tarvetta paitsi työelämän murroksessa myös digitalisaatioon, kestävään kehitykseen, uudenlaisten arvoketjujen ja työnmuotojen luomiseen sekä systeemiseen muutostarpeeseen liittyvässä koko yhteiskunnan murroksessa. Uudistavan oppimisen ja luovuuden kysyntä on nyt suurta. Luovaa prosessiosaamista, ihmisnäkökulmaa sekä kulttuurista lähtökohtaa tarvitaan monessa kehittämistyössä.

Moniosaajien vahvuudet esiin

Tulevaisuuden tarpeita hahmotellessa esiin nousee taide- ja kulttuurialan koulutuksen lähtökohdan rikkaus sekä mahdollisuudet. Kysyntää voi olla hyvinkin erilaisille osaamis- ja koulutuskombinaatioille, toisaalta moniosaajatiimeille. Näyttää esimerkiksi siltä, että tarvetta on osaajille, jotka pystyvät tuomaan yhteen erilaisten toimialojen kieltä ja ajattelutapoja.

Juuri nyt taide- ja kulttuurialalla mm. etsitään siltaa rakentavia lähestymistapoja kulttuurisen hyvinvoinnin sektorilla sote-yhteistyössä sekä vaikkapa luovan lisäarvon tuomisessa osaksi organisaatioiden kehittämistä.

Muodollisen ja epämuodollisen oppimisen tasot läsnä

On tärkeää, että työnantajat tarjoavat mahdollisuuksia lisäkoulutukseen ja oppimisen mahdollisuuksiin suoraan työhön ja sen tarpeisiin liittyen. Mutta oleellista on myös seurata kunkin omia henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita ja sukeltaa niitä kohti. Oppiminen on parhaimmillaan uusien näköalojen löytämistä. Myös avoimin mielin verkostoituminen voi olla yksi oppimisen reitti. Hedelmällisintä olisi, jos oppimisemme ympyrä ei tässäkään rajoittuisi vain kotimaahamme.

Tulevaisuuden työelämässä oppiminen ei ole vain yksilöiden asia, vaan se on nähtävä osana jaettua tiimiälyä. Ryhmässä ja toisilta oppiminen ovat tärkeitä oppimisen muotoja. On todettu jopa, että yhteisöön osallistumalla tapahtuu tiedostamatonta oppimista, joka jättää jopa vahvemman muistijäljen kuin tietoinen oppimisponnistelu.

Oppiminen strategisena kysymyksenä

Uudistavan oppimisen oivaltaminen on tärkeää myös organisaatiotasolla. Oppimisen kohteita tulisi miettiä strategisen uudistumisen kysymyksinä – ja huomioida, että tiukasti ja yksipuolisesti tuloshakuinen toiminta johdattaa helposti lyhytnäköisyyteen. Kehittymis- ja oppimishaluiset työntekijät ovat arvokas resurssi.

Kaikkiaan osaamisella, osaamisen kasvattamisella ja halulla ylittää aiempi osaaminen on suuri merkitys suunnatessa kohti positiivista tulevaisuutta.

Tule mukaan #haluoppia -kampanjaan!

Kerro omissa kanavissasi, mitä osaaminen sinulle merkitsee ja mitä haluat seuraavaksi oppia. Asia voi olla pieni tai suuri, liittyä työhösi tai vapaa-aikaasi.

Haasta mukaan muita ja käytä tunnisteita #HaluOppia ja #OsaamisestaKasvua, kampanjakehyksen profiilikuvaasi löydät TAKUn facebook-sivulta. Kampanja-aika on 1.12.–11. joulukuuta.

TAKUn jäsenille auennut vuoden aikana useita uuden oppimisen mahdollisuuksia

TAKU ja Akavan Erityisalat tarjosivat vuoden 2020 aikana yhteisölleen yli 50 koulutustilaisuutta, joihin TAKUn jäsenet osallistuivat aktiivisesti. Yleisellä tasolla Akavan Erityisalojen koulutuksiin osallistuneiden määrä nousi kuluneen vuoden aikana 4000 osallistujaan ja oli siten lähes 2,5 kertainen viime vuoden osallistujamäärään verrattuna.

Keväällä 2021 TAKU käynnistää taide- ja kulttuurialan erityisen mentorointiohjelman, jonka tavoitteena on paitsi osallistujien osaamisen henkilökohtainen tunnistaminen myös muun muassa uraa tukevien oppimistavoitteiden suuntaaminen.

Alkuvuoden koulutuskalenteri on julkaistu (10.12.) ja ilmoittautuminen on alkanut! Katso lisää >>

Akava_OsaamisestaKasvua_Tunniste_KEL
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää
Riikka

Riikka on TAKUn viestintäsuunnittelija