Sanoista tekoihin – budjettiriihessä edessä lupausten lunastamisen aika

26.8.2019

 

Valtiovarainministeriön ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2020 ja eri ministeriöiden ehdotukset omien hallinnonalojensa budjeteiksi on julkaistu. Budjettiehdotuksen käsittely jatkuu tällä viikolla käynnistyvillä ministeriöiden ja valtiovarainministeriön välisillä neuvotteluilla. Hallitus puolestaan käsittelee talousarvioehdotusta budjettiriihessään 17.–18. syyskuuta ja hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi julkaistaan 7. lokakuuta.

Taiteilijoiden toimeentuloon luvattujen parannusten näyttävä budjetissa

TAKU edellyttää, että hallitusohjelmassa luvatut panostukset taiteilijoiden toimeentuloon näkyvät konkreettisesti myös budjettipäätöksissä. Kannatamme lämpimästi OKM:n budjettiehdotuksessa esitettyjä valtion taiteilija-apurahan nostoa 2 000 euroon kuukaudessa nykyisestä 1733 eurosta sekä taiteilijaeläkkeiden määrän lisäämistä nykyisestä 51 eläkkeestä 100 täyteen eläkkeeseen. Nämä parannukset vastaavat ensiapuna jo vuosikausia kasvaneisiin tarpeisiin.

Valtion taiteilija-apurahan nosto nostaisi toteutuessaan myös apurahojen verovapauden tasoa yleisesti, mikä on taiteilijoiden ja tutkijoiden toimeentulon kannalta tärkeä parannus. Tässä yhteydessä haluaisimme nostaa ilmaan myös ajatuksen, onko apurahojen verovapauden ylipäätään oltava kytköksissä taiteilija-apurahan tasoon. Taiteilijoiden ja tutkijoiden toimeentulon kannalta merkittävä parannus olisi, jos henkilökohtaiseen työskentelyyn tarkoitetut apurahat olisivat jatkossa verovapaita tasostaan riippumatta.

TAKU kannattaa myös budjetissa esitettyjä määrärahalisäyksiä muun muassa taiteen perusopetukseen ja kulttuurimatkailuun. Nämä panostukset edesauttavat samalla myös alan asiantuntijoiden työllisyystilannetta.

Kokonaisuudessaan taiteen ja kulttuurin rahoitusosuus nousisi OKM:n budjettiesityksen mukaan 51,2 miljoona euroa ja olisi nyt 498,9 miljoonaa euroa.Suunta on oikea, jotta tämän hallituskauden aikana päästään hallituspuolueiden lupaamaan prosentin osuuteen valtion kokonaisbudjetista. Tämän vuoden kokonaisbudjetista summa olisi ollut 570 000 euroa. Toivomme hallituspuolueiden muistavan lupauksensa budjettiriihessä ja pitävän kiinni opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä.

Korkeakouluille luvatut korotukset toteutettava luvatusti

Hallitusohjelmassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta luvataan nostaa yhteensä 60 miljoonalla eurolla.Valtiovarainministeriön ehdotuksessa korotukset vuodelle 2020 ovat kuitenkin vain neljäsosa luvatusta. TAKU edellyttää, että luvatut korotukset toteutetaan täysimääräisenä ja tukee opetus- ja kulttuuriministeriön esitystä, jossa yliopistot saisivat hallitusohjelman mukaisesti 40 miljoonaa ja ammattikorkeakoulut 20 miljoonaa heti ensi vuonna. OKM:n esityksen mukainen rahoituksen lisäys paikkaisi korkeakoulutuksen merkittävää rahoitusvajetta koko hallituskauden ajan.

Aktiivimallista luovuttava ja määrärahoja kohdennettava TE-toimistojen palveluihin

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa omassa esityksessään, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan heti, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty. TAKU edellyttää aktiivimallin leikkurin ja velvoitteiden purkamista mahdollisimman pian, sillä aktiivimalli kohtelee työttömiä epätasa-arvoisesti ja on osoittautunut tehottomaksi.

TAKU jakaa Akavan Erityisalojen edunvalvonnan päällikkö Helena Lamposen näkemyksen aktiivimallin valmistelun epäkohdista ja toivoo, että niistä otetaan tulevaisuudessa opiksi: ”Mallin tarkoitus oli hyvä, mutta puutteellisen lainvalmistelun pohjalta suorastaan jääräpäisesti läpi ajetun lain toimeenpano epäonnistui, sillä valmistelussa käytännön toteutus jätettiin aivan liian vähälle huomiolle. Perustuslain tai työttömyysturvan asiantuntijoita ei kuultu, vaikka varsin moni esitti perusteltua kritiikkiä ja vastalauseita jo valmisteluvaiheessa. Mallin käytännön toimeenpanoon varattiin myös liian vähän resursseja”, toteaa Lamponen Akavan Erityisalojen kannanotossa.

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa TE-palveluihin noin 15 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tämä on TAKUn aiempien kannanottojen mukaista, kunhan resurssit kohdennetaan viisaasti. Painopisteen tulee suuntautua entistä enemmän ohjaukseen ja neuvontaan;  turhasta, TE-toimistoja työllistävästä byrokratiasta on pyrittävä aktiivisesti eroon.

Myös ehdotetut lisämäärärahat yritysten ja kolmannen sektorin palkkatukeen ovat sinänsä hyvä asia. TAKU muistuttaa, että palkkatukeen liittyvää tiedotusta on kuitenkin lisättävä ja resursseja on varattava myös tuen vaikuttavuuden seurantaan.  Ohjauksessa ja valvonnassa tulee kiinnittää huomiota, että palkkatuki todella edesauttaa palkkatukea saavan työllistymistä. Palkkatuki ei myöskään saa heikentää muiden saman työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa. Palkattua henkilökuntaa ei saa käyttää korvaamaan vakituista työvoimaa halvemmalla. Se ei ole palkkatuen tarkoitus, eikä hyödynnä pitkällä tähtäimellä myöskään tuella työllistettyjä.

Kohti kestävää työelämää

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa vuosille 2020–2022. Ohjelmalle ehdotetaan 4 miljoonan euron vuosittaista määrärahaa. TAKU näkee hyvänä asiana, että työelämän ohjelmallinen kehittäminen nostetaan pitkän tauon jälkeen uudelleen esiin. Kehittämisohjelman rinnalla tulee jatkuvuuden turvaamiseksi kuitenkin vahvistaa myös alan muuta tutkimusta ja koulutusta.

TAKU muistuttaa, että kestävän työelämän kehittäminen ei saa jäädä yksittäisen kehittämishankkeen varaan, vaan  sen tulee näkyä vahvana panostuksena työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen yli sektori- ja hallinnonrajojen.

Ilahduttavaa on, että eri ministeriöiden budjettisesityksissä on kiinnitetty tällä kertaa kautta linjan huomiota myös oikeudenmukaisen ja kestävän maailman rakentamiseen. Budjettiesityksessä esimerkiksi kehitysapuun on tulossa merkittävä, noin 70 miljoonan euron lisäys ja kivihiilestä luopumista tuetaan panostamalla muun muassa käytön korvaavien investointien tukemiseen ja kiintiöpakolaisten määrään on tulossa lisäyksiä. Toivottavasti nämä jäävät myös lokakuussa esitettävään hallituksen talousarvioesitykseen.

Talousarvioesityksen etenemisen aikataulut löydät täältä.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää
Nea Leo

Nea Leo, TAKUn toiminnanjohtaja